دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1397
چهاردهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق همدان برگزار شد.
چهاردهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق همدان برگزار شد.
چهاردهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق همدان برگزار شد.
چهاردهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق همدان برگزار شد.
چهاردهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق همدان برگزار شد.
چهاردهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق همدان برگزار شد.
چهاردهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق همدان برگزار شد.
چهاردهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق همدان برگزار شد.