شنبه 1 مهر ماه 1396
رییس اتاق همدان:
رییس اتاق همدان: "اتاق همدان آمادگی توسعه ارتباطات خود با ارمنستان را دارد."