جمعه 1 تیر ماه 1397
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی
نشست فعالین اقتصادی همدان با سفیر کشور جمهوری چک
نشست فعالین اقتصادی استان همدان با سفیر اندونزی