آغاز کار رسمی سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار

  • تاریخ :
  • 19 فروردین 1397