ابراز تمایل شرکت اوکراینی تولیدکننده ابزار و ... به همکاری با شرکت های ایرانی

  • تاریخ :
  • 8 اردیبهشت 1398