معافیت کارنه تیر از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده

  • تاریخ :
  • 1 بهمن 1396