انجمن آزمایشگاههای همکارآزمون و کالیبراسیون استان همدان

مجمع عمومی موسسین انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون استان همدان 

بر اساس موافقت اصولی شماره 43/8309/ص مورخ1396/9/8 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تاسیس انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون استان همدان و پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه همدان پیام  مورخ 1396/10/4 ، جلسه مجمع عمومی موسسین انجمن آزمایشگاه همکار آزمون و کالیبراسیون استان همدان در ساعت  11:30 روز چهارشنبه مورخ 1396/10/20 در محل اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی همدان  با حضور آقای سید مسعود عرفانی نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشارکت تعداد 18  نفر  اعضای واجد شرایط که بر اساس آگهی مربوطه در دبیرخانه هیات موسس واقع در محل اتاق استان همدان ثبت نام کرده اند، برگزار شد.

اساسنامه_استانی_کالیبراسیون_و_یرایش.pdf
صورتجلسه مجمع عموم انجمن همکار آزمون و کالیبراسیون استان همدان ).pdf

  • تاریخ برگزاری :
  • 19 دی 1396
  • تاریخ اتمام :