انجمن جوانان کارآفرین استان همدان

انتخابات انجمن جوانان کارآفرین استان همدان با حضور مسعود عرفانی نماینده اتاق ایران، طاهره ایزدی مسئول تشکل های اتاق همدان، مهدی جعفری مشاور جوانان اتاق همدان و جمعی از جوانان عضو اتاق روز چهارشنبه 22 آذر 96 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، بر اساس موافقت اصولی شماره ص/6908/43 مورخ 1396/8/3 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تاسیس انجمن جوانان کارآفرین استان همدان و پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه همدان پیام، جلسه مجمع عمومی موسسین انجمن جوانان کارآفرین استان همدان در ساعت 11:00 روز چهارشنبه  مورخ 1396/9/22 در محل اتاق همدان با مشارکت تعداد 18 نفر اعضای واجد شرایط که بر اساس آگهی مربوطه در دبیرخانه هیات موسس واقع در محل اتاق استان همدان ثبت نام کرده اند، برگزار شد.
در ابتدا نماینده اتاق ایران جهت انتخاب رییس، نظار و منشی جلسه رای گیری نمود و مهدی جعفری به سمت رییس جلسه، عمید مرشدلو به سمت ناظر اول و شهره یاری زاده  به سمت ناظر دوم و پرستو سبزی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
سپس بر اساس دستور جلسه موارد زیر انجام شد: 
الف: پس از ارایه پیش نویس اساسنامه و بحث و تبادل نظر، اساسنامه پیوست به تصویب رسید.
ب: روزنامه همدان پیام به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.
ج: ورودیه مبلغ 500/000 ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ 500/000ریال برای سال 1396 تعیین و تصویب شد.
د: در نتیجه رأی گیری افراد مشروحه ذیل به سمت  اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت2سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند:
اعضای اصلی هیات مدیره:
1- سید محمد امین جوادی
2- علیرضا صفاکیش همدانی
3- علیرضا معصومی
4- فائزه توسلی آرا
5- نسترن ایزدی
اعضای علی البدل هیات مدیره:
1-  مهدی حیدری
2- .عاطفه رنجبران 
سیامک توسلی به سمت  بازرس اصلی و مرتضی بیات به سمت بازرس علی البدل انجمن برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
 
  • تاریخ برگزاری :
  • 22 آذر 1396
  • تاریخ اتمام :