کمیسیون ها
 / EN /  ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

در حال بروزرسانی می باشد

آیین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی اتاق همدان

در اجرای بند د ماده 16 قانون اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی و ماده 4 بند2- 4 آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها ، کمیسیونهای اتاق همدان به شرح زیر تشکیل و اداره می گردد .

ماده 1: کمیسیونهای تخصصی اتاق همدان از حداقل 15 که مرکب از حداقل 2 و حداکثر 5 عضو داوطلب از بین هیئت نمایندگان است، تشکیل خواهد شد .

تبصره 1: افراد زیر می توانند در جلسات کمیسیون ها شرکت نمایند.

  1. دیگر اعضاء هیئت نمایندگان
  2. فعالین اقتصادی ، کارشناسان ، تشکلها و اعضاء اتاق با تأیید رئیس اتاق به عضویت کمیسیون در می آیند.
  3. گزارش سه ماهه حضور و غیاب اعضاء کمیسیون تهیه و به ریاست اتاق تقدیم می گردد .

ماده 2. کمیسیون ها با دعوت رئیس اتاق اولین جلسه خود را تشکیل داده و رییس و دو نفر نواب رییس را با رأی کتبی اکثریت نسبی اعضاء برای مدت دو سال انتخاب خواهند نمود.

تبصره 2. در صورت فوت، استعفا و یا هر دلیل دیگری که منجر به کنار رفتن رییس یا نایب رییس کمیسیون گردد، کمیسیون در اولین جلسه بعد از وقوع رویداد، جانشین آنها را طبق ماده 2 انتخاب خواهد کرد.

تبصره 3. هر یک از کمیسیون ها دارای یک دبیر خواهد بود که توسط هیئت رئیسه کمیسیون انتخاب و با حکم رییس اتاق منصوب خواهد شد.

شرح وظایف دبیر:

-تنظیم دستور جلسه

-تنظیم صورتجلسه

-تنظیم نامه ها و پیگیری مصوبات کمیسیون

-تهیه مدارک و مستندات قانونی و کارشناسی برای طرح موضوعات

تبصره 4. دبیرخانه کمیسیون ها برای ایجاد هماهنگی و رسیدگی به طرح های پیشنهادی در محل اتاق همدان تشکیل خواهد شد.

تبصره 5. اعضای هیات رییسه نمی توانند خود را نامزد ریاست کمیسیون ها نمایند.

تبصره 6: هر یک از اعضاء هیئت نمایندگان فقط می تواند رئیس یک کمیسیون باشد .

ماده 3. هر یک از کمیسیون ها حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهند داد و در صورت لزوم بنابه دعوت رییس یا هیأت رئیسه اتاق  یا درخواست 3 نفر از اعضا می توانند بیش از یک بار در ماه تشکیل جلسه دهند.

تبصره 7: جلسه کمیسیون ها با حضور اکثریت نسبی اعضا و حضور حتمی رییس یا یکی از نواب رییس کمیسیون، رسمیت خواهد یافت.

تبصره 8: اعضای هیات رییسه اتاق می توانند با برخوردار بودن از حق رای در جلسات کمیسیونها شرکت نمایند.

تبصره 9: چنانچه هر یک از اعضای کمیسیون سه جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب طی یک سال بدون عذر موجه و موافقت قبلی و مکتوب رییس کمیسیون در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته می شود. و لذا در صورتی که با وقوع این رویداد تعداد اعضا تقلیل یابد رییس کمیسیون موظف است مراتب را از طریق دبیرخانه کمیسیون ها به ریاست اتاق منعکس و ایشان پس از مشورت با هیات نمایندگان اعضای جایگزین را معرفی می نماید.

تبصره 10. چنانچه همزمان حداقل نصف به علاوه یک اعضای هر یک از کمیسیون ها تقاضای تغییر هیات رییسه کمیسیون را در طی دوره درخواست نمایند موضوع کتبا به هیات رییسه اتاق همدان منعکس و در صورت تصویب هیات رییسه نسبت به تجدید انتخابات هیات رییسه کمیسیون مربوطه برای بقیه مدت اقدام خواهد شد.

ماده 4. تصمیمات متخذه در جلسات کمیسیون ها با رای موافق اکثریت (نصف به علاوه یک) حاضرین در جلسه اتخاذ خواهد شد.

تبصره 11. تصمیمات متخذه در هر یک از کمیسیون ها در صورتی که منجر به پیشنهاد یا مراجعه به مراکز دولتی شود، بایستی به تصویب هیات رییسه اتاق همدان برسد.

ماده 5. هیات رییسه اتاق همدان می تواند رسیدگی و بررسی پیشنهادات و نظرات دریافتی را به کمیسیون های مربوط ارجاع نماید.

تبصره 12. در صورتی که کمیسیون اخذ نظرات کارشناسی را برای بررسی پیشنهاد یا نظر، ضروری بداند می تواند عند الاقتضاء از کارشناسان مربوطه داخل یا خارج از اتاق دعوت به عمل آورد.

تبصره 13. کمیسیون پس از بررسی نظرات کارشناسان در صورت لزوم، نظرات خود را کتبا به رییس اتاق منعکس خواهد کرد.

تبصره 14. کمیسیون مکلف است موارد ارجاعی از سوی هیات نمایندگان را برای ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی در دستور کار قرار دهد و نتیجه را به صورت مکتوب به رییس اتاق اعلام نماید.

ماده 6. جلسه هماهنگی میان کمیسیون های تخصصی هر شش ماه یک بار به طور مشترک و متشکل از روسا و نواب روسای کمیسیون های تخصصی اتاق، به ریاست رییس اتاق همدان تشکیل خواهد شد.

تبصره 15. در صورتی که خارج از ضابطه فوق نیاز به تشکیل کمیسیون مشترک باشد بنا به دعوت رییس اتاق همدان، کمیسیون مشترک تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 7. آیین نامه موضوعی (هدف و وظایف) هر یک از کمیسیون ها در چارچوب ارزیابی وضعیت موجود، ترسیم چشم انداز مطلوب و شناخت مشکلات و موانع تحقق آنها توسط کمیسیون تهیه و پس از تایید رییس اتاق قابل اجرا خواهد بود.

ماده 8. حذف و یا ایجاد هر کمیسیون جدید با پیشنهاد رییس اتاق همدان و تصویب هیات نمایندگان صورت می پذیرد.

ماده 9: کمیسیون های زیر با تصویب هیات نمایندگان در اتاق همدان تشکیل می شود.

1-کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی

2-کمیسیون احداث،خدمات فنی و مهندسی

3-کمیسیون بازار پول، تامین مالی و سرمایه گذاری

4-کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

5-کمیسیون صنایع

6-کمیسیون معادن و صنایع معدنی

7-کمیسیون گردشگری،صنایع دستی و هنری

8-کمیسیون مالیات،کار و تامین اجتماعی

9-کمیسیون جوانان و بانوان،کارآفرینان دانش بنیان

10-کمیسیون آموزش و پژوهش و بهره وری و مسئولیت اجتماعی

11-کمیسیون تشکل های اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار

12-کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری

این آیین نامه در 9 ماده و 15 تبصره به تایید هیات نمایندگان اتاق همدان رسیده است

 

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English