کمیسیون احداث،خدمات فنی و مهندسی

نام رییس : جناب آقای امیر اسلامیه

نایب رئیس اول: جناب آقای محمد یونسیان
نایب رئیس دوم: جناب آقای مهدی درویشی

فلسفه وجودی:
1- لزوم توجه به بخش ساختمان و عمران شهری و تلاش برای تقویت آن با توجه به وظایف اتاق در این حوزه براساس قانون بهبود فضای کسب وکار 
2- بررسی مسائل و مشکلات پیمانکاران، انبوه سازان و کلیه بخشهای تخصصی مربوطه 
3- ضرورت تلاش برای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی 
4- ضرورت بررسی مشکلات فعالان بخش های تخصصی خدمات فنی و مهندسی و تلاش برای توسعه کسب وکار آنان

قلمرو فعالیت کمیسیون:
1- بررسی مسائل کلان صنعت ساختمان و چالشها و موانع موجود و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها و فراهم شدن زمینه های توانمندسازی فعالان اقتصادی در این بخش ها و در راستای بهبود محیط کسب و کار 
2- بررسی مسائل و مشکلات اعضا فعال در حوزه پیمانکاران و انبوه سازان و ساز و کارهای حمایت از توسعه آنان و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنان در راستای بهبود محیط کسب و کار
3- بررسی ساز وکارهای لازم برای ایجاد و توسعه کنسرسیوم خدمات فنی و مهندسی و نیز توسعه فرهنگ مشارکتی و ارائه پیشنهادات لازم 
4- پیگیری راه اندازی دفتر مبادلات پیمانکاری و ارائه پیشنهادات لازم 
5- سیاستگذاری و نظارت بر اجرای مناسب برنامه های پیش بینی شده برای دفتر مبادلات پیمانکاری و ارائه پیشنهادات لازم 
6- بررسی ساز وکارهای لازم برای شناسایی پیمانکاران و انبوه سازان و برقراری ارتباط آسان و قانونمند بین آنها و کارفرمایان در سطح کشور و نیز ساز وکارهای لازم برای توانمندسازی و بازاریابی و توسعه بازار پیمانکاران و انبوه سازان 
7- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه های تخصصی خدمات فنی و مهندسی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 
8- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی اتاق و ارائه پیشنهادات لازم 


1- کمیته ساختمان و عمران شهری :
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت ساختمان و انبوه سازان و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 
2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه صنعت ساختمان و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادت مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز وکارهای لازم برای توسعه صادرات ساختمان سازی صنعتی و استفاده از فن آوری های نوین در صنعت ساختمان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان حوزه صنعت ساختمان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

2- کمیته خدمات فنی و مهندسی :
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 
2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه خدمات فنی و مهندسی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
3- بررسی ساز وکارهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز و کارهای توانمندسازی فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم

3- کمیته حمایت از کنسرسیوم ها :
1- بررسی ساز و کارهای لازم برای ایجاد و توسعه کنسرسیوم های خدمات فنی و مهندسی به ویژه مسائل حقوقی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
2- بررسی ساز وکارهای توسعه فرهنگ تولید مشارکتی در قالب ایجاد کنسرسیوم ها و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- سیاستگذاری و نظارت بر اجرای مناسب برنامه های پیش بینی شده برای دفتر مبادلات پیمانکاری فرعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
4- بررسی ساز وکارهای لازم برای شناسایی پیمانکاران دارای صلاحیت و رتبه بندی آنان در راستای برقراری ارتباط آسان و قانونمند بین آنها وکارفرمایان در سطح کشور و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی ساز وکارهای لازم برای تولنمندسازی و بازاریابی و توسعه بازار پیمانکاران عضو دفتر مبادلات پیمانکاری فرعی در سطح ملی و بین المللی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
6- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون مطلبی موجود نیست
  ...
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English