کمیسیون معادن و صنایع معدنی
 / EN /  ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

نام رییس : جناب آقای رحیم مرتضایی

نایب رئیس اول: جناب آقای بشیری زاهد
نایب رئیس دوم: جناب آقای خاکباز 
دبیر: جناب آقای موسیوند


کمیته های زیرمجموعه:
1-کمیته فلزی (مسئول: آقای کیانی) 
2-کمیته سنگ های تزئینی ،قیمتی و نیمه قیمتی (مسئول: خانم کرمی)
3-کمیته کانی های غیر فلزی (شن و ماسه، سلیس و فلدسپات) (مسئول: آقای بیگ محمدی)
فلسفه وجودی:
1- جایگاه ویژه استان همدان در بخش معدن کشور 
2- ارزش افزوده بالای این بخش از اقتصاد و سهم بالای آن در تولید ناخالص داخلی استان 
3- لزوم توسعه بیش از پیش معدن و صنایع معدنی استان با توجه به پتانسیل های موجود
4- انتظارات فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی از اتاق با توجه به اینکه یکی از چهار بخش اصلی اتاق معادن است
5- ضرورت طرح و بررسی مشکلات فعالان حوزه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و ارائه راهکارهای مناسب 

قلمرو فعالیت کمیسیون:
1- بررسی مسائل کلان معادن استان و چالش ها و موانع موجود و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آن ها در راستای بهبود محیط کسب و کار 
2- بررسی ساز وکارهای مناسب برای توانمند سازی فعالان اقتصادی حوزه معدن و صنایع معدنی و ارائه پیشنهادات لازم در راستای بهبود محیط کسب و کار
3- بررسی مسائل و مشکلات اعضای فعال در حوزه اکتشاف و استخراج فرآورده های سنگ های معدنی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنان در راستای بهبود محیط کسب و کار
4- بررسی مسائل و مشکلات اعضای فعال در بخش صنایع معدنی و تجهیزات و ماشین آلات این حوزه و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنها در راستای بهبود محیط کسب و کار
5- بررسی ساز وکارهای توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی و چالش های این فرآیند و ارائه پیشنهادات لازم در راستای بهبود محیط کسب و کار
6- بررسی راهکار مناسب جهت بازاریابی و توسعه بازار تولیدات بخش معدن در بازارهای داخلی و خارجی و ارائه پیشنهادات لازم
7- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف اتاق و ارائه پیشنهادات لازم 

کمیته های مصوب کمیسیون و شرح وظایف آنها:
1-کمیته کانی های فلزی 
2-کمیته سنگ های تزئینی ،قیمتی و نیمه قیمتی 
3-کمیته صنایع معدنی 
4-کمیته کانی های غیر فلزی (شن و ماسه)
5-کمیته کانی های غیر فلزی (سیلیس و فلدسپات)

1- کمیته کانی های فلزی: 
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان معدن در حوزه کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب وکار
2- بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه اکتشاف و استخراج کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان 
3- بررسی ساز و کارهایی برای بازاریابی و توسعه صادرات کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای توانمند سازی فعالان معدن در حوزه کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
5- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

2- کمیته سنگ های تزئینی، قیمتی و نیمه قیمتی:
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان معدن حوزه سنگ های تزئینی، قیمتی و نیمه قیمتی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب وکار
2- بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه اکتشاف و استخراج در این حوزه و نیز موانع موجود به همراه راهکارهای حل آنان 
3- بررسی راهکارهایی برای بازاریابی و توسعه صادرات تولیدات این بخش و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای توانمند سازی فعالان در این بخش و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
5- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

3- کمیته صنایع معدنی:
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنایع معدنی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی سازوکارهای حمایت از توسعه صنایع معدنی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
3- بررسی ساز وکارهای بازاریابی و توسعه صادرات صنایع معدنی و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
4- بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان صنایع معدنی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
5- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

4- کمیته کانی غیر فلزی ( شن و ماسه ):
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان معدنی در حوزه کانی های غیر فلزی( شن و ماسه ) و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب وکار
2- بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه اکتشاف واستخراج کانی های غیر فلزی ( شن و ماسه ) و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز وکارهای توانمند سازی فعالان معدن در حوزه کانی های غیر فلزی ( شن و ماسه ) و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
4- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم 

5- کمیته کانی های غیر فلزی (سیلیس و فلدسپات) :
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان معدن در حوزه کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب وکار
2- بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه اکتشاف و استخراج کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان 
3- بررسی ساز و کارهایی برای بازاریابی و توسعه صادرات کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای توانمند سازی فعالان معدن در حوزه کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
5- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 
پنجمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۰۸:۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
چهارمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۰۲:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
سومین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۰۹:۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
هفتمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۰:۲۵:۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هشتمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۳:۴۴:۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
نهمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۰:۱۱:۴۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
اولین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۰۲:۰۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
دومین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۰۷:۰۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
ششمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۰۸:۵۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
چهارشنبه آخر هر ماه تاریخ ثبت : ۱۱:۲۰:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
چهارشنبه آخر هر ماه تاریخ ثبت : ۱۱:۴۳:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
  ...
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English