کمیسیون صنایع

نام رییس : جناب آقای مومنعلی خزائی

جناب آقای محمدرضا جعفری: نایب رئیس اول//// جناب آقای حامد زرینی: نایب رئیس دوم
فلسفه وجودی :
1- لزوم توجه به بخش صنعت و طرح و بررسی مشکلات صنعتگران استان و نیز تلاش برای توسعه کسب و کار آنان 
2- لزوم توجه به صنایع کوچک و متوسط و حمایت از آنان
3- ضرورت تلاش برای توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی
4- ضرورت بررسی مشکلات فعالان بخش های تخصصی صنایع و تلاش برای توسعه کسب و کار آنان 

قلمرو فعالیت کمیسیون:
1- بررسی مسائل کلان صنعت استان و چالشها و موانع موجود و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنان و فراهم شدن زمینه های توانمندسازی فعالان اقتصادی در این بخش ها در راستای بهبود محیط کسب و کار 
2- بررسی مسائل و مشکلات اعضا فعال در حوزه صنایع کوچک و متوسط و ساز و کارهای حمایت از توسعه آنان و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنان در راستای بهبود محیط کسب و کار
3- بررسی ساز وکارهای لازم برای ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و نیز توسعه فرهنگ تولید مشارکتی در قالب خوشه های صنعتی، شبکه ها و کنسرسیوم ها و ارائه پیشنهادات لازم
4- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه های تخصصی صنعت و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون مربوطه در راستای بهبود محیط کسب و کار 
5- بررسی ساز و کارهای حمایت از صنایع تخصصی براساس مزیت های تولیدی و صادراتی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
6- بررسی ساز وکارهای توسعه صادرات صنایع تخصصی و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
7- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی اتاق و ارائه پیشنهادات لازم 
وظایف کمیته های تخصصی 
 
1- کمیته صنایع نساجی، چرم و سلولزی: 
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت چرم و پوست، نساجی و سلولزی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه صنعت چرم و پوست و نساجی سلولزی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز و کارهای توسعه صادرات صنعت چرم و پوست، نساجی و سلولزی نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان این بخش های صنعتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

2- کمیته صنایع دارویی، شیمیایی و پلیمری: 
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه های صنعتی مرتبط با این کمیته و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه صنایع مرتبط و اولویت دار در استان در زیر بخش این کمیته و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز و کارهای توسعه صادرات در استان در این بخش های صنعتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان صنایع زیر بخش این کمیته و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

3- کمیته صنایع غیرفلزی:
1- بررسی مشکلات فعالان حوزه های صنعتی مرتبط با بخش غیر فلزی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه صنایع در این بخش ها و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز و کارهای توسعه صادرات محصولات تولیدی در این بخش های صنعتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی راهکارهای توانمندسازی فعالان صنعتی زیر بخش این کمیته و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم
4- کمیته صنایع فلزی: 
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان این بخش از صنایع استان و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی راهکارهای حمایت از توسعه صنایع مرتبط و اولویت دار در استان در این کمیته و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز و کارهای توسعه صادرات در استان در این بخش های صنعتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان صنایع زیر بخش این کمیته و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

5- کمیته عارضه یابی:
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در بخش های مختلف صنعتی کمیسیون
2- ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی در راستای بهبود محیط کسب و کار
3- بررسی و مطالعات و تحقیقات میدانی با مساعدت دستگاههای ذیربط و مسئول در بخش های مخلف صنعتی
4- شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی از مسائل و مشکلات استخراج شده و اعلام آن به ریاست محترم اتاق جهت طرح در جلسات کمیسیون های مختلف اتاق
5-استفاده از مشاورین دانشگاهی و عوامل ذیصلاح در جهت ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل و فصل عوارض و مشکلات واحدهای صنعتی در محل واحدها 
6- تشکیل جلسات این کمیته در محل واحدهای صنعتی متقاضی و مشکل دار با هدف بررسی مسائل و مشکلات اینگونه واحدها و تشکیل کارگروه های تخصصی برای رفع مشکلات شناسایی شده 
7- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

 

مطلبی موجود نیست

کد مطلب : 5

تاریخ : 1398/04/10
کمیسیون صنایع و معادناتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English