کمیسیون تشکل های اقتصادی و تسهیل کسب و کار
 / EN /  ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

نام رییس : جناب آقای ناصر قنبرگنبدی

1- نایب رئیس اول: جناب آقای محمدرضا ابراهیمی
 2- نایب رئیس دوم: جناب آقای حسین رستمی
3- دبیر: جناب آقای ایرانپور 

کمیته های زیرمجموعه کمیسیون:
1-کمیته بهداشت و سلامت محیط کسب و کار (مسئول: خانم خانلرزاده)
2-کمیته ساماندهی ، توسعه و امور حقوقی مربوط به تشکل ها (مسئول: آقای معروفی)
-کمیته پایش و بهبود محیط کسب و کار (مسئول آقای ابراهیمی)
فلسفه وجودی :
1- لزوم توجه به تشکل های اقتصادی وتقویت آنان با توجه به وظایف عمده اتاق در این حوزه بر اساس قانون بهبود محیط کسب کار 
2- لزوم بررسی ساز و کارهای حمایت از منافع اعضا و تعامل با دستگاههای مربوطه 
3- تلاش برای رصد کردن شاخص های اثر گذار بر فضای کسب و کار و بررسی راهکارهای بهبود آنان
4- لزوم بررسی قوانین مانع توسعه کسب و کار اعضا و پیگیری اصلاح رویه ها 
قلمرو فعالیت کمیسیون:
1- بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات موجود و پیشنهادی حوزه مالیاتی و ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی به منظور تسهیل امور اعضا به اتاق وفعالان اقتصادی و کمک به بهبود فضای کسب و کار و ارائه پیشنهادات لازم 
2- بررسی و تجریه وتحلیل قوانین و مقررات موجود وپیشنهادی حوزه بیمه تامین اجتماعی وارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی به منظور تسهیل امور اعضا اتاق وفعالان اقتصادی وکمک به بهبود فضای کسب و کار و ارائه پیشنهادات لازم 
3- بررسی و تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات موجود و پیشنهادی حوزه کارگری و کارفرمایی و ارائه نظرات کارشناسی به منظور تسهیل امور اعضا اتاق و فعالان اقتصادی و کمک به بهبود و فضای کسب و کار وارائه پیشنهادات لازم 
4- بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات اعضا در زمینه های امور مالیاتی، بیمه ای،کارگری و حقوقی و ارائه نظرات و پیشنهادات لازم به منظور کمک به حل مسائل و مشکلات موجود و پیشگیری از بروز آنها در آینده 
5- بررسی شاخص های سنجش فضای کسب و کار و ارائه نظرات و پیشنهادات لازم به منظور رفع موانع قانونی و کمک به بهبود و ارتقا فضای کسب و کار استان و کشور و ارائه پیشنهادات لازم 
6- بررسی موضوعات ارجاعی در زمینه های امور حقوقی، مالیات، بیمه ای و تامین اجتماعی و روابط کار و ارائه پیشنهادات لازم در قالب نظرات مشورتی، طرح های پژوهشی کاربردی و برنامه های راهبردی به منظور رفع مسائل و مشکلات موجود اعضا و پیشگیری از بروز آنها در آینده و کمک به بهبود و ارتقای فضای کسب و کار استان 
7- بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد و توسعه فعالیتهای آنها و رفع موانع موجود و ارائه پیشنهادات لازم 
8- بررسی ساز و کارهای لازم برای تسهیل عضویت تشکلها در اتاق و ارائه پیشنهادات لازم 
9- بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بهداشت و درمان از جمله بیمارستانهای خصوصی، کلینیک های درمانی و ... و ارائه پیشنهادات لازم 
10- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی اتاق و ارائه پیشنهادات لازم 
11-بررسی وتجزیه وتحلیل قوانین ومقررات حوزه استاندارد 1- کمیته پایش و بهبود محیط کسب وکار:
1-بررسی شاخص های سنجش محیط کسب وکار و ارائه نظرات و پیشنهادات لازم به منظور رفع موانع قانونی و کمک به بهبود و ارتقای فضای کسب و کار استان
2- بررسی موانع و مشکلات محیط کسب و کار و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون در جهت رفع مشکلات موجود
3- بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب و کار و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
4-	بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 

- کمیته ساماندهی ، توسعه و امور حقوقی مربوط به تشکل ها:
1- بررسی ساز و کارهای لازم برای ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه تشکل های اقتصادی استان وارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
2- بررسی ساز وکارهای لازم برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال برای آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی و ارزیابی عملکرد کمی و کیفی تشکل های اقتصادی موجود و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه جهت ارتقا عملکرد آنها در راستای قانون بهبود فضای کسب وکار 
4- بررسی ساز وکارهای مناسب برای جلوگیری از فعالیت موازی تشکل ها در فعالیت های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی موانع و مشکلات ایجاد و توسعه تشکلها و فعالیتهای آنها و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
6- بررسی ساز و کار تدوین نظام ارتباط اتاق با تشکل های اقتصادی بزرگ استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
7- بررسی مسائل حقوقی اعضا و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون جهت پاسخگویی به نامه ها و حل مسائل حقوقی 
8-- بررسی قوانین و مقررات مربوط به شاخص های فضای کسب و کار و ارائه پیشنهادات و نظرات مناسب به کمیسیون به منظور رفع موانع قانونی و کمک به بهبود فضای کسب و کار 
9- بررسی راهکارهای توسعه فضای تجاری و ارائه پیشنهاد مطالعات و پژوهش های کاربردی لازم در این زمینه به کمیسیون 
10- ایجاد کارگروه تخصصی برای بررسی لوایح و طرح های پیشنهادی دولت و مجلس و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
11- بررسی ساز و کارهای مناسب برای برقراری ارتباط مستمر با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظرات فعالان اقتصادی استان در خصوص لوایح و طرح های در دستور کار مجلس و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
12- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 
3- کمیته بهداشت و سلامت محیط کسب و کار :
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه بهداشت و سلامت محیط کسب و کار از جمله صاحبان بیمارستانهای خصوصی، کلینیک ها و پاراکلینیک ها و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
2- بررسی راهکارهای حمایت از تشکل های اقتصادی حوزه بهداشت و سلامت محیط کسب و کار و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
3- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 

ششمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۲۱:۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
پنجمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۲۲:۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
چهارمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۲۳:۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
سومین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۲۴:۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
دومین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۲۵:۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
اولین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۲۶:۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
هفتمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۰:۲۷:۳۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
هشتمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۰:۲۸:۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
نهمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۰:۳۱:۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
هفته آخر هر ماه تاریخ ثبت : ۱۱:۳۸:۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
  ...
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English