اصول تشریفات و آداب پذیرایی

اصول تشریفات و آداب پذیرایی
تاریخ برگزاری:1396/05/15
  • نام مدرس:استاد علی محمد بیدار مغز
  • آدرس:
هیچ خبری برای این دوره آموزشی ثبت نشده است.