دوره آموزش داوری پیشرفته

دوره آموزش داوری پیشرفته
تاریخ برگزاری:1397/02/27
  • نام مدرس:دکتر یداله عسگری
  • آدرس:همدان، بلوار آیت اله کاشانی، کوچه جهاد دانشگاهی، مرکز آموزش جهاد دانشگاهی
هیچ خبری برای این دوره آموزشی ثبت نشده است.