سمینار آموزشی روش های تأمین مالی در تشکل های اقتصادی و بازرگانی

سمینار آموزشی روش های تأمین مالی در تشکل های اقتصادی و بازرگانی
تاریخ برگزاری:1396/10/14
  • نام مدرس:دکتر اسماعیل محققی
  • آدرس: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
هیچ خبری برای این دوره آموزشی ثبت نشده است.