شنبه 31 شهریور ماه 1397

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان

 • امير اسلاميه همدانی

  امير اسلاميه همدانی

  پست الکترونیک:

 • حسين الماسی

  حسين الماسی

  پست الکترونیک:

 • عبدالحميد ايزدی

  عبدالحميد ايزدی

  پست الکترونیک:

 • محمد بشيری جلال

  محمد بشيری جلال

  پست الکترونیک:

 • حمیدرضا بطحائی

  حمیدرضا بطحائی

  پست الکترونیک:

 • حمید بهرامی

  حمید بهرامی

  پست الکترونیک:

 • مسعود توتونچیان

  مسعود توتونچیان

  پست الکترونیک:

 • علی ثابتیان

  علی ثابتیان

  پست الکترونیک:

 • مومنعلی خزائی

  مومنعلی خزائی

  پست الکترونیک:

 • منوچهر رضایی

  منوچهر رضایی

  پست الکترونیک:

 • حمیدرضا رهبر

  حمیدرضا رهبر

  پست الکترونیک:

 • علی اصغر زبردست

  علی اصغر زبردست

  پست الکترونیک:

 • ابراهیم علی پناهی

  ابراهیم علی پناهی

  پست الکترونیک:

 • رضا کاویانی تبار

  رضا کاویانی تبار

  پست الکترونیک:

 • سید مجید مختاری موسوی

  سید مجید مختاری موسوی

  پست الکترونیک: