ابزار صنعت موج ساز

ابزار صنعت موج ساز
  • زمینه فعالیت:اندازیه گیری سطح
  • نام مدیرعامل:محمد علی فراقیان

پروفایل شرکت

  • تلفن:09189109632
  • فکس:32532249
  • آدرس:همدان- سیزده خانه - جنب تامین اجتماعی- س پارک- واحد 19
  • آدرس وب سایت: