تاک 507

تاک 507
  • زمینه فعالیت:کشمش
  • نام مدیرعامل:امیر چگینی

پروفایل شرکت

  • تلفن:0183-2345471
  • فکس:0813-2345472
  • آدرس:
  • آدرس وب سایت: