شير پاستوريزه پگاه همدان

شير پاستوريزه پگاه همدان
  • زمینه فعالیت:مواد غذايی لبنی
  • نام مدیرعامل:مهندس داود خسروی

پروفایل شرکت

  • تلفن:15- 32547110 - 081
  • فکس:32547104- 081
  • آدرس:همدان - بلوار فرودگاه - جنب کارخانه خوش نوش - شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان
  • آدرس وب سایت: