طبیعت اندیشه کار

طبیعت اندیشه کار
  • زمینه فعالیت:کشاورزی
  • نام مدیرعامل:ابوالقاسم سوزنچی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09181112788
  • فکس:38261364
  • آدرس:همدان- ج قهاوند- مزرعه خاک
  • آدرس وب سایت: