قزل دانش

قزل دانش
  • زمینه فعالیت:پرورش ماهی
  • نام مدیرعامل:محمد جواد سیف

پروفایل شرکت

  • تلفن:09183519924
  • فکس:33475508
  • آدرس:نهاوند نور آباد
  • آدرس وب سایت: