کشت و صنعت خزل

کشت و صنعت خزل
  • زمینه فعالیت:روغن
  • نام مدیرعامل:مومنعلی خزایی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09183517683
  • فکس:33249430
  • آدرس:نهاوند- 25 ج کرمانشاه
  • آدرس وب سایت: