صنايع تبديلی الوند

 صنايع تبديلی الوند
  • زمینه فعالیت:تولید ی
  • نام مدیرعامل:بهزاد دادگر

پروفایل شرکت

  • تلفن:1122116 0912
  • فکس:4683686- 0812
  • آدرس:همدان - پليس راه تهران - کيلومتر 4 جاده لالجين (کوريجان - بهار)
  • آدرس وب سایت: