بیانیه مآموریت، چشم انداز و اصول و ارزش های حاکم بر اتاق