بیانیه مآموریت، چشم انداز و اصول و ارزش های حاکم بر اتاق

سخنی از ریاست محترم اتاق:

مجموعه حاضر تلاشی در جهت تدوین اهداف، استراتژيها و برنامه های چهارساله اتاق بازرگانی همدان در دوره نهم است. این مجموعه پس از مطالعات مفهوم شناختی، مطالعات تطبیقی و بازبینی مستندات اتاق انجام گرفته، و در کنار آن نیم نگاهی هم به ساختار اتاق، مأموریت، چشم انداز و اهداف بلندمدت اتاق نیز صورت گرفته است.

همچنین کوشش شده تا در کنار بررسی تجربیات جهانی و تجربیات اتاق­های موفق داخلی، نقاط قوت و ضعف دوره­های قبلی اتاق نیز احصا شود و با به­کارگیری اصول و قواعد برنامه­ریزي استراتژیک و مطالعه قوانین و برنامه­های بالادستی استانی و ملی و بررسی اهداف و راهبردهای برنامه ششم توسعه در استان به­منظور استفاده از مزیت ها، اهداف و راهبردهای پیش بینی شده در این قانون که منطبق بر دوره زمانی چهارساله اتاق نهم است، اهداف و برنامه های کاربردی جهت بهبود فعالیت اتاق در بخش­های مختلف تدوین و تقدیم گردد..

در این طرح علاوه بر مطالعات روندها و بررسی­هاي محیطی و تدوین استراتژي­هاي اتاق و تعیین شاخصهاي عملکرد، سعی خواهد شد تا با کاربست برنامه­ریزي استراتژیک و تکمیل و تلفیق آن با تفکر استراتژیک زمینه مناسبی برای تبدیل و تحول اتاق به یک سازمان استراتژي محور و تمایزگرا فراهم شود. فراتر از این تلاش می­شود مدیریت استراتژيک به عنوان علم و هنر تدوین و اجراي استراتژي و فراهم سازي یک چارچوب اصولی براي پیوند کاربردي تفکر استراتژیک مبتنی بر برنامه­ریزي راهبردی در اتاق نهادینه شود.

با تقدیم این طرح به اعضای محترم هیئت نمایندگان اتاق همدان و تصویب طرح نهایی، می­توان با همراهی و تفکر جمعی مسیری روشن و هدفمند را به سوی اهدافی از پیش تعیین شده برای توسعه بیش از پیش استان و ارتقای نقش و جایگاه اتاق به­عنوان پارلمان بخش خصوصی طی نمود و در پایان هر سال از دوره چهارساله با رصد عملکرد، نقاط ضعف و قوت مجموعه را  مورد شناسایی قرار داد.

توفیق شما اعضای محترم هیئت نمایندگان و همه اعضای محترم اتاق را از خداوند منان مسئلت می نمایم

علی اصغر زبردست

                                                                                                             رییس اتاق

                                                                                                              اسفندماه 1397

مقدمه:

 اهداف و راهبردهای برنامه ششم توسعه در بخش های اقتصادی و بازرگانی استان:

1- اهداف کلی برنامه ششم توسعه :

کشاورزی:

- افزایش تولید محصولات راهبردی و ارتقای ضریب خوداتکایی به آنها

- ارتقاء بهره وری

- حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک

- تقویت امنیت غذایی

- توسعه مکانیزاسیون

- افزایش ضریب خود اتکایی

- نظارت و کنترل آفت عمومی و همگانی و تولید محصول سالم و ارگانیک

- استقرار و توسعه شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

- مبارزه تلفیقی و بیولوژیک علیه آفات گیاهی

- ارتقاء کیفیت و استانداردسازی

- افزایش ارزش افزوده به سبب توسعه زنجیره تامین بخش کشاورزی

- توسعه نوآوری و دانش محوری

- ادغام در شبکه بین المللی تغذیه گیاه

- مصرف بهینه و ارتقای بهره وری از آب

- افزایش صادرات محصولات کشاورزی در جهت مثبت نمودن تراز تجاری

- افزایش محصولات کشاوری فرآوری شده در راستای دستیابی به امنیت غذایی

- اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی

- افزایش بهره وری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

- افزایش کمی و کیفی تولید بویژه در محصولات راهبردی منطقه ای

آب:

- تامین، انتقال و توزیع بهینه آب

- استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی برای تولید آب/پساب

- احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

- بهبود بهره برداری

- مطالعات پایه منابع آب

محیط زیست:

- کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی

- جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها

- حفاظت و احیای تنوع زیستی استان

- حکمرانی مطلوب محیط زیستی

صنعت و معدن:

- ارتقاء رقابت پذیری صنعتی استان

- توسعه زنجیره ارزش و تعمیق صنعتی

- ارتقای بهره وری در این بخش ها

سلامت و ارتقای کیفیت زندگی:

- افزایش امید به زندگی

- پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت

- خوداتکایی در زمینه تولید مواد و فرآورده های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد معتبر

- ارتقای شاخص های سلامت

- ساماندهی طب سنتی در نظام ارائه خدمات سلامت

- ظرفیت سازی منابع انسانی در حوزه پژوهش های سلامت

ارتقای کیفیت پژوهش علاوم پژشکی

بهره وری:

- ارتقای بهره وری، کار، سرمایه، انرژی، آب، چندعاملی و کل عوامل تولید با تاکید بر توانمندسازی نیروی کار در استان

- تقویت عوامل تولید با تاکید بر گسترش بهره وری دانش بنیان در سطح استان

- سرعت رشد رقابت پذیری حداقل به میزان سرعت رشد بهره وری کل عوامل تولید باشد

- ارتقاء سهم و جایگاه رقابت پذیری در تمام سطوح اقتصاد

- افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصاد استان حداقل در حد برنامه ها و سیاست های کلان کشور

بازرگانی:

- افزایش بهره وری و رقابت پذیری در نظام توزیع کالا و خدمات

- افزایش بهره وری در ارائه خدمات گمرکی

- توسعه صادرات غیر نفتی استان و روان سازی صادرات

- معرفی توانمندی های تولیدی و صادراتی استان

- افزایش بهره وری و رقابت پذیری در تولید فرش دستباف

- مدیریت اثربخش در فضای تولیدکنندگان و اتحادیه های صنفی و تولیدی

گردشگری:

- افزایش گردشگری در تولید ناخالص داخلی استان

- افزایش درآمدهای ارزی استان با جذب گردشگران خارجی

- افزایش ایجاد اشتغال در این بخش 

 - افزایش کمی و کیفی هتل های استان

- افزایش حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش

- ساخت و توسعه تاسیسات گردشگری

- توسعه زیرساخت گردشگری روستاهای هدف گردشگری

- معرفی فرهنگ و تمدن غنی و ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان

- دستیابی به جایگاه واقعی استان بعنوان یکی از قطب های گردشگری

- توسعه سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری

- معرفی جاذبه ها و فرصت های گردشگری، بازاریابی سرمایه گذاری

آمایش، توسعه و توازن منطقه ای:

- توسعه متعادل و متوازن درون استان

- ارتقاء نقش و جایگاه استان در سطح ملی و فراملی

- استفاده از ظرفیت ها و مزیت های پهنه سرزمین استان و ایفای نقش موثر در منطقه غرب کشور

علم و فناوری:

- انسجام در نظام سیاست گذاری، راهبری، و رازیابی عملکرد حوزه علم، فناوری و نوآوری و افزایش هماهنگی بین نهادهای متولی بخش

- حمایت و تقویت پژوهش و فناوری و توسعه بخش های دولتی و غیردولتی و حایت از انتشار دستاوردهای پژوهشی و فناورانه جهت رفع نیازهای جامعه با رویکرد تعمیق کیفیت

- افزایش حجم منابع مالی و تحقیق، توسعه، فناوری و نوآوری در استان و ارتقاء اثربخش آن

- تقویت زیرساخت ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری

- افزایش درک اجتماعی نسبت به توسعه علم و فناوری

- ارتقا، سهم بودجه پژوهش و فناوری به بودجه کلی دانشگاه و توسعه ارتباط با صنایع غرب کشور

- تقویت و ارتقا، مراکز پژوهشی و توسعه شرکت های دانشگاهی و دانش بنیان و حمایت از تجاری سازی دستاوردهای علمی در راستای چشم انداز توسعه کشور و استان

- حضور موثر در مجامع بین المللی و نقش آفرینی در برنامه ریزیهای علمی و صنعتی استان و غرب کشور

- توسعه پژوهش های بنیادی، کاربردی و فناوری های نو

- ارتقاء امکانات و تقویت زیرساخت های نظام پژوهش و فناوری

- توسعه کمی و کیفی فناوری و نوآوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات:

- افزایش ظرفیت و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات

- افزایش محتوای بومی در فضای مجازی

- افزایش خدمات الکترونیکی

- ارتقاء دانش داخلی در خصوص فناوری های پیشرفته و تولید بومی محصولات راهبردی

- افزایش ارائه خدمات نوین و با ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

2- راهبردهای برنامه ششم توسعه استان:

کشاورزی:

- افزایش حاصلخیزی خاک و مصرف بهینه کودهای شیمیایی، آلی و زیستی

- معرفی ارقام پرپتانسیل، مقاوم به تنش های زنده و غیرزنده با کیفیت مطلوب

- اجرای طرح های زیربنایی، توسعه روشهای نوین آبیاری و بهبود کارایی مصرف آب

- توسعه کشت پائیزه چغندرقند

- توسعه همکاری با مراکز تحقیقاتی در زمینه عملکرد و تولید بذور اصلاح شده

- تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی و بازرگانی در بحث تولید و ورادات دانه های روغنی و فرآورده های آن

- جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکل های تولید کنندگان و صنایع ذیربط برای سرمایه گذاری در تولید

- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع روغن

 -توسعه کشاورزی حفاظتی، آبیاری میرکو، کشت نشائی

- بالابردن درجه مکانیزاسیون و پایین آوردن هزینه تولید و کاهش سختی کار

- حمایت از ایجاد و گسترش شرکت های مشاوره ای دامپروری و مراکز اصلاح نژاد

- تجهیز و نوسازی ادوات و ماشین آلات و بکارگیری فن آوری پیشرفته در واحدهای دامپروی

- ساماندهی بازار محصولات دامی از طریق ایجاد و تقویت تشکل های مربوطه

- تامین تسهیلات جهت فعال نمودن واحدهای مرغداری نیمه فعال و غیرفعال

- بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در واحدهای مرغداری

- ساماندهی بازار محصولات طیور از طریق تقویت تشکل های مربوطه

- اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک نظیر توسعه سامانه های نوین آبیاری

- ترویج فعالیت های آب و خاک و ترغیب بهره برداران به اجرای سیستم های نوین و حفظ و حراست از منابع زیرزمینی و نیز کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی

- حمایت از واحدهای حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون

- طراحی و بکارگیری سیستم های مدیریت هوشمند در منترل آفات

- تخصصی نمودن تولید و رقابتی شده آن، ساماندهی تولید، تسهیل در تهیه و ارائه امکانات و تجهیزات شناسایی ظرفیت های موجود

- اصلاح، نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی فرسوده و غیراقتصادی

- ایجاد ساز و کار مناسب در جهت توازن ظرفیت های تولدی بالادستی ( بخش های زارعی، باغی، دام و طیور، شیلات ) با ظرفیت های تولیدی صنایع تبدیلی

- حمایت از ایجاد و گسترش عملیات پس از برداشت و توسعه انبارهای فنی و سردخانه ای

- ایجاد سایت های الگویی برای محصولات اساسی منطقه

آب:

- استقرار حکمرانی خوب بر اساس اصول و فرآیند مدیریت بهم پیوسته منابع آب مبتنی بر تقاضا در سطح استانی، حوضه های آبریز و محلی، ایجاد و توسعه نهادها و تشکل ها

- ارتقای مشارکت بهره برداران و ذینفعان در مدیریت منابع آب و تاسیات آبی

- ساماندهی سکونت گاه ها و فعالیت های صنعتی، کشاورزی، زیربنایی و خدمات بر اساس توان اکوژیکی حوضه های آبریز

- بهره برداری از آب های غیرمتعارف با رعایت ملاحظات زیت محیطی

- استقرار نظام مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای کیفیت آن با تاکید بر پیشگیری از آلودگی منابع آب

- ارتقای بهره وری و صرفه جویی در کلیه بخش های مصرف کننده آب بویژه در بخش کشاورزی برای دستیابی به پایداری سرزمین

- ارزش گذاری اقتصادی آب با رعایت ملاحظات اجتماعی، امینتی و زیست محیطی در تمامی بخش های مصرف به منظور ارتقای بهره وری در کل چرخه تولید  ومصرف آب، ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب

آمایش و توازن منطقه ای:

- ابجاد فرصت های برابر رشد در جهت نیل به تعادل درون منطقه ای استان

- ایجاد بستر مناسب برای توسعه درون زا در سطح استان و شهرستان ها

- توسعه سرمایه گذاری صنعتی در قلمروهای کمتر توسعه یافته استان متناسب با مزیت های نسبی و رقابتی

- ایجاد و تقویت محورها و کانون های توسعه استان با هدف همگرایی و تعادل بخشی فضایی و یکپارچگی سرزمین

- تعیین و تعریف نقش و جایگاه استان در سطح ملی

- بستر سازی و انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه و رونق گردشگری در استان

- فراهم سازی زمینه های و امکانات لازم برای ایفای نقش موثر استان در حوزه بازرگانی و ترانزیت خارجی

- بهره برداری بهینه از سرزمین متناسب با توان محیطی و اکولوژیکی استان

- ایجاد بستر مناسب جهت جذب سرمایه های انسانی در استان

- توسعه همکاری های منطقه ای برای انجام فعالیت های مشترک توسعه ای

- بسترسازی برای ارتقای تعاملات با استان های منطقه غرب

- تعامل سازنده میان ارزش ها و مزیتهای استان با استان های منطقه غرب با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی

محیط زیست:

- توسعه اقتصاد کم کربن

- توسعه فناوری های سبز و ارتقاء بهره وری سبز

- بهبود کیفیت هوا، آب و خاک

- کنترل انتشار گازهای گلخانه ای

- حفاظت و بهره برداری خردمندانه از منابع سرزمینی

- اعمال هزینه های آلودگی و تخریب محیط زیست در ارزیابی و محاسبات طرح ها و اقتصاد استان

- مدیریت کاهش مصرف کود و سموم شیمایی

- حفظ تنوع زیستی و بهبود شرایط زیست بوم های خسارت دیده و بحرانی و حساس

- حفاظت از جنگل های طبیعی و دست کاشت استان

- مدیریت یکپارچه، کنترل و بهبود کمی و کیفی منابع آب، خاک و هوا

- تمرکز زدایی و واگذاری مسئولیت ها و تقسیم وظائف بر اساس تخصص و مهارت شهرستان ها و جوامع محلی

- ارتقای آموزش و مشارکت های مردمی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی

- ارزش گذاری خدمات تنوع زیستی، محاسبه خسارت و سبز شده حساب های استانی

- توسعه و اشاعه اطلاعات زیست محیطی

صنعت و معدن:

- توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و دانش بنیان

- ایجاد و توسعه زیرساخت بخش های صنعت و معدن با هدف توسعه بیشتر این بخش ها

- توانمندی و رفع موانع توسعه حضور بخش خصوصی در فعالیت های صنعتی و معدنی و ارتقاء فرهنگ و دانش عمومی برای پشتیبانی از توسعه صنعتی

- تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پائین دستی مبتنی بر منابع طبیعی استان ( پایه معدنی، پتروشیمی و کشاورزی ) و صنایع حمل و نقل

- ترویج، آموزش و توسعه فرهنگ بهروه وری و توسعه آموزش های کاربردی و مهارت افزایی مستمر نیروی کار بخش

- کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره وری مصارف در بخش

سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی:

- ارتقاء حمایت های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی با تمرکز بر محیط زندگی، کار و جامعه

- توسعه همکاری بین بخشی میان ذی نفعان بخش های مختلف جامعه

- توجه به اشتراک گذاری اطلاعات نظام های پایش

- کاهش آلاینده های آب، خاک و هوا به حداقل استانداردهای پذیرفته شده جهانی

- حمایت از مشارکت سازمان های مردم نهاد در ارتقاء شاخصه های سلامت

- تشویق بخش های غیر دولتی به ایجاد زیرساخت های نظام سلامت در ارائه خدمات

- بازمهندسی فرآیندهای اصلی نظام شبکه بهداشتی و درمانی    

- ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی از طریق توجه به زیرساخت های لازم در این بخش

- ایجاد فضای رقابتی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی

- حمایت همه جانبه در ایجاد زیرساخت های تولید دارو، واکسن، فرآورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی

- تقویت نظام نظارت بر واردات، تولید، توزیع و عرضه دارو

- توسعه و به کارگیری زیرساخت های الکترونیک به ویژه در ثبت و نظارت کالاهای سلامت و چرخه تامین و مصرف آنها

- توسعه برندهای ملی و استانی دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی

- حمایت از صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی استان برای ورود و رقابت در بازارهای منطقه ای و بین المللی

- سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید ، واردات و مصرف فرآورده های سلامت

- کنترل قاچاق فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی

- ایجاد رشته های طب سنتی در دانشگاه های استان بر اساس نیاز و در راستای برنامه های توسعه این بخش

- بررسی متون، مقررات و عوامل موثر بر طب سنتی استان طبق برنامه های پیش بینی شده در این بخش

- ادغام نظام مند طب سنتی در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی استان طبق برنامه های بالادستس این حوزه    

بهره وری:

- بهبود پایا و پویای بهره وری در فرآیندهای تولیدی استان

- ارتقای کارایی فنی و تخصیصی عوامل تولید

- رشد هماهنگ بهره وری و رقابت پذیری

- ارتقاء بهره وری بخش خصوصی

- تقویت نقش بهره وری در رشد اقتصادی

- رفع موانع رشد بهره وری در فرآیندهای تولید استان

- اجرای برنامه ملی بهره وری از اقتصاد مقاومتی

رفاه و تامین اجتماعی:

- توسعه و توانمند سازی و گسترش کیفیت زندگی جامعه هدف

- ظرفیت سازی و شبکه سازی تشکل ها و سازمان های مردمی

- اعتمادسازی و گسترش همکاری با سازمان های مردم نهاد

- تغییر روش های حمایتی مستقیم به رویکردهای بیمه ای

- توسعه، رصد و دیده بان آسیب های اجتماعی

- برون سپاری خدمات قابل واگذاری در حوزه های مرتبط

بازرگانی:

- پیگیری و اصلاح دستورالعمل موجود در زمینه صدور مجوز پخش کالا از سوی وزارت متبوع

- شناسایی قوانین مخل کسب و کار و پیشنهاد مقررات زدایی و اصلاح مقررات، دستورالعمل ها و روش های انجام کار در حوزه فعالان اقتصادی و صنوف

- ساماندهی واحدهای پخش فاقد مجوز

- ایجاد و راه اندازی پایانه توزیعی

- ایجاد و راه اندازی شهرک های صنفی

- پیگیری و اجرای طرح ایجاد و توسعه زیرساخت های توزیعی با بهره گیری از توان و اختیارات دستگاه های ذیربط

- پشتیبانی و حمایت از تسهیل فرآیندها برای ایجاد و توسعه فروشگاه های بزرگ

- بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و همکاری مستمر با تشکل ها و اتحادیه ها جهت کاهش هزینه عرضه کالا

- فرهنگ سازی در راستای مصرف کالای تولید داخل

- پشتیبانی و حمایت از تسهیل فرآیندها برای ایجاد و توسعه فروشگاه های مجازی

- توسعه صادرات از گمرک استان جهت تقویت نقش استان در امر صادرات

- تشویق و ترغیب و اجرای سیاست های حمایتی برای صادرات کالا از گمرک استان

- پیگیری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی صادراتی، شناسایی بازارهای هدف صادراتی و حمایت از واحدهای تولیدی جهت شرکت در نمایشگاههای تخصصی کشورهای هدف، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت فعالین اقتصادی، اعزام و پذیرش هیات های تجاری

- پیگیری و هماهنگی برای تشویق و ترغیب صادرکنندگان برای عضویت و تشکیل شرکت های بزرگ صادراتی در جهت حضور فعال در بازارهای هدف و بهره مندی از حمایت های تشویقی

- پیگیری و هماهنگی و نظارت بر اجرای سایت جدید نمایشگاه و ایجاد زمینه و شرایط لازم برای مشارکت بخش خصوصی جهت تکمیل این سایت

- برگزاری دوره های آموزش مدیریت تولید

- آموزش چگونگی تهیه مواد اولیه مرغوب

- آموزش ناظرین فرش

- اعزا م مدیران و تولیدکنندگان به سایر استان ها برای استفاده از تجربه و دانش دیگران

- استفاده از داده های ارگونومیک

- پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین

- استفاده از روش های زودبازده

- برگزاری دوره های بهبافی

- برگزاری دوره های قالیبافی

- اعزام به نمایشگاه های داخلی و خارجی برای بروز رسانی فرش

- اعزام هیات های تجاری و کارشناسان به کشورهای خارجی برای سلیقه یابی مشتریان و مصرف کنندگان

- توسعه کارگاه های فامیلی و خانوادگی

- افزایش واحدهای پشتیبان و واحدهای غیر متمرکز با مدیریت متمرکز

- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها و تشکل ها

- مدیریت بخش عرضه و تقاضای بازار

- مدیریت اثربخش ارائه خدمات گمرکی و لجستیک تجاری

- توسعه صادرات غیر نفتی در استان و رفع موانع موجود

- بررسی عوامل موثر در افزایش تولید محصولات صادرات گرا در استان

- حمایت از مدیریت اثر بخش در فضای تشکل ها و اتحادیه های تولیدی و صنفی

حمل نقل:

- نوسازی ناوگان حمل ونقل

- تکمیل پس کرانه ها ریلی

- تسهیل فرایند استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل

- ایجاد راه های هوایی مستقیم و یکطرفه با هدف ایجاد کریدورهای هوایی مناسب بین المللی

 - اتصال شبکه ریلی به مراکز انبوه بار

- تسریع در احداث و بهره برداری از مهمترین خطوط ریلی و راههای ترانزیتی با اولویت  مسیرهای منطبق بر شبکه بزرگراه هایسیاس   آ آسیایی(AH  )  و راه آهن  سراسرس آسیا  (TAR)

- افزایش ظرفیت خطوط ریلی ازطریق تراک بندی ،گشایش ایستگاه ها و تأمین علائم  و ارتباطات

- احداث زیرساختهای حمل و نقل  مبتنی بر تقاضا

- اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر قوانین

- اصلاح زیرساخت های حمل و نقل مبتنی بر تقاضا

- توسعه  و اصلاح  شبکه حمل نقل  با توجه به نگرش  شبکه ای

- تعادل بخشی میان شقوق مختلف حمل نقل  از نظر جابجایی  بار و مسافر

- متنوع سازی  شیوه های تامین مالی بخش

- بهبود کیفیت شبکه جاده ای کشور با اولویت راه های شریانی مطابق با استاندارد های فنی

- ارتقای بهره گیری از ظرفیتها  و بکارگیری  فن آوریهای  نوین ریلی

- ممنوعیت احداث طرحهای خارج از چارچوب طرح جامع حمل و نقل

- نگهداری ایمن سازی شبکه راههای موجود در راستای  حفظ سرمایه های ملی

- مدیریت یکپارچه کلیه شیوه های حمل ونقل ازطریق  ایجاد سامانه های هوشمند

- مطالعه و ایجاد مسیرهای ریلی  جدید با توجه به ظرفیتهای  موجود

- استفاده  ازمنابع مالی بخش خصوص، بانکی و فاینانس خارجی باتوجه به محدودیت منابع عمومی

- تامین  به موقع منابع مالی مورد نیاز ایجاد  مشوق های لازم جهت پیمانکاران

میراث فرهنگی ،صنایع دستی گردشگری (راهبردهای ملی)

میراث فرهنگی

- نهادینه سازی  موضوع پژوهش  در حوز ه های مختلف میراث فرهنگی

- شناسایی ومستند سازی  میراث فرهنگی  ( ملموس  وغیر ملموس )، میراث طبیعی ، هنرهای سنتی  ، صنایع دستی  و جاذبه های  گردشگری  کشور  وطبقه بندی آثار  بر اساس  ارزشهای فرهنگی ، تاریخی وطبیعی

- شناخت گستره جغرافیایی ، پژوهش  عمق یابی  دوره های  تاریخی ، معرفی  و حمایت از فرهنگ، هنر  و تمدن  ایرانی

- تدوین نظام مدیریت حفاظت و نجات بخشی آثار فرهنگی (ملموس و غیر ملموس) و طبیعی در معرض خطر و یا در شرایط بحران و هنرهای سنتی و در حال زوال

- شناسائی معرفی و حمایت از گنجینه های زنده بشری ، مشاهیر و مفاخر فرهنگ و هنر و حوزه تمدنی ایران

- ترویج و آموزش همگانی و تقویت مشارکت عمومی و تشکلهای مردمی

گردشگری:

- توسعه گردشگری بین المللی و جلب حداکثری گردشگران خارجی

- توسعه و ساماندهی گردشگری داخلی

- تامین زیرساختهای مورد نیاز و ارتقای کیفی خدمات گردشگری

- توسعه و ارتقاء بهره وری منابع انسانی

- مدیریت اثرات گردشگری

- ارتقاء جایگاه استان در سطح ملی، منطقه ای و جهانی با تکیه بر ذخایر فرهنگی و تاریخی و هویت ایرانی و تعامل با دستگاه های اجرایی ذیربط

- ارائه الگوهای بهینه توسعه فضای گردشگری بر اساس آمایش سرزمین

- ساماندهی حوزه های تخصصی گردشگری از جمله گردشگری سلامت، طبیعت گردی، گردشگری فرهنگی و .... و جذب نظام مند آن با توجه به مزیت های استان در این حوزه ها

- توسعه گردشگری بین المللی استان و جلب حداکثری گردشگران خارجی

- استفاده از ظرفیت گردشگری الکترونیک و فضای مجازی بمنظور معرفی همه جانبه قابلیت های گردشگری استان و جذب حداکثری گردشگران خارجی

- پیگیری و ثبت آثار شاخص تاریخی و طبیعی استان در فهرست میراث جهانی و استفاده از بازار بزرگ گردشگری در کشورهای هدف

- شرکت در نمایشگاه های بین المللی خصوصاً در کشورهای هدف بمنظور معرفی قابلیت های گردشگری استان

- حفظ و احیاء و معرفی تنوع فرهنگی استان بعنوان عاملی برای توسعه اشتغال در حوزه گردشگری

- تبلیغ و ترویج مزیت های طبیعی و فرهنگی برای جذب گردشگران فرهنگی، طبیعت گردان، گردشگران سلامت و... توسعه اشتغال در مشاغل مرتبط با این حوزه ها

- تقویت سرمایه گذاران تاسیسات گردشگری با اعطای بسته های حمایتی و تثبیت اشتغال بخش گردشگری

- جذب راهنمایان گردشگری و تقویت دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی

- تامین زیرساخت های مورد نیاز و ارتقای کیفی خدمات گردشگری

- استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توان سرمایه گذاری نهادهای دولتی در احداث هتل ها

- بازسازی و بهسازی مراکز اقامتی استان و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در مراکز اقامتی

- آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری بمنظور توسعه و ارتقای بهره وری منابع انسانی

- معرفی مسیرها و جاذبه های کمتر شناخته شده استان و توزیع سفر در سطح شهرستان های استان بمنظور بهره گیری از همه ظرفیت ها

سرمایه گذاری:

- احصاء و تشریح فرصتها و تصدی های قابل واگذاری به انجمن ها جهت حضور و مشارکت آنان در طرح های مطالعاتی و اجرایی استان

- ارتقاء فرهنگ کار گروهی و همدلی در زمینه حفظ و احیاء میراث فرهنگی و توسعه ترویج و صادرات صنایع دستی و

توسعه صنعت گردشگری در میان آحاد جامعه مردم .

- جذب منابع و سرمایه های داخلی و خارجی جهت توسعه فعالیتهای میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی و هنرهای سنتی

- بهره گیری مناسب از تسهیلات بانکی به منظور تحقق اهداف استان در حوزه های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

- رفع موانع و مشکلات اقتصادی بخش های میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی و هنرهای سنتی

- توسعه تاسیسات گردشگری از جمله مناطق نمونه گردشگری در مناطق مختلف استان و نظارت بر اداره مناطق مزبور توسعه گردشگری روستایی.

- حفظ و احیاء آثار تاریخی و بهره برداری از آنها توسط بخش دولتی و خصوصی با شناسایی ،مطالعه، ثبت،مرمت،معرفی،تبلیغات توانبخشی و احیاء اثار تاریخی و فرهنگی با مشارکت بخش خصوصی و سازمانها و ادارات دیگر

- ایجاد بستر مناسب جهت جلب مشارکت مالکین و ذی نفعان بخش خصوصی در فعالیتهای میراث فرهنگی با آموزش، تبلیغات ،پیش بینی اهرم های تشویقی و ...

- جلب مشارکت بین المللی در راستای حفاظت و معرفی ویژگی های فرهنگی و تمدن ایرانی منطقه در سطح بین المللی

- ارتقای جایگاه میراث فرهنگی در ایجاد اشتغال ،توسعه صنعت گردشگری و ...با زنده سازی آثار تاریخی و تعریف فعالیت های متناسب اقتصادی در آثار

- حفظ و تقویت کلیه رشته های صنایع دستی موجود و حمایت از خلاقیت و نوآوری هنرمندان در ایجاد و توسعه رشته های جدید و در صورت وجود زمینه های لازم احیاء رشته های در حال منسوخ شدن و منسوخ شده

- تقویت هنرمندان و صنعتگران توانمند استان برای رقابت سالم با صنعتگران داخلی و خارجی در جهت ارتقاء سطح کیفی تولیدات

- ترویج رشته های صنایع دستی در بین اقشار جامعه بخصوص روستاها بمنظور ایجاد اشتغال پایدار

- برنامه ریزی بمنظور حفظ ارزش های معنوی آثار تولید شده صنعتگران صنایع دستی

- حفظ و ارتقاء رشته های غیر کاربردی با استفاده از آموزش مستند نگاری و ترویج رشته های مورد نظر

- استفاده از روش ها و طرح های نوین ضمن حفظ روشهای سنتی در جهت ارتقاء کیفیت تولیدات و به روز شدن مدل

های ساخت

- بومی سازی و منطقه ای نمودن رشته های سنتی و ترویج آنها با همکاری تشکل های صنایع دستی

- ایجاد و توسعه و تقویت خوشه ها و کانون های صنایع دستی

- تبلیغات وسیع با استفاده از شیوه های مختلف تبلیغاتی بصورت مجازی و واقعی

- ارتقاء سهم صنایع دستی در تولید ناخالص استان از طریق ایجاد تشکل ها و کانون های بخش خصوصی

- جلوگیری از خام فروشی و برنامه ریزی های لازم بمنظور بازاریابی جهانی محصولات صنایع دستی

- استفاده از رسانه ها و بازارهای اطلاع رسانی پیشرفته بمنظور ترویج رشته های صنایع دستی

- ارتقاء کیفیت محصولات به سطح مطلوب و قابل قبول با تغییر در شیوه های تولید از طریق آموزش های کاربردی

- استانداردسازی محصولات تولیدی کارگاه ها طبق استاندارد های تدوین شده

- بازار یابی مناسب و بسته بندی مناسب و برگزاری همایش های مرتبط جهت رقابت پذیری محصولات تولیدی استان

- ایجاد بازارهای داخلی با برگزاری نمایشگاههای ملی، منطقه ای استانی و تخصصی و همچنین ایجاد بازارچه های صنایع دستی دائمی و فصلی در مراکز تولید و مراکز تاریخی و گرشگری

- پرداخت تسهیلات در راستای ایجاد، توسعه و تجهیز کارگاه ها به ماشین آلات و ابزار و سرمایه در گردش

- ایجاد کانون فروش صنایع دستی بصورت شبکه در سطح کشور

- حمایت از هنرمندان و صنعتگران از طریق حفظ اشتغال موجود و پیش بینی تمهیدات لازم در جهت ایجاد فرصت های شغلی جدید منوط به تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی و تامین اعتبار

- تحقق مستمر و پایدار رشد صنایع دستی و افزایش سهم آن در فعالیت های اقتصادی استان

- بهره گیری از توانمندی های بالقوه صنایع دستی در راستای تامین اهداف برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

- تعمیم فرهنگ کاربرد صنایع دستی در جهت ارتقاء سهم آن در سبد خانوار

- تبیین جایگاه واقعی صنایع دستی در استان

علم و فناوری :

- اصلاح ساختار و رفع موانع پژوهش های مرتبط با صنعت

- افزایش پروژه های کاربردی با هدف تولید محصول یا رفع مشکل صنعتگران

- حمایت مادی و معنوی از فعالین پژوهش و نوآوری

- تسهیل در اجرای قوانین و مقررات

- آموزش و تبیین قوانین و مقررات و آگاهی از بخشی از مزایا و فرصت ها

- حمایت و هدایت پژوهشگران

- تشویق محققان و پژوهشگران به انجام کارهای گروهی

- آموزش نیروی انسانی مجرب

- ایجاد فضای همکاری و هماهنگی با دانشگاه مادر

- اصلاح ساختار و رفع موانع مرتبط

- تأمین منابع مالی

- افزایش پژوهش های کاربردی با هدف تولید محصول یا رفع مشکل صنعتگران

-  شناخت مشکلات و موانع بنیادی صنعتگران

- ساماندهی و تقویت زیرساخت های آماری

- تسهیل حضور شرکت های صنعتی و دانش بنیان در دانشگاه و افزایش تعامل و همکاری فی مابین

- برنامه ریزی برای هدایت مؤثر بخش صنعتی در پژوهش و فناوری

- همکاری با دانشگاه علوم پزشکی در زمینه رشته مهندسی پزشکی

- مشارکت در ایجاد سامانه های خلاقیت و نوآوری

- برگزاری همایش ها ، کنفرانس ها ، سمینارها و جلسات ارتباط با صنعت

- ساماندهی و تقویت زیرساخت ها

- استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی

- ارتقاء نظام آزمایشگاهی

- استفاده از منابع و امکانات سایر نهادهای پژوهشی

- ایجاد و توسعه کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان

- توسعه فناوری های دانش بنیان به منظور بهره مندی از نتایج آنها

- توسعه اقتصاد دانش بنیان در سطح استان بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی

- افزایش سهم تولید و صادرات محصول و خدمات دانش بنیان

- جهت دهی به خریدها و هزینه های دانشگاهی

- نوسازی وسایل آزمایشگاهی و پژوهشی

- فراهم آوردن ساز و کار استفاده سایر مراکز پژوهشی از آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه با در نظر گرفتن قوانین و مقررات  پرداخت هزینه های مربوطه

- انعقاد تفاهم نامه جهت استفاده متقابل از امکانات نهادها و مراکز پژوهشی استان

- ساماندهی و نظام آمار و اطلاعات علمی ، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد

- توسعه و تجهیز آزمایشگاه های مرجع

- انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های پژوهشی و فناوری با سازمان ها و صنایع دولتی و خصوصی

- تأسیس مراکز رشد ، دفاتر کلینیک ارتباط با صنعت و شرکت های دانش بنیان

- حمایت بیشتر از پژوهش های تقاضا محور

- آموزش و توضیح مزیت های موجود در قانون برای شرکت های دانش بنیان و پژوهشگران علمی

- استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در انجام فعالیت های علمی پژوهشی

- همکاری بیشتر با صنعتگران استان و کشور

- توسعه نظام جامع تأمین مالی علم و فناوری

- ایجاد انگیزه های مادی و معنوی برای پژوهشگران

- کاهش فعالیت های تصدی گری پژوهشی

- برگزاری دوره های آموزشی برای تقویت نیروی انسانی مجرب و متخصص و توسعه تعاملات علمی بین المللی با کشورهای هدف

- همکاری بیشتر با سایر سازمان های پژوهشی

- مشارکت در ایجاد سامانه های خلاقیت و نوآوری علمی

- دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز

- جلوگیری از آفت شتاب تولید علم و ارتقاء فعالیت های تحقیق و توسعه

- راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در داخل دانشگاه

- ایجاد کلینیک صنعتی به منظور بررسی و استخراج مشکلات اساسی صنایع استان و منطقه

- برگزاری همایش های مختلف صنعتی با حضور صنعتگران موفق در دانشگاه

- ساماندهی و تقویت زیرساخت های آماری

- ارتقاء نظام آماری تحقیق و توسعه

- اولویت های حمایت های پژوهشی به پژوهش های صنعت محور

- انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهای علمی پژوهشی با سایر  دانشگاه ها و مراکز علمی

- توجه بیشتر به تحقیقات و پژوهش های بین رشته ای

- تعریف پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد مشترک با دانشگاه علوم پزشکی

- گسترش نظامات پشتیبان پژوهشگران دانشگاه

ارتباطات فناوری اطلاعات:

- افزایش سرمایه گذاری زیرساختی دولت با رویکرد غیرانتفاعی جهت کاهش هزینه های ملی

- جذب سرمایه گذاری مشترک خارجی در توسعه شبکه های دسترسی

- استفاده اقتصادی از منابع حیاتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (فرکانس،آدرس و دامنه اینترنتی ،تخصیص شماره و اعمال مدیریت کارآمد)

- فراهم نمودن بسترهای تولید و توسعه محتوای بومی(جویشگر،مرورگر،ایمیل،شبکه های اجتماعی )

- جهت دهی دولت الکترونیکی از پیمانکاری به آزادسازی و اپراتوری خدمات

- تعامل فعال با کشورهای صاحب فناوری جهت تولید محصولات راهبردی داخلی

- توسعه متوازن منطقه ای و کاهش شکاف دیجیتالی بین مناطق و استانهای کشور

- فراهم نمودن بستر حقوقی و فرهنگی ارائه خدمات نوین و با ارزش افزوده ارتباطی و فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فضای مجازی

- ارتقاء فناوری ها و توسعه زیرساخت های شبکه های پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات

- توسعه             ICT و احداث کریدورهای پر ظرفیت حمل و نقل اطلاعات جهت تجارت بین المللی محصولات نرم افزاری

- توسعه متوازن فعالیتها و بهره برداری حداکثری از زیرساختهای فضایی و حفظ نقاط مداری

آموزش:

- کاهش نابرابری در استان های کشور با اولویت استان های نابرخوردار (بر اساس شاخص های آموزشی)

- ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی ها

- ساماندهی نیروی انسانی و بازنگری در ساختارهای  مدیریتی

- ارتقای جایگاه اساتید آموزشی فنی حرفه ای در جامعه و بازنگری در سیاستهای سرمایه انسانی

- فراهم آوردن شرایط و امکانات نهادی

- توسعه همکاری و هماهنگی بین عرضه کنندگان آموزش های رسمی و غیر رسمی و تقویت مسیرهای پیوستگی آنها

- ارتقای بهره وری در عرضه کنندگان آموزش فنی و حرفه ای

- ارتقای پایداری منابع مالی و بازنگری در تخصیص منابع دولتی

- دسترسی گروه های خاص به آموزشهای مهارتی

- افزایش و ارتقای کیفی آموزشهای غیر رسمی فنی و حرفه ای

- توسعه هدفمند آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آمزش در شهرستانها

- گسترش و اارتقای رویکردهای تقاض محور

- تضمین کیفیت آموزش ها یو بهبود مستمر آنها

- طراحی بسته همکاری و حمایتی از عرضه کنندگان غیر دولتی آموزشهای غیر رسمی فنی و حرفه ای

فصل اول

مبانی نظری

تنظیم استراتژی و برنامه

چهارساله دوره نهم اتاق

ضرورت طرح:

بدون تردید شرایطی که امروزه بر بسیاري از سازمانهاي دنیا و نیز ایران حاکم است تفاوت شگرفی با گذشته پیدا کرده است. دلایل محکم و مستندي وجود دارد که سازمانها دیگر نمیتوانند با اندیشه هاي سازمانی گذشته خود، که زمانی باعث رشد و حرکت بسیار سریع آنها بوده است، ادامه حیات دهند. امروزه مدیران با چالشهاي فراوانی روبرو هستند. گرایش به سمت جهانی شدن، تحولات در اندازه و مفهوم دولتها، مشتري گرایی و عوامل دیگري از این نوع، ساختار و رویکردهاي سازمانها را تغییر داده است. مدیران روز به روز بیشتر متوجه این حقیقت شده اند که کوششهاي پراکنده جزء به جزء براي حل مسایل پیچیده سازمانی کافی نیستند. امروزه برنامه ریزي همه جانبه وسیع تري لازم است تا اینکه بتوان استراتژيهاي هماهنگ شدهاي را براي پرورش فضاي سازمانی، روابط افراد و نظامهاي ارتباطی و اطلاعاتی تدوین نمود و با شرایط و الزامات قابل و غیر قابل پیش بینی سالهاي آینده منطبق و سازگار ساخت.

ضروري است که مدیران آمادگی اداره تغییرات در محیط پویا و متغیر را داشته باشند و سازمانها نیز براي ایجاد تغییر در جهت بهبود کارها تلاش کنند، در غیر این صورت موجودیت و بقاي خود را دستخوش تهدید و نابودي قرار میدهند.

بنابراین مدیریت استراتژیک بهترین ابزار براي تمام سازمانهایی است که در صدد هستند حضوري آگاهانه در عرصه فعالیتها داشته باشند. مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک به سازمانها این امکان را میدهد تا با شیوهاي خلاق و نوآور عمل کنند و براي شکل دادن آینده خود منفعل نباشند. این شیوه برنامه ریزي باعث میشود که سازمان داراي ابتکار عمل باشد و فعالیتهایش به گونه اي درآید که به جاي واکنش در برابر کنشها، قادر به اعمال نفوذ باشد. این رویکرد سازمانها را قادر میسازد تا با توجه به تواناییهاي درونی و فرصتهاي محیطی، مناسبترین راه را براي رسیدن به اهداف بلندمدت خود شناسایی کنند.

برنامه ریزي استراتژیک میتواند در سازمانها نوعی تفکر حاکم کند تا تمامی اجزاي آن آگاهانه در مجموعه اي از فعالیتهاي منسجم و مرتبط، در مسیر چشم انداز سازمان نقش آفرینی نمایند.

اتاق بازرگانی همدان از جمله سازمانهایی به شمار میرود که داراي ارتباطات بسیار گسترده اي با اجزاي محیط خارجی نظیر اعضا، دستگاههاي دولتی، قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، مردم، بانکها، صنعتگران، بازرگانان، نهادهاي مالی، رسانه ها، سفارتخانه ها و سایر ذینفعان است. تغییر هر کدام از متغیرهاي محیطی نظیر عناصر اقتصادي، قانونی، اجتماعی و فرهنگی میتوانند آثاري حتی بزرگتر از عناصر داخلی داشته باشند.

با این نقطه نظر، موضوع این طرح یعنی تدوین برنامه استراتژیک و چهارساله اتاق به عنوان یک ضرورت به موقع اجرا گذاشته میشود.

اهداف طرح:

-  هدف اصلی:

تدوین برنامه استراتژیک به منظور هر چه توانمندتر ساختن مستمر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی  همدان، تا در جایگاه رفیع مورد انتظار در راستاي مأموریت و چشم انداز خود به منظور تحقق اهداف بلندمدت گام بردارد.

-  اهداف فرعی:

١. تعیین و تدوین مأموریت و چشم انداز؛

٢. تعیین اهداف بلندمدت؛

٣. تعیین استراتژيها؛

٤. تعریف شاخصهاي معنی دار به منظور ارزیابی عملکرد؛

٥. ایجاد زمینه لازم براي تعیین برنامه هاي سالیانه و سیاستهاي اتاق.

سئوالات ویژه:

با کمک این طرح سعی میشود تا به پرسشهاي زیر پاسخهاي مناسبی داده شود:

١. اتاق با در نظر گرفتن کلیه عوامل و نیز انتظارات ذینفعان، داراي چه مأموریتی است؟

٢. چشم انداز اتاق همدان در افق 1402 چگونه است؟

٣. اتاق همدان با توجه به قابلیت هاي موجود و آتی و با نگاه به برنامه هاي بلندمدت کشور، داراي چه اهداف کلی و مقاصدي براي یک دوره بلند مدت خواهد بود؟

٤. براي تحقق اهداف و مأموریت خود چه استراتژي هایی را باید محور فعالیتهایش قرار دهد؟

٥. معیارها و شاخصهاي عملکرد در اتاق همدان کدامند؟

اهداف و چشم انداز:

مدیریت استراتژیک ، رویکردي است که زاییده عصر تغییرات سریع است و میتوان آن را یک نوع دیدگاه و فنی براي برنامه ریزي انعطاف پذیر در مقابل تغییرات سریع به شمار آورد. مدیریت استراتژیک بیشتر از آن که نگران تنظیم راهی براي طی شدن باشد، در فکر ساختن شرایط مناسب است.

سازمانی که استراتژي ندارد، در واقع استراتژي شکست را انتخاب کرده است.  سازمانی که هدف ندارد به هرجا که برسد هدف آن است. وقتی هدف سازمان بی هدفی است پس پی نمیبرد که به هدف بایسته و حقیقی نرسیده است. سازمان بدون هدف و استراتژي، شکست خورده اي است که حس درك شکست را ندارد. این سازمان در مقایسه با آنچه که میتوانست باشد شکست خورده است.

مدل سنتی اداره امور، قبلاً به علت تمرکز بر عوامل درونی و چشم انداز کوتاه مدت آن مورد انتقاد قرار گرفته بود.  هر دوي این نارسائیها با ظهور مدیریت گرایی برطرف شده اند.  

چشم انداز استراتژیک، سازمان را در محیط خارجی اش مورد توجه قرار میدهد، تعیین اهداف و مقاصد روشن مدنظر قرار میگیرد، سعی میشود از وظایف روزمره مدیریت فاصله گرفته شود و به شکلی اصولی و منظم، ملاحظات آینده خیلی دور سازمان مورد توجه قرارگیرد. استراتژي بیان کننده یک موضوع سرنوشت ساز یعنی تجهیزکردن سازمان در برابر یک آینده نامطمئن است.

امروز سازمانهاي دولتی و غیردولتی به این نتیجه رسیده اند که برنامه ریزي استراتژیک با روش نوین میتواند آنها را در موارد زیر یاري نماید:

- تفکر و اندیشیدن به شکل استراتژیک؛

- تشخیص جهت گیري آینده؛

- اتخاذ تصمیمات امروز، در پرتو نتایج و بازتاب هاي آینده تصمیمات؛

- تدوین و توسعه مبنایی جامع و قابل دفاع براي تصمیم گیري؛

- رعایت حداکثر احتیاط و بصیرت در نواحی تحت کنترل سازمانی؛

- حل مشکلات اساسی سازمان؛

- بهبود عملکردها؛

- برخورد موثر با محیط مواجه با تغییرات شگرف و سریع؛

- ایجاد تیم ها و گروههاي کاري با رعایت اصول کار شناسی و تخصصی با سپردن کارها به کاردان؛

- ایجاد امکان خود ارزیابی؛

- ایجاد امکان ارزیابی محیط و پیش بینی آینده؛

- افزایش کیفیت تصمیم ها و پروژههاي سازمان؛

- ایجاد میل به اهداف مشترك و انسجام در سازمان؛

- هدایت فعالیتها به مجراي معین و ایجاد چارچوبی مناسب براي برنامه ها؛

- افزایش اطمینان در حصول به اهداف سازمانی با ایجاد و به کارگیري مکانیسمی منطقی، هدایت شده و عملیات قابل اجرا؛

- اتحاد استراتژیک با سازمانهاي همسو؛

- تاکید روي اهداف موجد رشد و توسعه اقتصادي

- تامین ابزاري که قدرت کنترل عملیات را براي دستیابی به اهداف مطلوب فراهم سازد؛

- به عهده گرفتن منطقی تعهداتی که با انجام یک سري عملیات و فعالیتها بتواند رسیدن به اهداف رشد و توسعه را تنظیم نماید.

شرح وظایف اتاق طبق آخرین قانون مصوب:

طبق قانون  شرح وظایف اتاق بازرگانی ، میتوان برخی از اجزاي ماموریت و وظایف اتاق همدان را به طور ضمنی به شرح زیر استنباط نمود:

-ارائه نظر مشورتی در زمینه بازرگانی، خدمات بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزي و کلیه امور اقتصادي داخلی و بین المللی به سران سه قوه؛

-اعزام هیاتهاي بازاریابی به کشورهاي خارج؛

-دعوت و پذیرش هیاتهاي بازرگانی و اقتصادي خارجی؛

-برپایی و برگزاري نمایشگاههاي اختصاصی در داخل و خارج از کشور؛

-برقراري تسهیلات جهت مشارکت اعضا در نمایشگاههاي بین المللی خارجی؛

-تنظیم و صدور کارت بازرگانی؛

-تائید فرمهاي بین المللی گواهی مبداء و قراردادها و اعطاي نمایندگی ها و امثالهم؛

-تشکیل کمیسیونهاي تخصصی؛

-مشاوره حقوقی ( داوري ) در جهت دفاع از حقوق اعضا در مقابل طرفهاي قرارداد خارجی و برقراري مصالحه فیمابین اعضاء؛

-مشاوره طرحها و پروژه ها جهت اخذ اسناد در مناقصات بینالمللی؛

-مشاوره در مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی؛

-برگزاري و یا شرکت در همایشهاي داخلی و خارجی؛

-ارائه خدمات به بازرگانان جوان در قالب دوره هاي کارآفرینی جوانان؛

-همکاري با سفارت خانه هاي جمهوري اسلامی ایران و وابستگان بازرگانان در زمینه برقراري تسهیلات و انتقال اطلاعات مورد نیاز بازرگانان؛

-همکاري با اتاقهاي بازرگانی کشورهاي منتخب؛

-برگزاري جلسات ادواري با اعضا و یا جلسات ماهیانه هیات نمایندگان با حضور مدیران و مقامات عالیرتبه استانی و حتی کشوری به منظور تعامل با سازمانهاي متبوع ایشان در جهت تقویت بخش خصوصی و تسهیل امور بازرگانان و

صنعتگران؛

-طرح مسائل و مشکلات بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن در وزارتخانه ها و سازمانها و ارگانهاي مسئول در جهت تسهیل امور نامبردگان؛

-برگزاري جلسات گروه کارشناسی و کمیته های تخصصی و مشاوره ای در خصوص کلیه توانمندی های استان

نتایج مطالعه تطبیقی در تعدادی اتاق منتخب و موفق جهانی:

نتیجه مطالعه اتاقهاي منتخب که در مباحث پیشین از نظر گذشت را نیز میتوان در دو بخش ماموریت و خدمات به این شرح فهرست نمود:

الف- مأموریت:

مأموریت هر یک از اتاقها، چند مورد از موارد زیر را شامل میشود:

- حمایت و پشتیبانی از منافع بخش خصوصی به ویژه اعضاي خود؛

- توانمندسازي و ارتقاي نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی؛

- ایفاي نقش به عنوان صداي تجارت با انجام تحقیقات، تبادل فکر و خردورزي جمعی بین اعضا و یا شرکاي بالقوه آنها در خارج از کشور؛

- اثرگذاري مثبت بر تصمیمات و سیاستها و یا بهبود قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیتهاي تجاري، صنعتی، کشاورزي و خدماتی؛

- آزادسازي تجاري، ایجاد فرصتهاي برابر و بهبود فضاي کسب و کار؛

- بهبود سطح زندگی و رفاه عمومی خانواده اعضا در حوزه جغرافیایی خود.

ب- خدمات:

همینطور جمعبندي خدمات این اتاقها را میتوان به شرح زیر فهرست نمود:

-  کمک به حل اختلافات بین اعضا؛

-  مشاوره به شرکتهاي عضو در زمینه هاي مسائل تجاري، مانند صادرات، واردات، توافقات تجاري، پرداخت مالیات، قانون کار و سایر قوانین و مقررات؛

-  ایجاد ارتباط بین شرکتهاي داخلی و ارتباط آنها با شرکتهاي خارجی و پیگیري موافقتهاي دوجانبه، تبادل منظم اطلاعات، انجام ملاقاتها و توسعه همکاريها؛

-  تهیه و ارائه اطلاعات تجاري مختلف رایگان و در موارد تخصصی در قبال هزینه؛

-  صدور گواهی مبدأ به صورت رایگان؛

-  تشکیل جلسات، کنفرانسها و میزگردها درباره موضوعاتی که براي جامعه تجارت مهم هستند؛

-  ارائه پیشنهاد راجع به چگونگی بهبود محیط قانونی براي کسب و کار و کمک به بهبود قوانین و مقررات اقتصادي

-  تلاش در جهت ارتقاي تجارت آزاد؛

-  اجراي دوره هاي آموزشی؛

-  اجراي پروژه هاي پژوهشی در ارتباط با جایگاه حوزه جغرافیاي اتاق؛

-  سازماندهی نمایشگاهها و رویدادهاي اقتصادي در داخل و خارج از کشور؛

-  اعزام هیاتهاي تجاري در خارج و یا داخل کشور براي توسعه کسب و کار؛

-  انجام تبلیغات و دیگر روشهاي گسترش و پیشبرد تجاري؛

-  حمایت از کلوپ بانوان براي تشویق مدیران خانم به کارهاي گروهی و ابراز نظرات؛

-  همکاري در زمینه شکل دهی سازمان مدیریت شهري براي ایجاد تعادل مناسب بین سلامت اقتصادي و زندگی سالم؛

-  انتقال دیدگاهها و پیشنهادهاي اعضا به دولت و پارلمان؛

-  حمایت از توسعه سرمایه گذاري در صنایع کوچک؛

- حمایت از سیاستهاي استان و کشور براي رسیدن به دموکراسی، تغییر ساختار و شفاف سازي در تمام حوزه هاي اقتصادي و سیاسی از طریق مشارکت در برنامه هاي مختلف؛

 - فراهم ساختن جایگاه بخش خصوصی در عرصه هاي مختلف دولتی و حاکمیتی با ایجاد کمیته هاي تخصصی و ارائه مشورتهاي گوناگون.

شرح رسالت ( ماموریت ) سازمان ممکن است بسیار کوتاه بوده و بیش از چند خط یا یک شعار نباشد؛ حتی میتوان آن را در قالب یک جمله بیان نمود.  با عنایت به این اصل، و اصلی که قبلا به آن اشاره شد، یعنی ارجحیت نقطه نظرهاي ذینفعان که آگاهی از آن با پرسشنامه و طی جلسات هم اندیشی متعدد میسرخواهد شد، و بصورت کارشناسی مشخص خواهد گردید که اتاق همدان می بایستی براي تدوین ماموریت خود به چه فعالیتهایی توجه نماید. در اینجا رئوس موارد طبق تجربه های جهانی و کشوری بصورت زیر قابل تبیین میباشد:

فصل دوم

بررسی عوامل دخیل

در تنظیم استراتژی و برنامه

چهارساله دوره نهم اتاق

مقدمه:

در حال حاضر بالغ بر 700 شخص حقیقی و حقوقی عضو اتاق بازرگانی همدان هستند. که این تعداد نسبت به سال 1393 ( یعنی شروع دوره هشتم ) از رشد 300 درصدی برخوردار است. اتاق بازرگانی همدان، با سابقه اي نزدیک یک قرن، بزرگترین، قدیمی ترین و مهمترین تشکل اقتصادي استان به شمار میرود. اتاق همدان با هدف کمک و فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي استان، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنایع، معادن، کشاورزي و بازرگانی و با هدف توسعه و تقویت بخش خصوصی و حضور و مشارکت بخش خصوصی در مراجع سیاست گذار و برنامه ریز اقتصادي، ارائه نظرات کارشناسی به مراجع دولتی و ارائه خدمات به اعضاي اتاق تشکیل گردیده و قانون، وظایف مهمی از جمله صدور و تمدید کارت بازرگانی و گواهی مبدا را به اتاقهاي بازرگانی سپرده است، اما از همه مهمتر نقش اتاقهاي بازرگانی در دادن مشاوره به مسوولین قواي سه گانه و مدیران نظام بوده است.

شناخت محیط داخلی اتاق:

در ادامه ضمن بررسی اهداف، وظایف و حیطه اختیارات، ساختار و منابع، برنامه ها و اقدامات اجرایی، عضویت ها و شناخت واحدهاي سازمانی در شرایط قبل از برنامه ریزي استراتژیک اتاق همدان، تحلیلی از وضعیت داخلی آن ارائه میگردد.

اهداف:

مهمترین اهداف اتاق همدان در حال حاضر عبارتند از:

- کمک و فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي استان و کشور؛

- تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنایع، معادن، کشاورزي و بازرگانی و با هدف توسعه و تقویت بخش خصوصی؛

- حضور و مشارکت بخش خصوصی در مراجع سیاست گذار و برنامه ریز اقتصادي استان و کشور؛

- ارائه نظرات کارشناسی به مراجع دولتی؛

- ارائه خدمات به اعضاي اتاق.

- تقویت و ارتقای جایگاه اتاق و اعضای آن

- تمهید مقدمات گذار به اقتصاد دیجیتال

- استحکام پیوندهای تجاری همدان با بازارهای بین المللی

- کمک به ایجاد حکمرانی خوب در بخش اقتصاد محلی و ملی

استراتژی ها و برنامه های اجرایی برای نیل به اهداف:

برنامه ها و اقدامات اجرایی اتاق همدان در 6 سطح، کلان، اتاق، کارکنان، اتاقها، اعضا و هیأت نمایندگان عبارت خواهند بود از:

الف- سطح کلان:

1- حضور فزاینده اتاق همدان در فرایندهاي تصمیم سازي اتاق ایران جهت جمعبندی و مشاوره به سه قوه از طریق:

- افزایش حضور نمایندگان اتاق در جلسات و کارگروه هاي اتاق ایران

- ارائه نظرات کارشناسانه اتاق به سه قوه خصوصا در رابطه با قوانین و موضوعات مرتبط با فضاي کسب و کار؛

2- برگزاري منظم جلسات هم اندیشی و تعامل با مسئولین و فعالان بخش خصوصی در راستای طرح مشکلات و ارائه پیشنهادها و پیگیری مطالبات

3- پیگیري اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 در حدود اختیارات اتاق استان و آسیب شناسی آن به قصد ارائه پیشنهادهای اصلاحی از طریق:

- تنظیم طرح کارشناسی نحوه اجراي بند الف و بند ج اصل 44 و ارسال آن براي مراجع ذیربط؛

- پیگیري براي تأمین اعتبارات بانکی براي مشارکت بخش خصوصی در بند ج سیاستهاي کلی اصل 44

- برگزاري جلسات ماهیانه با مسئولین ذیربط و اشخاص توانمند بخش خصوصی جهت بررسی، اتخاذ راهبرد و روان سازي مشارکت بخش خصوصی؛

4- پیگیري جهت فراهم آمدن تسهیلات لازم در فضاي کسب و کار استان و کشور  ( تلاش در اجرای قانون بهبود مستمر شرایط کسب و کار ) از طریق:

- بررسی موانع سرمایه گذاري داخلی و خارجی و ارائه پیشنهادات جهت رفع آنها؛

- بررسی مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی و ارائه پیشنهادات جهت رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی؛

5- پیگیري رفع موانع تجارت الکترونیک و گسترش خدمات الکترونیک  در سطح استان از طریق:

- ایجاد پیوند از طریق درگاه های اینترنتی و هماهنگی با دستگاههاي ذیربط جهت تسریع در تبدیل خدمات و ارتباطات خود با بخش خصوصی به خدمات الکترونیک؛

- ترویج اخذ گواهی امضاي الکترونیک در بین اعضاي اتاق و استفاده از آن

- برگزاري جلسات ماهیانه با مسئولین سازمانهاي دولتی و تشکلهاي غیر و تجارت الکترونیکIT  دولتی ذیربط در حوزه

ب- سطح اتاق:

1- به روز رسانی و پالایش برنامه های اتاق با توجه به اهداف معین و شرایط و مقتضیات اقتصادی از طریق:

- اصلاح و تجدید نظر در شرح وظایف واحدهای مختلف و کمیسیون های مربوطه

2- تقویت کمیسیونهاي اتاق و فعال سازي بیشتر آنان از طریق:

- اعمال تغییرات ضروری در تعداد، ترکیب و کیفیت آن ها

- استفاده بیشتر از نیروهاي کارشناسی و نخبه در ساختار کمیسیون ها

- دعوت منظم از مسئولین ذیربط در جلسات کمیسیونها و یا ملاقات اعضاي کمیسیونها با ایشان و تقویت حضور اعضای هیئت نمایندگان و ریاست و دبیر اتاق در جسات کمیسیون ها و گزارش گیری مرتب از دبیرخانه کمیسیون ها و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد و خروجی جلسات کمیسیون ها؛

3- ارتباط فعال با تشکلهاي صنفی و اقتصادي بخش خصوصی از طریق:

- اخذ مستمر نظرات تشکلها در موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادي و فضاي کسب و کار ؛

- برگزاري مشترك سمینارها و همایشهاي مهم با تشکلهاي موثر اتاق

- استعلام مشکلات صنفی تشکلها و لحاظ نمودن مشکلات فراگیر در برنامه هاي مطالعاتی ؛

- برگزاري جلسات مشترك و منظم  با مدیران تشکلها ( توسط کمیسیونها، هیأت رئیسه و دبیراتاق ) ؛

4- همکاري با دانشگاهها و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در راستاي پژوهش و تحقیقات مورد نیاز بخش خصوصی از طریق

- تقدیر از پژوهش ها و رساله های برتر در زمینه های مرتبط با مسائل اقتصادی استان

- برگزاري جلسات هم اندیشی با اساتید دانشگاهها در حوزه مشکلات کسب وکار ؛

5- اعزام و پذیرش هیأتهاي تجاري و صنعتی به خارج و پذیرش از کشورهاي دیگر جهت توسعه روابط اقتصادي از طریق:

- تمرکز بر بازارهای کشورهای هدف

- بررسی ظرفیت های سایر کشورها

- ایجاد مراکز تجاری و نمایشگاهی یا کمک و تقویت آنها در چند کشور مشخص که دارای بیشترین ظرفیت تبادل تجاری با همدان هستند

- تعمیق روابط با اتاق های مشترک و اتاق های سایر کشورها

6- تقویت واحد "مشاوره امور زنان و کارآفرینان جوان"

7- تکمیل و تجهیز ساختمان جدید اتاق از طریق:

- تجهیز و آماده سازی نهایی تا پایان سال 1400

- انتقال تدریجی به ساختمان جدید و استقرار کامل بخش های فعلی اتاق در ساختمان جدید تا پایان سال 1400

8- استفاده از حداکثر ظرفیت های رسانه ای داخل و خارج اتاق از طریق:

- حضور در فضای عمومی استان و کشور

- تقویت و تثبیت اقتصاد بازار آزاد و متکی بر بخش خصوصی

- اصلاح  نگرش ها نسبت به فعالیت های کارآفرینان و تلاش برای تقویت فرهنگ کار و سرمایه گذاری

9- عضویت در مجامع موثر ملی و بین المللی از طریق:

- ارتقای جایگاه بین المللی اتاق با انگیزه ایجاد بازارهای هدف بیشتر

- تعمیق مراوادت بین المللی تجاری و تقویت بخش خصوصی در راستای این هدف   

ج- سطح اعضا:

1- توسعه کمی وکیفی آموزش به اعضا از طریق:

- افزایش توان تحلیلی از محیط داخلی و بین المللی

- افزایش مشارکت در تصمیم سازی های اقتصادی

- کاهش ریسک های بازار

- آشنایی با تحولات همه جانبه در عرصه اقتصاد و تکنولوژی

- ایجاد مهارت های لازم در زمینه تجارت بین الملل

- انتخاب، ترجمه، چاپ و توزیع کتب و مقالات در زمینه هاي اقتصادي و کسب کار که به افزایش آگاهی هاي اعضاء کمک نماید؛

2- گسترش خدمات مشاوره بازرگانی، مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی و حقوقی به اعضا از طریق:

- ارائه خدمات مشاوره هاي حضوري و در محل کسب و کار اعضاء ؛

- افزایش آگاهی و اطلاعات اعضا در زمینه های مورد بحث به قصد کاهش اثرات ناشی از عدم اطلاع از قوانین و مقررات

- ارتقای بهره وری در میان فعالان اقتصادی

3- ارائه خدمات جدید به اعضا

4- راه اندازي واحد روان سازي و عارضه یابی کسب و کار جهت مراجعه اعضا، شناسائی مشکلات ایشان و تلاش در جهت حل آنها؛

5- گسترش اطلاع رسانی به اعضا از طریق

- افزایش محتواي اطلاع رسانی از طریق وب سایت و شبکه های اجتماعی اتاق و توسعه کمیت و کیفیت آن ها؛

- افزایش مشارکت اعضا در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و بالابردن قدرت تحلیل اقتصادی در سطح تکنیکال و عمومی

- توسعه ارتباط الکترونیک با اعضا بطوریکه تا پایان سال 1398 تمامی اعضای اتاق تحت پوشش بولتن خبري اتاق قرارگیرند؛

- استفاده از نظرات و پیشنهادها در راستای رفه موانع و مشکلات و توسعه هم اندیشی و تضارب آرا

6-  افزایش اعضاي اتاق از طریق

- راه اندازي واحد مطالعه و توسعه اعضاء در سال 1398

- جذب اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح و معتبر به عضویت اتاق به تعداد 2000 کارت در پایان دوره نهم ؛

- تقویت بدنه اجتماعی اتاق همدان و ارتقای جایگاه آن در اتاق ایران در راستای استفاده از این سرمایه اجتماعی برای رفع و حل مشکلات و پیگیری مسائل

7-  توسعه کسب و کارهای نوین ( استارتاپ ها ) و ایجاد شتابدهنده  با هدف:

- توانمدسازی بنگاه های اقتصادی برای حضور در بازارهای بین المللی و رقابت موثر با سایر رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای

- بهره وری بیشتر بنگاه های اقتصادی از طریق اصلاح اختلال های فرآیندی در حوزه تولید، توزع و سایر خدمات

- کمک به واحدهای سنتی برای نوآوری و تطبیق با مقتضیات روز

د- سطح هیأت نمایندگان:

تلاش جهت افزایش مشارکت هیأت نمایندگان در امور اتاق اعم از جلسات و کمیسیون ها و برنامه ها از طریق:

- اطلاع رسانی دقیق تر به اعضاي محترم هیأت نمایندگان در خصوص مسائل روز کسب و کار و مسائل اقتصادی استان و کشور و مسائل بین المللی

- اخذ نظرات و پیشنهادهای هیأت نمایندگان در خصوص نحوه افزایش مشارکت

- ایجاد دفتر کار برای همه اعضای محترم بمنظور تسهیل حضور در اتاق

- پیگیری و ارائه گزارش مستمر به اعضای محترم هیئت نمایندگان در خصوص مصوبات و سایر موارد ارجاعی به ادارات و ارگان ها

ر- سطح کارکنان اتاق:

1- توان افزائی کارکنان از طریق ارائه آموزشهاي حین خدمت و جذب نیروهاي توانمند با هدف:

- افزایش بهره وری و ایجاد رضایتمندی بیشتر در عموم مراجعه کنندگان از طریق:

- آموزش ضمن خدمت و ارائه برنامه های مهارت آموزی به کارکنان و استفاده از توان کارشناسی بنگاه ها و سازمان های مرتبط با اتاق

2- برقراري خدمات رفاهی براي کارکنان اتاق در قالب:

-  اخذ تخفیفات مناسب از اماکن ورزشی و تفریحی مختلف براي کارکنان اتاق و سایر خدمات رفاهی بر اساس مصوبه هیئت نمایندگان .

ز- در سطح اتاقها:

1- افزایش میزان وکیفیت همکاري با اتاق ایران از طریق:

- همکاري با اتاق ایران در راستاي تقویت خروجی هاي کارشناسی آن اتاق؛

- تقویت حضور اعضاي اتاق همدان در کمیسیونها و دیگر جلسات و کارگروههاي اتاق ایران؛

2- برقراري ارتباط موثر با اتاقهاي شهرستانها از طریق:

- برگزاري جلسات منظم با هیأت رئیسه شهرستانها به تناسب زمان و موضوع ؛

- حمایت از برنامه هاي توسعه اي اتاقهاي شهرستانها؛

- نشست های هم اندیشی با سایر اتاق ها و اتاق های منطقه شمالغرب با هدف استفاده از نقاط قوت آن ها

تامین منابع مالی اتاق:

تاکنون منابع مالی اتاق از محلهاي زیر تامین میشد:

- سه در هزار درآمد مشمول مالیات بنگاههاي اقتصادي دارندگان کارت بازرگانی؛

- حق عضویت؛

- گواهی مبدا و فرم A ؛

- برگزاري نمایشگاههاي اختصاصی و تخصصی با مجوز مراجع ذیربط؛

- برگزاري دروه هاي آموزشی کوتاه و میان مدت.

            با توجه به حذف ردیف اول ( سه در هزار ) ضرورت دارد مطالعات لازم بمنظور تامین منابع درآمدی جدید با اولویت انجام خدمات و مشاوره های برتر برای اعضای محترم اتاق و فعالان اقتصادی استان در سطوح داخل استان، ملی و بین المللی در اسرع وقت و با اولویت ویژه انجام گیرد. همچنین به اهمیت شتابندهنده ها در درآمدزایی نیز توجه خاص مبذول گردد.   

عضویتها:

اتاق بازرگانی همدان در مجامع و سازمانها و کمیسیونهاي زیر عضویت دارد:

- کمیته داوري دادگستری؛

- کمیسیون حل اختلاف گمرك؛

- کمیسیون حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی؛

- کمیسیون حل اختلاف امور مالیاتی؛

- کارگروههای استانی و شهرستانی

- اتاق هاي مشترك بازرگانی

- کمیسون های تخصصی اتاق ایران

- شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

- کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری

- و ...

فصل سوم

اهداف و برنامه اجرایی اتاق

طبق ساختار قانونی

با احتساب تغییرات جزئی لازم

اهداف کلی اتاق همدان:

اتاق همدان در افق چشم انداز 1402 خود، اهداف كلي زیر را پیگیری می­نماید:

- افزایش مستمر تعداد اعضای اتاق

- توان افزایی و ارتقای سطح آموزش اعضا در جهت رونق بخشیدن به کسب و کارشان.

- ارتباط سازنده با تشکلهای اقتصادی

- تعامل تشکل ها با هم و با دولت و دستگاه های دولتی در جهت تقویت نقش آن ها در معادلات اقتصادی استان و کشور ؛

- تلاش برای بهبود فضای کسب و کار از طریق تقویت بدنه و مدیریت بخش های کمیسیون ها، شورای گفتگو، تشکل ها، آموزش و پژوهش و مشاورین اتاق و ایجاد ارتباط منطقی و هم افزایی در این بخش ها و در صورت امکان ایجاد معاونت توسعه و طرح و برنامه جهت تقویت نقش این بخش و ارتباط درونی بین این بخش ها؛

- توسعه نهادینه حضور در مراجع سياستگزاری و برنامه ريزی اقتصادي؛

- انتقال دیدگاههای فعالان اقتصادی به مسوولان سه قوه از طریق نشست های هم اندیشی در کمیسیون های اتاق، شورای گفتگو و نمایندگان اتاق در کمیسیون های اتاق ایران

- توسعه، ایجاد تنوع و روان سازی خدمات اتاق در بخش های مختف به اعضا و سایر مراجعه کنندگان؛

- توسعه و تحکیم ارتباط با اتاق ایران، اتاقهای سایر شهرستان ها و سایر کشورها؛

- سازماندهی کارآمد و توسعه منابع انسانی بر اساس چشم انداز.

- توسعه ارتباط با اتاق های مشترک سایر کشورها و توسعه بخش بین الملل با هدف تقویت حضور فعاان اقتصادی در نمایشگاه های خارجی و استفاده از کمک های سازمان توسعه و تجارت در این بخش و تقویت حضور متقابل تیم های سرمایه گذار و شرکت های خارجی با هدف توسعه تجارت خارجی استان

- تقویت نقش آموزش و پژوهش در اتاق با دیدگاه تخصصی و در جهت برآورده کردن نیاز واقعی اعضا، پرسنل اتاق و حداکثر ارتباط این بخش ها با سایر بخش های اتاق در جهت آموزش اعضا، توسعه تشکل های اقتصادی، کاربردی کردن دستور کارهای اتاق

- تقویت طرح های آموزش های دوگانه ایران و آلمان ( دوآل ) و توسعه این آموزش های تخصصی در همه بخش های اقتصادی استان

- حمایت از طرح مرکز خدمات پیمانکاری فرعی ( SPX ) و توسعه این طرح در سطح استان و رشته های مختف اقتصادی    

شایان ذکر است که این اهداف با عنایت به نقطه نظرات ذینفعان اتاق، به ویژه مدیران ارشد و انتظارات اعضا و جامعه و همینطور بر حسب اقتضائات فرایند برنامه ریزي استراتژیک، تعیین و تدوین شده اند.

بخش های مهم اتاق و برخی از اهم برنامه ها در این بخش ها:

در راس تشکیلات اتاق، هیات نمایندگان و هیات رئیسه قرار دارند. تعداد اعضاي هیات نمایندگان اتاق 15 نفر میباشد که طبق قانون به مدت 4 سال انتخاب میشوند.

نیروهاي انسانی فعال در اتاق در واحدهاي خدمات بازرگانی و صدور کارت، حوزه تشکل های اقتصادی،  امور بین الملل، دبیرخانه کمیسونهاي تخصصی و شورای گفتگو ، واحد آموزش و پژوهش، روابط عمومی و تشریفات، نمایندگان اتاق در هیئت حل اختلاف مالیاتی، مشاورین اقتصادی ، دفتر نظارت فنی و ساختمانی، امور حقوقی و داوری، امور مالی و اداري و نمایندگی اتاق همدان در شهرستانهای ملایر و تویسرکان  مشغول به کار میباشند.

مالی و اداري:

در صورت توسعه اتاق این واحد به عنوان یکی از واحدهاي اصلی باید داراي زیر مجموعه هاي کارگزینی، خدمات، انتظامات، تشریفات، دبیرخانه و بایگانی، تدارکات، حقوق و دستمزد باشد.

شرح وظایف متناسب با خدماتی که این واحد ارائه مینماید تعریف و به صورت رویه معمول به اجرا در می آید. به نوعی که کلیه واحدها از خدمات این امور بهره مند میشوند و برآیند فعالیتهایشان نیز از این واحد گذر میکند. ساختار اتاق منطبق بر سیاستهاي از پیش تدوین شده شکل گرفته است و این واحد به عنوان بخشی از ساختار اتاق هماهنگ با دیگر ارکان تصمیم گیري و راهبردي اتاق حرکت مینماید و با دیگر اجزاي اتاق تناسب و سنخیت دارد که در صورت ارتقاي اهداف، برنامه ها و سیاست گذاریهاي اتاق این واحد نیز همراه با تجدید ساختار مقتضی به بالندگی و رشد میرسد.

همانطور که گفته شد درآمد اتاق از محلهاي حق عضویت دارندگان کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی، صدور فرمهاي گواهی مبداء و برخی درآمدهاي خدماتی تامین میگردد.

بودجه سالیانه اتاق در بخش درآمدي و هزینه اي به تفکیک بخشهاي درآمدزا و هزینه اي مشتمل بر کلیه سرفصلهاي موجود در حسابداري تدوین و به تصویب هیئت رئیسه میرسد و به منظور تنظیم و کنترل فعالیتهاي جاري با بودجه تصویبی، هر سه ماه یکبار جدول مقایسه اي بودجه اي تهیه و به نسبت زمان مقایسه مورد ارزیابی و مقایسه درآمدي و هزینهاي قرار میگیرد.

باید تلاش نمائیم منابع درآمدی پایدار برای اتاق از طریق ایجاد مراکز مشاوره ای و موسسات و شرکت های انتفاعی با مشارکت بخش های خصوصی و اعضای اتاق ایجاد و در صورت لزم در قوانین تغییرات لازم داده شود

دارندگان کارتهاي بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی به منظور انجام امور صادراتی و وارداتی که عمدتًا از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن تشکیل یافته اند از مشتریان این واحد می باشند. این افراد با صدور یا تمدید کارت بازرگانی خود میتوانند از مبادي تجاري کشور اقدامات بازرگانی خود را به انجام رسانند.

واحد امور مالی و اداري احترام به مشتریان و سرعت در کارهاي مربوط به آنها را در سر لوحه سیاستهاي خود قرار داده است.

ترکیب کارکنان اتاق منطبق بر انتظارات اولیه و اهداف از پیش تنظیم شده شکل گرفته است. سرمایه اصلی اتاق میبایست نیروي انسانی آن باشد. لذا برخورداري از منابع خالص و ناب انسانی که در راستاي اهداف، کارگزار و مشاور اتاق باشند یک سرمایه تمام نشدنی است. اساساً سرمایه موسسات خدماتی، مشاوره اي، انسانها فرهیخته و داراي دانش قابل پیاده سازي است.

آموزش نیروي انسانی در بدو استخدام و آموزش مستمر توانائی جسمانی و فکري و علاقه مندي و داشتن انگیزه کافی براي کار ارجاعی در جذب نیروي انسانی بایستی  رعایت گردد.

فرآیند جذب نیرو در اتاق با اعلام نیاز، معرفی نیروي کار، رزومه کاري، مطالعه رزومه استخدامی، مصاحبه و بررسی مدیر اداري، مصاحبه و بررسی مدیر مربوطه، تائید مدیریت ارشد، تعیین حقوق، حکم حقوقی، تنظیم قرارداد سه ماهه، تائید عملکرد، قرارداد ادامه همکاري و یا تسویه حساب صورت میگیرد.

سیستم ارزشیابی کارکنان نیزباید  بصورت ادواري برقرار گردیده و فرمهاي ارزشیابی شامل نظرات مدیران واحد مبنی بر طرز انجام کار، خصائص و استعدادها، سرپرستی و قدرت رهبري و نظرات امور مالی و اداري بر اساس امتیازگیري 1 الی 5 تدوین و با جمعگیري امتیازات کسب شده، ارزشیابی کارکنان انجام پذیرد.

فضاي فعلی  اتاق براي پیاده سازي اهداف و برنامه هاي بلندمدت اتاق کافی نمیباشد و در حال حاضر بدلیل در