شنبه 31 شهریور ماه 1397

اهداف و وظایف

اهداف كلی اتاق كه تمامی سیاستها و خط مشی و حركتهای اتاق بر اساس این اهداف برنامه ریزیو اجرا شده و می شوند و عبارتند از:

ایجاد هماهنگی و همكاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن استان.

ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی كشور و استان اعم از بازرگانی-صنعتی-معدنی وكشاورزی به مقامات مسئول استان.

تلاش برای شناسائی بازاركالاهای صادراتی ایران درخارج از كشوردرحد توان و امكانات.

صدور كارت بازرگانی و عضویت وفق آئین نامه های اجرائی اتاق ایران.

كوشش در جهت تقویت زیر ساختهای اقتصادی از طریق اشاعه‏‍‏ دانش فنی مبتنی براصول و استانداردهای بین المللی بمنظور فراهم سازی زمینه های صادرات كالاهای برخوردار از مطلوبیت جهانی ؛ زیرا كه به باور اتاق همدان هر محموله پیامی از استعداد، خلاقیت ، وجدان كاری و به كار گیری تكنولوژی روز را برای اطلاع جهانیان به همراه دارد. با انگیزه هایی كه ذكر آنها بشرح فوق رفت؛ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همدان باقدامات ذیل اهتمام ورزیده است:

1- اقدام به تشویق و ترغیب تولیدكنندگان و صادركنندگان استان بمنظور شركت فعال درنمایشگاه توانمندیهای استان.

2- تشكیل تشكلها و اتحادیه های تولیدی-صادراتی استان بمنظور تقویت زمینه صادراتی اعضاء اینگونه تشكلها ، با هدف سوق دادن شركتهای تولیدی و صنعتی به سمت صادرات و فراهم سازی زمینه های پیوستن كشورمان به سازمان تجارت جهانی.