یکشنبه 29 مهر ماه 1397

بررسی پنجره واحد مرکز خدمات سرمایه گذار

 
نشست سید ناصر محمودی نماینده وزیر و مدیرکل اقتصاد و دارائی استان همدان با قائم مقام دبیر و رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز شنبه 16 دی ماه 1396 در سالن جلسات اداره کل امور اقتصاد و دارایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه سید ناصر محمودی اظهار کرد "معاونت اقتصادی در اداره دارایی به 3 گروه:سرمایه گذاری، مالی و پولی، اقتصادی تقسیم شده است که وظیفه انجام امور کارشناسی، بانکی و مالی انجام می شود."
مدیرکل اقتصاد و دارائی استان همدان اولویت های وزارت اقتصاد را به ترتیب زیر بیان کرد:
1- یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات
2- مشارکت مؤثر در قانون گرایی
3- توسعه هدفمند منابع انسانی
4- افزایش ارتباط فراسازمانی
جلال نزاکت مآب قائم مقام دبیراجرایی اتاق خواستار"همراهی بانک ها جهت تسهیل سرمایه گذاری" شد.
وی همچنین اظهار کرد "به سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور باید توجه شود."
هادی خورشیدی مشاور امور بانکی اتاق همدان با بیان اینکه "رشد نقدینگی در سال 95 نسبت به سال 94، 23 درصد بوده است" اظهار کرد "این امر به دلیل سرمایه گذاری فعالین اقتصادی در بانک ها بوده است."
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود کار خواستار "تنظیم مقررات و نظارت بر نحوه اجرای آن جهت پیشگیری از شکاف طبقاتی" شد.
گفتنی است در این نشست که به منظور بررسی پنجره واحد مرکز خدمات سرمایه گذار تشکیل شده بود، رؤسای کمیسیون های اتاق همدان به بیان مسائل و مشکلات پرداختند، هچنین پیشنهاد و راهکارهای لازم را بیان کردند.
 
تاریخ: 16 دی 1396