یکشنبه 29 مهر ماه 1397

برگزاری انتخابات مجمع عمومی مؤسسین انجمن سیب زمینی همدان

 
انتخابات مجمع عمومی مؤسسین انجمن سیب زمینی استان همدان با حضور مسعود عرفانی ناظر بر انتخابات مجمع عمومی استان ها و نماینده اتاق ایران روز سه شنبه 19 دی ماه 1396 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، بر اساس موافقت اصولی شماره 8307/43/ص  مورخ 8/9/1396 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تاسیس انجمن سیب زمینی استان همدان  و پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه همدان پیام مورخ 4/10/1396، جلسه مجمع عمومی موسسین انجمن سیب زمینی استان برگزار شد.
جلسه بر اساس دستور مربوطه به شرح ذیل وارد بحث و تبادل نظر شد:
الف: پس از ارایه پیش نویس اساسنامه و بحث و تبادل نظر، اساسنامه پیوست به تصویب رسید.
ب: روزنامه همدان پیام  به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.
ج: ورودیه مبلغ000/000/1 ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ 000/000/3 ریال برای سال 1396 تعیین و تصویب شد.
د: جهت انتخاب اعضای هیات مدیره به صورت کتبی رای گیری بعمل آمد و نتایج به شرح ذیل اتخاذ گردید:
اعضای اصلی هیات مدیره:
1- خسرو طالبی رحیق
2- علی محمودی 
3- مهدی خمسه ای 
4- هادی ساعتی فریدونی 
5- محمد حنیفه مظاهری 
اعضای علی البدل هیات مدیره:
1- بهروز نبی پور 
2- منصور نوری
احمد مرادی دائم نیز به سمت  بازرس اصلی و رضا نیازی فرید به سمت بازرس علی البدل انجمن برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
 
تاریخ: 19 دی 1396