برگزاری دوره برند و برندسازی در ملایر

 
دوره آموزشی برند و برند سازی با حضور محمود استقلال و جمعی از اعضاء اتاق همدان روز سه شنبه 27 آذرماه 1397 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه استقلال به "تعریف برند" پرداخت و درخصوص اینکه "چگونه عمل کنیم که یک برند قوی داشته باشیم، اظهار داشت باید سراغ بازار رفت و نیاز بازار را سنجید."
 وی افزود "رمز موفقیت امروز تولید بدون کارخانه است، نگاه فروش نگاهی قدیمی تر و نگاه به بازار که توجه به مشتری و نیازهای آن است و این که منافعی را که مشتری می گیرد و هزینه هائی بابت آن بپردازد مد نظر است."
مدرس دوره خاطرنشان ساخت "امروزه همه مردم به دنبال ارزش هستند و برند به خودی خود ایجاد ارزش می کند."
استقلال اظهار کرد "ضمن این که رمز موفقیت یک برند متمایز بودن آن است، برند زمانی برند است که در دل و مغز جا بگیرد."
استقلال گفت "برای این که یک برند قوی داشته باشیم باید دانش مخاطب را افزایش دهیم که سه راه وجود دارد:
1 – تبلیغ و ترویج
2 – بازاریابی فرد به فرد
3 – ایجاد تجربه برای خود شخص و افرادی که بالفعل و بالقوه می توانند مشتری باشند.
وی افزود "دانش برند چهار بعد دارد:
1 – آگاهی برند که شامل (شناخت، یادآوری با کمک، یادآوری بدون کمک و برند معادل کالا)
2 – تصویر و تداعی برند
3 – کیفیت درک شده
4 – میزان وفاداری مشتری
استقلال به "عناصر برند" اشاره و "نام و نشانی، لوگو، شعار، کاراکتر و بسته بندی را عناصر برند" دانست.
 
  • تاریخ :
  • 20 آذر 1397