برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن صنایع دستی استان همدان

 
مجمع عمومی موسسین انجمن صنایع دستی استان همدان روز چهارشنبه 14 آذرماه 1397 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، بر اساس موافقت اصولی شماره7943/43/ص مورخ 31/7/1397 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تاسیس انجمن صنایع دستی استان همدان  و پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه همدان پیام  مورخ 27/8/1397، جلسه مجمع عمومی موسسین انجمن صنایع دستی استان همدان با حضور سلیمانی نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشارکت تعداد25  نفر از تعداد 25  نفر اعضای واجد شرایط که بر اساس آگهی مربوطه در دبیرخانه هیات موسس واقع در محل اتاق استان همدان ثبت نام کرده اند، برگزار شد.
در ابتدا نماینده اتاق ایران جهت انتخاب رییس، نظار و منشی جلسه رای گیری نمود و علی چراغی  به سمت رییس جلسه، مجید ساعد به سمت ناظراول و مهدی بشیری به سمت ناظر دوم و پرستو سبزی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
سپس جلسه بر اساس دستور مربوطه به شرح ذیل وارد بحث و تبادل نظر شد:
الف: پس از ارایه پیش نویس اساسنامه و بحث و تبادل نظر، اساسنامه پیوست به تصویب رسید.
ب: روزنامه همدان پیام به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.
ج: ورودیه مبلغ000/500 هزار ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ000/000/3 میلیون ریال برای سال 1397تعیین و تصویب شد.
د: جهت انتخاب اعضای هیات مدیره به صورت کتبی رای گیری بعمل آمد و نتایج به شرح ذیل اتخاذ گردید:
ه: در نتیجه افراد مشروحه ذیل به سمت  اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
اعضای اصلی هیات مدیره:
1- محمد بشیری جلال 
2- عادل بشیری جلال 
3- حسین شیران
4- بداله کریمی 
5- احمد اکبری 
اعضای علی البدل هیات مدیره:
1- گیتی سرخوشیان
2- ندا رحمانی نسب
س- حامد روستایی به سمت  بازرس اصلی و سمیه حوتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
 
  • تاریخ :
  • 14 آذر 1397