شنبه 31 شهریور ماه 1397

تشکیل کارگروه تخصصی دشت های پایلوت همدان و بررسی وضعیت آب استان

 
کارگروه تخصصی دشت های پایلوت همدان و بررسی وضعیت آب استان روز دوشنبه 19 شهریورماه 1397 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، این جلسه با هدف اجرای برنا مه های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در دشتهای پایلوت مقررات کارگروهی با حضور شرکت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی و ذینفعان بخش خصوصی با مسئولیت اتاق بازرگانی تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه طاهره ایزدی مسئول تشکل های اتاق همدان اظهار نمود "تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت نیرو و اتاق بازرگانی ایران در اجرای برنامه های طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی را که در اختیار دارند مطالعه نمایند که با موضوع کارگروه  و وظایف آن آشنا شوند." 
در ادامه جلسه ایزدی "نامه اتاق ایران را به شماره 3129/1/10/ص مورخ 2/4/1397 را برای حاضرین در جلسه قرائت" نمود و به "انتخاب دشت های پایلوت (نمونه) برای اجرای برنامه های تعادل بخشی آب های زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین فعالیت کارگروه" اشاره کرد.
 مسئول تشکل های اتاق همدان گفت "برای انتخاب دشت های نمونه بر اساس مصوبات کمیسیون 14 معیار تعیین و برای هرکدام از معیارها 5 سطح امتیاز دهی تعریف گردیده است." 
گفتنی است 14 معیار شاخص مطرح شده عبارتند از:
۱. وضعیت نظام بهره برداری 
۲. درجه مشارکت و همکاری مردم 
۳.عدم تنوع کاربری مصارف آب 
۴.وضعیت اقتصادی منطقه 
۵. امکان اشتغال جایگزین
۶. درجه مشارکت و علاقمندی و تعهد پذیری 
۷.مسئولین ذیربط پذیری مسئولین ذیربط
 ۸.وجود زیرساخت
۹ .مناسب بهره وری و کارایی آب
۱۰ امکان استفاده تلفیقی از آبهای سطحی و زیرزمینی
 ۱۱ .پایداری نسبی در سفره‌ها 
۱۲. تعارضات اجتماعی
 ۱۳. اندازه سرانه زمین 
۱۴. تعدادچاه هاو کسری مخزن آبخوان
در این جلسه طی مذاکرات  و پیشنهاد کارشناسان محترم حاضر در جلسه مقرر گردید "هریک از افراد با مطالعه و امتیاز دهی به شاخص ها در جلسه دوم کارگروه که در تاریخ پنجشنبه 22 شهریور ماه برگزار می گردد حضور بهم رسانند."
 
تاریخ: 19 شهریور 1397