شنبه 31 شهریور ماه 1397

ششمین نشست سراسری روسای مراکز داوری اتاق های کل کشور

ششمین نشست سراسری روسای مراکز داوری اتاق های کل کشور

ششمین نشست سراسری روسای مراکز داوری اتاق های کل کشورمرکز داوری اتاق همدان با همکاری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی همدان میزبانی ششمین نشست سراسری روسای مراکز داوری اتاق های بازرگانی سراسر کشور  را که با حضور دبیرکل محترم مرکز داوری اتاق ایران جناب آقای دکتر محبی و مسئولین ارشد قضایی استان همدان و روسای مراکز داوری بیش از 30 اتاق بازرگانی در کشور  و میزبانی جناب آقای مهندس زبردست ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان در روز پنج شنبه 15 شهریور ماه 1397 از ساعت 8 تا 13 برگزار خواهد شد، عهده دار شده است.

این نشست با دستور کار ارایه گزارش روسای مراکز داوری و بررسی موانع و چالش های توسعه داوری سازمانی در کشور و راههای توسعه همکاری با دادگستری های کشور تشکیل خواهد شد.

تاریخ: 15 مرداد 1397