نشست همکاران طرح آموزشی مشترک ایران و آلمان

 
نشست مشترک مدیران و کارشناسان طرح همکاری آموزشی مشترک ایران و آلمان با حضور مقیدی مدیر پروژه آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان و کارشناسان این مؤسسه با همراهی گیدو ویشا کارشناس از کشور آلمان در حوزه برق و الکترونیک