برگزاری جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق همدان

 
جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی و طرح مشکلات جامعه پیمانکاران عمرانی استان همدان در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز یکشنبه 20 آبان 1397 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، جلسه فوق پیرو درخواست انجمن پیمانکاران عمرانی استان با حضور نمایندگان تامین اجتماعی استان, مشاورین بانکی و تامین اجتماعی اتاق همدان, اعضای هیأت رئیسه کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان, اعضای هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شد.
گفتنی است عمده مسائل مطرح شده به شرح زیر می باشد:
1- مطابق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه پروژه های عمرانی به میزان 6/6 درصد مقطوع می باشد. درخصوص پروژه های عمرانی هرگاه مبلغ حق بیمه دریافتی کمتر از حق بیمه پروژه باشد، مسترد نمی گردد، اما اگر حق بیمه بیشتر شود مازاد آن دریافت می گردد. با توجه به اینکه در برخی از قراردادها به دلیل عدم تأمین بودجه دستگاههای اجرایی، مدت اجرای پروژه طولانی می گردد و پیمانکار موظف است پرسنل پروژه را بیمه نماید و این باعث افزاش مبالغ لیست بیمه پروژه ها می گردد، خواهشمند است در این خصوص سازمان همکاری لازم را با پیمانکاران بنماید و مبالغ اضافه حق بیمه دریافت نگردد.
2- از آنجاییکه بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در شرح وظایف کارفرمایان (واگذار کنندگان کار) در قبال سازمان آمده است که در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات 129 و 143 شورایعالی تأمین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر بر مبنای ماخذ مصوب 6/6 درصد و 6/5 درصد بعهده واگذار کنندگان کار (کارفرمایان) می باشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورت حساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و به حساب سازمان واریز شود، کارفرمایان نیز به دلیل عدم تأمین اعتبار پروژه هاو طولانی شدن مدت پیمان قادر به پرداخت مطالبات پیمانکاران نیستند ولی متاسفانه پیمانکاران در این میان دچار مشکلات فراوان گردیده اند، لذا مطابق مفاد اشاره شده در بالا ضروری است سازمان تأمین اجتماعی مطالبات خود را مستقیما از کارفرمایان مطالبه نماید تا پیمانکاران بیش از این دچار مشکلات نگردند.
در جلسه فوق مقرر شد "نماینده تأمین اجتماعی مسائل را به رییس سازمان تأمین اجتماعی انتقال و در صورت عدم دریافت نتیجه مثبت، مسئله در سطح کشوری پیگیری شود."
همچنین اعضاء خواستار "برگزاری جلسه با حضور نمایندگان مرتبط با مسائل" شدند.
 
  • تاریخ :
  • 20 آبان 1397