یکشنبه 29 مهر ماه 1397

برگزاری مجمع عادی انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان

 
مجمع عادی سالیانه انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان روز سه شنبه 19 دی ماه 1396 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، پیرو آگهی فراخوان  منتشره در روزنامه همدان پیام مورخ 3/10/1396، جلسه مجمع عمومی عادي انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان  با حضور سید مسعود عرفانی نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شد. 
در این جلسه با توجه به دستور جلسه موارد زیر مطرح شد:
1- گزارش عملكرد هيات مديره  توسط حمید بادامی نجات قرائت گردید.
2-  گزارش خزانه دار صورت هاي مالي و تراز منتهي به سال  30/12/1395 قرائت گردید
3- گزارش مجتبی فرهانچی بازرس انجمن قرائت گردید.  
گفتنی استپس از استماع گزارش های فوق الذکر و استماع نظرات مخالفین و موافقین وطرح سوالات از سوی اعضاء و ارایه پاسخ لازم از سوی هیات مدیره، گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی 30/13/1395 را تصویب کرد.
همچنین جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
اعضای اصلی هیات مدیره
1- حسام نجاری 
2-  زهرا قربانی 
3-  حمید بادامی نجات 
4- امیر حسن مسعودیان 
5- علی رستگار 
همچنین مجتبی فرهانچی به سمت  بازرس اصلی  برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
 
تاریخ: 19 دی 1396