یکشنبه 29 مهر ماه 1397

برگزاری مجمع عمومی انجمن صنعت گلخانه همدان

 
مجمع عمومی موسسین انجمن صنعت گلخانه استان همدان روز چهارشنبه 20 دی ماه 1396 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، بر اساس موافقت اصولی شماره 8327/43/ص مورخ 11/9/1396 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تاسیس انجمن صنعت گلخانه استان همدان  و پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه همدان پیام مورخ 4/10/1396، جلسه مجمع عمومی موسسین انجمن صنعت گلخانه استان همدان با حضور سید مسعود عرفانی نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
جلسه بر اساس دستور مربوطه به شرح ذیل وارد بحث و تبادل نظر شد:
الف: پس از ارایه پیش نویس اساسنامه و بحث و تبادل نظر، اساسنامه پیوست به تصویب رسید.
ب: روزنامه همدان پیام به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.
ج: ورودیه مبلغ 000/000/2 ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ000/000/1 ریال برای سال 96 تعیین و تصویب شد.
د: جهت انتخاب اعضای هیات مدیره به صورت کتبی رای گیری بعمل آمد و نتایج به شرح اعلام شد و افراد مشروحه ذیل به سمت  اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت 2  سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
اعضای اصلی هیات مدیره:
1- پرویز رسولی 
2- علی توکلی صالح 
3- سعید حاجیان 
4- فرهاد سلطانی منافی 
5- میثم میرزایی
همچنین جهت انتخاب بازرس به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد و در نتیجه عبدالحمید حاجیان به سمت  بازرس اصلی و حسین رستمی  به سمت بازرس علی البدل  انجمن برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
 
تاریخ: 20 دی 1396