شنبه 31 شهریور ماه 1397

برگزاری پانزدهمین جلسه کمیسیون آموزش اتاق همدان

 
پانزدهمین جلسه کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و توانمندسازی اعضاء روز چهارشنبه 6تیرماه 1397 در محل سازمان فنی و حرفه ای استان  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه رضا کاویانی تبار رییس کمیسیون اظهار نمود "دو موضوع مهم که در سال گذشته در دستور کار کمیسیون بود یکی طرح نیازسنجی آموزشی که مطالعات آن به اتمام رسیده و به اتاق ایران جهت بررسی و تایید ارسال شده است و دیگری تشکیل انجمن آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای که خوشبختانه با پیگیری فراوان موافقت اولیه شورای راهبردی اتاق ایران در این زمینه اخذ شده است."
در ادامه مسعود عبدالملکی دبیر کمیسیون در خصوص "دستور جلسه و به خصوص برنامه های آموزشی در محل کارخانجات و  برنامه های اتاق در رابطه با سیستم آموزشی دوآل با مشارکت کشور آلمان، اتاق ایران و سازمان فنی حرفه ای کشور و اجرای این برنامه در اتاق همدان بعنوان پایلوت کشوری در سالجاری مطالبی را بیان نمود."
مصوبات جلسه:
1- تصویب چگونگی شروع فعالیت کمیته های تخصص و کارگاوه های کاری 
2- تصویب برگزاری بخشی از  برنامه های آموزشی سال 1397 در محل کارخانجات 
3- لزوم همکاری گسترده و همه جانبه با سازمان فنی و حرفه ای در بخش آموزش و استفاده از حداکثر توانمندی آموزشگاه های آزاد در این زمینه
 
تاریخ: 6 تیر 1397