برگزاری اولین جلسه هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی ملایر

 
اولین جلسه هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در شهرستان ملایر روز سه شنبه 25 تیرماه 1398 در محل نمایندگی اتاق همدان در ملایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
١ - به منظور هماهنگی بیشتر کمیسیون کشاورزی با برنامه های نمایندگی اتاق بازرگانی در ملایر آیین نامه داخلی کمیسیون منطبق بر دستورالعمل های اتاق بازرگانی همدان به عنوان چارچوب اصلی فعالیت مصوب شد.
٢ - به منظور بهره وری بیشتر و در راستای ساماندهی پیگیری مصوبات کمیسیون، هیئت رئیسه آیین نامه داخلی مشتمل بر موارد ذیل را به عنوان برنامه مدون کار کمیسیون به تصویب رساند:
الف: انتخاب نظام صنفی کشاورزی با نمایندگی یوسف نصیری به عنوان دبیر تخصصی کمیسیون در کنار دبیر نمایندگی اتاق ملایر
ب: برگزاری جلسات کمیسیون کشاورزی به صورت ماهیانه ٢ جلسه 
ج: برگزاری جلسات با اعضای کمیته های کشاورزی زیر مجموعه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان بصورت تخصصی هر ماه یکبار
٣- تعیین اولویت های مشکلات تولیدکنندگان زیر بخش کشاورزی شهرستان توسط کمیسیون و همچنین درخواست کتبی از طریق نمایندگی اتاق بازرگانی ملایر از کلیه تشکل ها و فعالین اقتصادی بخش کشاورزی شهرستان جهت ارسال مکتوب اهم مشکلات، درخواست ها و پیشنهادات جهت طرح و بررسی و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون
۴- تصویب اهم شرح وظایف کمیسیون کشاورزی به شرح ذیل:
الف: معارفه مبانی کسب و کار در حوزه کشاورزی و صنایع غذائی شهرستان
ب: پایش فضای کسب و کار و شناسائی فرصت ها و تهدیدهای حوزه کشاورزی و صنایع غذائی شهرستان
ج: مشاوره به نمایندگی اتاق ملایر برای ارتباط با ارگان ها حکومتی در موضوعات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی شهرستان
د: رایزنی با سازمان های متناظر حکومتی برای حل مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی شهرستان
 
  • تاریخ :
  • 25 تیر 1398