مسائل و مشکلات بانکی مطرح شده در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

مسائل و مشکلات بانکی مطرح شده در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
تاریخ: 22 اردیبهشت 1397