درباره ما اتاق بازرگانی همدان
تاریخچه تشکیل اتاق همدان

تأسیس اتاق بازرگانی در همدان

پس از این­که در تاریخ 10 مهرماه 1309 ش، قانون راجع به اتاق­های تجارت در 35 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید

 (به سند شمارۀ 1 در پیوست رجوع شود). به تدریج تا سال 1310ش، برای تعداد زیادی از شهرهای کشور از جمله همدان مجوز تأسیس اتاق صادر گشت و مقدمات انجام انتخابات آن نیز فراهم گشت. انتخابات اتاق تجارت همدان نیز همزمان با دیگر شهرها در سال 1310 ش برگزار شد. اعلان انتخابات اتاق تجارت و نظام­نامۀ داخلی در همدان یه شرح ذیل است:

اعلان انتخابات اتاق تجارت

«چون بر طبق مادۀ (2) قانون اصلاح قانون اتاق­های تجارت مصوب 15 اسفند ماه 1310 هیئت دولت تأسیس اتاق تجارت را در شهر همدان تصویب فرموده­اند مطابق مقررات قانون اتاق­های تجارت مصوب دهم مهر ماه 1309 و قانون اصلاح قانون مزبور مصوب 15 اسفند ماه 1310 و به موجب مراسله نمرۀ 96/2193 مورخه 17/ 1/10 ادارۀ کل تجارت کمیسیون تجدید انتخابات اتاق تجارت همدان مطابق مادۀ 13 قانون اتاق­های تجارت در شرکت الوند همدان تشکیل یافته و اینک مراتب ذیل را بر طبق مادۀ 14 قانون مزبور به اطلاع آقایان تجار می­رساند:

1) اسامی تجار ساکن حوزۀ همدان که مطابق مقررات قانون حق انتخاب اعضاء اتاق تجارت را دارا می­باشد موافق مادۀ 13 قانون در دفاتر مخصوص ثبت شده و مدت پنج  روز از تاریخ صبح پنج­شنبه 3 اردیبهشت 1310 در مراکز ذیل برای مراجعۀ آقایان تجار و مدیران شرکت­ها موجود است: 1–سرای حسن خان حجرۀ آقای حسنین 2–سرای حاجی محمدباقر حجرۀ آقای شهلا 3–حجرۀ آقای ایروانی شریفیه.

2)آقایان تجار و مدیران شرکت­ها می­توانند مطابق مادۀ 13 به اتاق مزبوره مراجعه نموده و اگر اسمی از قلم افتاده باشد در ورقه­ای که برای این منظور در مراکز موجود می­باشد با اطلاعات مربوطه ثبت و مراتب را به کمیسیون انتخابات اطلاع دهند.

شرایط انتخاب­ کنندگان

ماده 9- تجار و شرکت­ها و مؤسسات تجارتی که حائز شرایط ذیل باشند می­توانند در انتخابات اعضاء اتاق تجارت شرکت نمایند.

الف) اسم آن­ها در دفتر مالیات بر شرکت­ها و تجارت حوزۀ انتخابیه ثبت باشد.

ب) محکوم به ارتکاب جنایت نباشند.

ج)متوقف و ورشکسته به تقصیر نباشند و یا اگر سابقاً ورشکست شده­اند مطابق قانون اعاده اعتبار نموده باشند.

د)تحت قیومیت نباشند.

ه)در حوزۀ اتاق تجارت مقیم باشد.

تبصره–هر شرکتی دارای یک رأی است که از طرف نمایندۀ رسمی آن شرکت در هر حوزۀ انتخابیه اتاق تجارت که شعبه دارد اعاده خواهد شد و هیچ تاجری هم نمی­تواند بیش از یک رأی داشته باشد.

شرکت­های سهامی قانونی دارای دو رأی خواهند بود.

ماده 10- کسانی می­توانند به عضویت اتاق­های تجارت انتخاب و تعیین شوند که دارای شرایط ذیل باشند:

الف) سن کمتر از 30 نباشد.

ب) تبعه ایران باشد.

ج) در حوزۀ اتاق تجارت اقامت داشته باشند.

د) اسم آن­ها در دفتر مذکور در مادۀ 13 ثبت باشد.

ه) محکوم به جنایت نباشند.

و) ورشکست نباشند و یا اگر هم سابقاً ورشکست شده­اند اعاده اعتبار کرده باشند.

ذ) مدت پنج سال به نام خود تجارت کرده باشند و در موقع انتخاب نیز مشغول باشند.

ح) دارای جواز تجارت باشند.

ط) سواد خواندن و نوشتن فارسی را داشته باشند.

تبصره–نمایندۀ رسمی هر تجارت­خانه مشمول قید به نام خود نبوده و حق دارد انتخاب شود.

ماده 11–تجار متوقف در موقع توقف از حق عضویت اتاق­های تجارت محروم می­باشند».

حکمران همدان

                                                                             علینقی بیکلری

 

نظام­نامۀ داخلی اتاق تجارت همدان

مادۀ اول–طبق مادۀ سی­و­دوم قانون اتاق­های تجارت مصوب دهم مهر ماه 1309 ادارۀ کل تجارت مواد ذیل را به عنوان نظام­نامۀ داخلی اتاق تجارت همدان مقرر می­دارد.

مادۀ دوم–اعضاء اتاق تجارت عبارتند از اشخاصی که هیئت دولت از بین منتخبین درجۀ اول مطابق مادۀ 19 قانون اتاق­های تجارت انتخاب نموده، ادارۀ کل تجارت اسامی آنان را اعلام کرده است. برای هریک از اعضاء اتاق تجارت ادارۀ کل تجارت اعتبارنامه صادر خواهد نمود.

مادۀ سوم–سال رسمی اتاق تجارت همدان از روز انتخاب اعضاء آن از طرف هیئت وزرا 31/ 6/1310 می­باشد.

مادۀ چهارم–اتاق تجارت همدان دارای یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی، یک صندوق­دار خواهد بود که هیئت رئیسه نامیده می­شوند. رئیس، نایب­رئیس، منشی و صندوق­دار افتخاری بوده و به رأی مخفی و به اکثریت نسبی از بین اعضاء اتاق تجارت برای مدت یک­سال انتخاب و به اداره کل تجارت معرفی می­گردند.

وظایف هیئت رئیسه

مادۀ پنجم–وظایف رئیس

الف) اداره کردن جلسات اتاق تجارت و دستور تعیین جلسات.

ب) نظارت در امور دفتری و محاسباتی و نشریات و غیره.

ج) اجرای تصمیمات اتاق تجارت.

د) تعیین اجزاء و مستخدمین موظف اتاق در حدود بودجه با موافقت هیئت رئیسه.

ه) امضای مراسلات و اعلامیه­ها و حوالجات و اسناد.

وظایف رئیس در غیبت او به عهدۀ نایب رئیس خواهد بود.

مادۀ ششم–منشی اتاق تجارت مکلف است صورت­مذاکرات هرجلسه را تنظیم نموده و در جلسۀ بعد، پس از تصویب اتاق تجارت به امضاء رئیس رسانده و خود نیز ذیل آن را امضاء نماید. حضور و غیبت اعضاء باید در صورت جلسات نوشته شود. خلاصۀ مذاکرات جلسات اتاق تجارت باید به وسیلۀ جراید و یا مجلۀ اتاق تجارت برای اطلاع عامه منتشر گردد.

مادۀ هفتم–صندوق­دار موظف به حفظ دفتر و اموال اتاق و جمع­آوری عواید و پرداخت مخارج در حدود بودجۀ مصوب به حوالۀ رئیس و تهیۀ بودجۀ سالیانه و صورت محاسبات سه ماهه و سالیانه می­باشند.

مادۀ هشتم–هرگاه به واسطۀ استعفا و خارج شدن از عضویت، کسری در هیئت رئیسۀ اتاق حاصل شود به جای عضو مستعفی یا خارج شده، دیگری مطابق مادۀ 4 این نظام­نامه برای بقیۀ مدت از طرف اتاق انتخاب می­شود.

 

 

جلسات اتاق

مادۀ نهم–در هر ماه باید لااقل دو مرتبه جلسۀ اتاق منعقد گردد و نیز ممکن است به تقاضای ادارۀ کل تجارت و یا برحسب پیشنهاد شش نفر از اعضاء اتاق تجارت، جلسات فوق­الذکر تشکیل شود. جلسات عادی اتاق در عرض هفتۀ اول و هفتۀ سوم هرماه منعقد می­شود.

مادۀ دهم–اعضایی که سه ماه بدون عذر موجه در جلسات رسمی اتاق تجارت حاضر نشوند با موافقت اتاق تجارت از طرف رئیس ادارۀ کل تجارت مستعفی محسوب می­شوند.

مادۀ یازدهم–هریک از اعضاء اتاق تجارت که به عنوان جنحه یا جنایت مورد­تعقیب جزایی واقع شود تا ختم محاکمه موقتاً از حضور در جلسات اتاق تجارت محروم خواهند بود.

مادۀ دوازدهم–هرگاه عضوی به واسطۀ عملیات تجارتی یا اقدامات دیگری مورد عدم­ اعتماد واقع شود، اتاق تجارت می­تواند انفصال او را از عضویت از اداره کل تجارت تقاضا نماید، لیکن تقاضای اتاق تجارت و تصمیم اداره کل تجارت باید موجه و مدلل باشد.

مادۀ سیزدهم–در طی هرسال اگر به واسطۀ یکی از علل مذکوره در مواد 10–11–12 این نظام­نامه در اعضاء اتاق تجارت کسری پیدا شود اتاق مزبور باید فوراً انتخاب قائم­مقام آن را از اداره کل تجارت تقاضا نماید تا بر طبق مادۀ 23 قانون اتاق­های تجارت عضو مزبور انتخاب گردد.

مادۀ چهاردهم–اتاق تجارت می­تواند برای تسهیل انجام وظایف خود و مطالعات بیشتری در مسائل تجارتی و اقتصادی مملکت، کمیسیون­های مختلفی اعضاء اتاق تجارت یا از تجار مقیم حوزۀ انتخابیه خود تشکیل داده و استمداد فکری و عملی از آن­ها بنماید و همچنین ممکن است برای استفاده از نشریات و معلومات بعضی اشخاص آن­ها را به عنوان مشورت به حضور در جلسات اتاق تجارت دعوت کند. کمیسیون­های مذکوره عنوان کمیسیون­های منتخب به اتاق تجارت همدان را خواهند داشت.

مادۀ پانزدهم–پس از انتخاب هیئت رئیسه برای اجرای مادۀ 4 قانون اتاق­های تجارت جلسه با حضور رئیس اداره کل تجارت یا نمایندۀ او تشکیل و اعضایی که در انقضاء سال اول و دوم باید خارج شوند به حکم قرعه تعیین و اسامی آن­ها برای اطلاع عامه اعلان خواهد شد.

به تاریخ ششم مهر ماه 1310

رئیس ادارۀ کل تجارت

{امضاء و مهر:}

    مطابق سند دیگر در همین سال بعد از تشکیل اتاق در همدان از نرسیدن بودجۀ لازم برای انجام امور اتاق شکایت شده است:

محترماً تصدیق می­دهد- پس از تشکیل اتاق تجارت همدان الی­حال که سه ماه می­گذرد بودجه و مخارجی ابتدایی جهت اثاثیه اتاق تجارت که توسط حکومت همدان پیشنهاد شده پرداخت نگردیده، نظر به این­که تجار هر حوزه صدی یک به عنوان مخارج اتاق­های تجارت به مالیه پرداخته­اند انتظار داریم که بودجۀ این اتاق را هم از محل پرداختی­های خود تجار تصویب و حکم تأدیۀ آن را ابلاغ فرمایید.

با توجهاتی که اولیا محترم آن اداره در نگهداری اتاق­های تجارت به طریق آبرومندانه دارند تصدیق می­فرمایند که بدون پرداخت بودجه مرتب این منظور به عمل نخواهد آمد. با انتظار جواب مراتب احترامات فائقه تقدیم می­شود.

رئیس اتاق تجارت همدان

                                                                    ابوالقاسم اعتماد{امضاء}

 در خرداد 1311 ش، نیز انتخابات هیئت رئیسۀ اتاق برگزار گردید و حاج محمد نراقی (رئیس)؛ حاج سیدعلی اصفهانی (نایب رئیس) که به دلیل کسالت استعفا داده بود و حاج ایوالقاسم اعتماد به جای او به سمت نایب رئیس انتخاب شد، حاج محمد مهدی مقدس به عنوان منشی و حاج ابوالقاسم اصفهانی هم به سمت صندوق­دار برگزیده شدند.

پس از برگزاری جلسه­های اتاق تجارت همدان در سال 1313 ش، دورۀ نخست اتاق تجارت همدان پایان یافت. در ادارۀ حکومت، کمیسیون متشکل از پنج نفر از تجار، رؤسای مالیه و عدلیه و حکمران همدان تشکیل شد تا مقدمات برگزاری انتخابات اتاق تجارت فراهم گردد. پس از انجام انتخابات، افراد ذیل از بین منتخبین درجۀ اول به عنوان اعضای اتاق تجارت همدان معرفی شدند.

حاج غلام ایروانی، حاج ابوالقاسم اعتماد، حاج سید حسن حسنین، حاج ابراهیم شهلا، حاج مهدی مقدس، اسدالله کیوان، حاج شیخ محمد همدانی، حاج محمدمهدی صرافیان و حاج اکبر پوستی­زاده در اولین جلسۀ اتاق تجارت افراد ذیل را به عنوان هیئت رئیسه اتاق تجارت همدان انتخاب کردند. حاج ابوالقاسم اعتماد (رئیس)، حاج محمدمهدی مقدس (نایب رئیس)، اسدالله کیوان (منشی) و حاج اکبر پوستی­زاده (صندوق­دار). اما با مصوبۀ 1314ش، تمامی اتاق­های تجارت منحل و تنها در 16 شهر برقرار ماند و به جز مراکزی که تعیین شد، بقیۀ شهرها به نزدیک­ترین مرکزی که اتاق تجارت داشت مرتبط می­شدند. مراکزی که دارای اتاق تجارت بودند، برخی شهرها را زیرمجموعۀ خود قرار می­دادند از جمله کرمانشاه که شهرهای همدان و کردستان را تحت پوشش خود داشت. از 1315 ش، تا پایان دورۀ رضاشاه که اتاق­های تجارت کاملاً دولتی و اعضای آن کارمندان دولت محسوب می­شدند، بسیاری از شهرهای کوچک­تر دیگر اتاق تجارت نداشتند. گزارش­های مربوط به اتاق تجارت همدان بسیار محدود شده و شرح مذاکرات اتاق­های تجارت منحصر به چند شهر مشخص گردید.

اما ظاهراً اتاق بازرگانی همدان مجدداً در سال 1316 ش، بازگشایی شد؛ زیرا از این سال مجدداً گزارش­های از این اتاق ارائه شده است. در جلسۀ 20 آذر 1316 ش، اتاق تجارت همدان تلگرافی راجع به تأسیس شرکتی با سرمایۀ یک میلیون و پانصد ریال که یک ثلث آن پرداخت شده و دو ثلث دیگر آن عندالزوم قابل پرداختن بود، قرائت گردید و یک رونوشت آن به شرکت توتون داده شد.

در جلسۀ 21 آذر 1316 ش، اتاق تجارت همدان راجع به تأسیس شرکت و تعهد سهام از سوی کسانی که علاقه­مند به کسب کار توتون بودند، گفت­وگو شد و مقرر گردید از 22 آذر 1316 ش، هرکس مایل به تعهد سهام باشد به دفتر اتاق مراجعه کند. در جلسۀ 22 آذر 1316 اتاق تجارت همدان، در خصوص تعهدکنندگان، سهام شرکت سهامی پخش توتون، چپق و نیمکوب همدان و ثلاث بروجرد، خرم­آباد و خوزستان به سرمایۀ000/0000/3 ریال اظهار نگرانی شد که مبادا تعهدکنندگان سهام اهالی غیرهمدان باشند و قرار شد در این­باره از هیچ کوششی دریغ نشود.

در جلسۀ 28 آذر 1316 اتاق تجارت همدان، نامۀ فرمانداری این شهر مبنی بر این­که اتاق باید شرکتی برای توتون و سیگار و تنباکو تأسیس کند و مانند شرکت چای نصیب افرادی غیر از اهالی نشود، قرائت شد و پاسخ آن تنظیم گردید، بدین شرح که اتاق در حدود وظایف و اختیارات خود تسامح نکرده و دربارۀ چای نیز دایره چای مرکز، قبل از اطلاع از تصمیم شرکت چای همدان، آن را به کرمانشاه واگذار کرده و مشغول اقداماتی برای استرداد آن شده است.

در جلسۀ 29 آذر اتاق تجارت همدان، ابتدا حاج اعتماد گزارش مفصلی از جریان معاملات قماش در سابق بیان کرد و گفت که بعد از آنکه شرکت قماش تأسیس شد، مقدر گردید بنا به درخواست تجار، قماش را به تجار بدهند و تجار با اعطای پنج درصد سود به طاقه فروش­ها آن را به قیمت مناسب بخرند اما قماش به قیمت مناسب به دست مصرف­کننده نمی­رسید و به همین دلیل مقررات اخیر وضع گردید که در نتیجه، تجار و طاقه­فروش­ها از معاملات قماش بی­نصیب شدند. در مجموع مذاکرات به این نتیجه رسید که اتاق نظر خود را در این خصوص به نمایندگی قماش داده و به مرکز پیشنهاد کند.

در جلسۀ 12 دی 1316 ش، اتاق تجارت همدان چون در اسفندماه 1316 بخش­نامه­ای از طرف وزارت تجارت راجع به بازار مکاره لایپزیک آلمان رسیده بود، مراسلۀ وزارتخانه قرائت شد و حاج اعتماد شرح مفصلی دربارۀ فواید و منافع صادراتی این قبیل بازارها ارائه داد و مقرر شد که اعضای اتاق، تجار و مؤسسات را به شرکت در نمایشگاه مزبور ترغیب کنند.

در جلسۀ 25 دی­ماه 1316 ش، اتاق تجارت همدان بخشنامۀ وزارت تجارت راجع به نمایشگاه کالای ایران قرائت شد و مقرر گردید رونوشت آن برای آگاهی صاحبان محصولات و مصنوعات فرستاده شود.در جلسۀ 12 اسفند 1316ش، اتاق تجارت همدان راجع به تهیۀ 60 دست لباس برای دانش ­آموزان بی­ بضاعت دبستان­ها و دبیرستان­ها که قبلاً دربارۀ آن تصمیم گرفته شده بود، مذاکراتی به عمل آمد و در نتیجه، اتاق پرداخت این هدایا را به شرح زیر متقبل شد:

 

هیئت مدیرۀ شرکت سهامی برق الوند همدان

20 دست

شرکت سهامی کتیرای همدان و ثلاث

10 دست

شرکت سهامی تجارتی الوند

5 دست

شرکت سهامی قند و شکر

5 دست

شرکت سهامی قماش ولایتی

5 دست

شرکت سهامی پوست

5 دست

شرکت نسبی چرمسازی

6 دست

حاج شیخ محمد

2 دست

تقی ایرانی

2 دست

 

 

قیمت هر دست لباس (کت و شلوار، کفش، کلاه و جوراب) یکصد و ده ریال برآورد گردید و قرار شد در 14 اسفند 1316 ش، تمام وجوه به تجارت­خانه حاج اعتماد سپرده شود تا ایشان به خرید لباس اقدام کند.[14]

در جلسۀ 14 فروردین 1317، در اتاق تجارت همدان برای شرکت در نمایشگاه کالای ایران مذاکره شد و حاضران هریک مبلغی به اسم هزینه و مقداری کالا به شرح ذیل تعهد کردند:

 

حاج هادی شیری

 

یک جلد گاومیش

با مبلغ 600 ریال وجه

غلام صادری و عبدالرحیم غفاریان

سه فرش

با مبلغ 600 ریال وجه

ارباب اردشیر یگانگی

کالاهای ساخت کارخانۀ چرمسازی همدان

با مبلغ 200 ریال وجه

حاج رحیم صراف

نمونۀ توتون محصول همدان

با مبلغ 200 ریال وجه

محمدآقا قصاب و شعبان احدی

سریشم - روده

با مبلغ 200 ریال وجه

 

 

سپس نامۀ شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست همدان راجع به تهیۀ آمار کارخانجات قالی­بافی شهرستان همدان و اسامی صاحبان آن­ها و تعداد دستگاه و حد متوسط محصول سالیانۀ آن­ها قرائت شد و ابتدا مقرر گردید از ادارۀ مالیه صورت این اقدام خواسته شود و سپس به صاحبان کارخانجات ابلاغ گردد که اطلاعات لازم را به اتاق بفرستند.

در جلسۀ 17 فروردین 1317، اتاق تجارت همدان، کیوان اظهار کرد که غرض از تشکیل جلسه این بوده است که در خصوص کالاهای صادراتی مذاکره شود و اگر اشکالاتی در راه صادرات هست، مطلب به اطلاع مقامات وزارت تجارت برسد و تقاضای رفع آن­ها شود چرا که در این مورد، اتاق تجارت چندی است با شرکت­ها و تجار علاقه­مند در صادرات فرش، کتیرا، روده که سه فقره کالای مهم صادراتی این شهرستان بوده، مذاکراتی به عمل آورده است.

از سال­های 1318، 1319 و 1320 صورت جلسات بسیاری از اتاق بازرگانی همدان باقی مانده، نظر به اینکه این جلسات در هر ماه به طور منظم برگزار می­شده است حجم بسیار مطالب مندرج در صورت جلسات باقی مانده که اشارت­وار به یکی دو نمونه از صورت­جلسات اکتفا می­کنیم.

«در جلسۀ 8 اردیبهشت 1318، برحسب دعوت قبلی از هیئت مؤسسین شرکت سهامی فروش منسوجات مازندارانِ همدان در شرف تأسیس و با حضور آقایان اعتماد، حسنین و شهلا، اعتماد شرحی مبنی بر تسریع در کارهای شرکت که بتوان کالاهای میهن را در دسترس عموم قرار داد بیان و پس از رسیدگی به مبلغی که از طرف اشخاص تعهد شده بود معلوم گردید کلاً بالغ بر سیصد و سی و یک هزار ریال شده و تاکنون نیز ثلث مبلغ تعهدی هم به بانک ملی سپرده نشده است، بنابراین مذاکرات لازمه به عمل آمد و قرار شد مؤسسین مراتب را به ادارۀ فرمانداری گزارش نموده و با کوشش و جدیتی که فرماندار در پیشرفت این کار دارند تقاضا شود هرگونه اقدامی که مفید به نظر ایشان می­رسد و باعث جریان کار خواهد بود بفرمایند که بیش از این تکمیل سرمایه و انجام امور تشریفاتی ابتدایی شرکت به تعویق نیفتد. در این جلسه نامۀ وزارت بازرگانی راجع به معرفی تجارت­خانۀ «ستیک جوردن استروند لیگار» در سوئد به بازرگان­هایی که در کار صادرات عسل هستند خوانده شد و به بازرگان­هایی که علاقمند تشخیص داده شد معرفی گردید. همچنین در این جلسه نامۀ وزارت بازرگانی راجع به مقرراتی که در کشور یوگوسلاوی برای بعضی از کالاها نسبت به کشورهایی که با کشور نامبرده قرارداد پایاپایی ندارند و اجازۀ ورود آن نوع کالا احتیاج به تحصیل پروانۀ قبلی دارد و در صورتی که بازرگانان به وسیلۀ امانات پستی که محتوی این قبیل کالا باشد و پروانۀ ورود قبلی نداشته باشند ادارۀ دفتر پست بین­المللی امانات نامبرده را عیناً بدون اجازه پس خواهد فرستاد و یا تا اجازۀ و دستور صاحبانش در گمرک بایگانی خواهد نمود، خوانده شد و به بنگاه­ها و بازرگانان ابلاغ گردید».

رئیس اتاق بازرگانی همدان

                                                                   ابوالقاسم اعتماد

در جلسۀ 24 مرداد 1318، سعید مجدی فرماندار همدان جلسه را افتتاح و استوارنامه {اعتبارنامه} کارمندان صادره از وزارت بازرگانی را به افراد حاضر در جلسه اعطا کرد. برای تعیین هیئت رئیسه با آرای مخفی شروع به انتخاب شد، در نتیجه حاج ابوالقاسم اعتماد با اکثریت هفت رأی به سمت ریاست و حاج محمدمهدی مقدس با اکثریت سه رأی به سمت نیابت ریاست، اسدالله کیوان با اکثریت هفت رأی به سمت منشی و حاج حسن عسکریان (بنکدار) با اکثریت هفت رأی به سمت صندوق­دار برگزیده شدند. برای تعیین کارمندان یک­ساله و دوساله و سه­ساله طبق مادۀ سوم قانون اصلاح قانون­های تجارت 9 برگ قرعه نوشته و پس از استقراع؛ آقایان ­اعتماد، مقدس، بنکدار برای مدت یک سال و آقایان ایروانی، حاج محمد اصفهانی و کیوان برای مدت دو سال و آقایان حسنین، شهلا و صرافان برای مدت سه سال تعیین شدند و قرار شد نتیجه انتخابات به فرمانداری برای اطلاع به مرکز گزارش گردد.

 

 

 

[1]آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (مدیریت غرب کشور)، سند شمارۀ 56-245-91.

[2]همان، سند شمارۀ 94-245-91.

[3]همان، سند شمارۀ 83-245-91.

[4]روزنامۀ اطلاعات (21 خرداد 1311ش)، شمارۀ 1632، ص 2.

[5]همان (8 آبان 1313 ش)، شمارۀ 2327، ص 3.

[6]مجلۀ اتاق تجارت، (سال هفتم، تیر 1315 ش)، شمارۀ 137 و 138، ص60؛ روزنامۀ اطلاعات، (13 تیر 1315 ش)، شمارۀ 2833، ص 3؛ روزنامۀ اطلاعات (10 تیر 1315ش)،  ص 4.

[7]مجلۀ اتاق تجارت (سال هفتم، تیر 1315 ش)، شمارۀ 2830، ص 4.

 

 

اهداف و وظایف

اهداف كلی اتاق كه تمامی سیاستها و خط مشی و حركتهای اتاق بر اساس این اهداف برنامه ریزیو اجرا شده و می شوند و عبارتند از:
ایجاد هماهنگی و همكاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن استان.
ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی كشور و استان اعم از بازرگانی-صنعتی-معدنی وكشاورزی به مقامات مسئول استان.
تلاش برای شناسائی بازاركالاهای صادراتی ایران درخارج از كشوردرحد توان و امكانات.
صدور كارت بازرگانی و عضویت وفق آئین نامه های اجرائی اتاق ایران.
كوشش در جهت تقویت زیر ساختهای اقتصادی از طریق اشاعه‏‍‏ دانش فنی مبتنی براصول و استانداردهای بین المللی بمنظور فراهم سازی زمینه های صادرات كالاهای برخوردار از مطلوبیت جهانی ؛ زیرا كه به باور اتاق همدان هر محموله پیامی از استعداد، خلاقیت ، وجدان كاری و به كار گیری تكنولوژی روز را برای اطلاع جهانیان به همراه دارد. با انگیزه هایی كه ذكر آنها بشرح فوق رفت

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همدان باقدامات ذیل اهتمام ورزیده است:

1- اقدام به تشویق و ترغیب تولیدكنندگان و صادركنندگان استان بمنظور شركت فعال درنمایشگاه توانمندیهای استان.
2- تشكیل تشكلها و اتحادیه های تولیدی-صادراتی استان بمنظور تقویت زمینه صادراتی اعضاء اینگونه تشكلها ، با هدف سوق دادن شركتهای تولیدی و صنعتی به سمت صادرات و فراهم سازی زمینه های پیوستن كشورمان به سازمان تجارت جهانی.

 

چارت سازمانی اتاق بازرگانی همدان

بیانیه ماموریت و خط مشی

 

مقدمه:

 اهداف و راهبردهای برنامه ششم توسعه در بخش های اقتصادی و بازرگانی استان:

1- اهداف کلی برنامه ششم توسعه :

 

کشاورزی:

- افزایش تولید محصولات راهبردی و ارتقای ضریب خوداتکایی به آنها

- ارتقاء بهره وری

- حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک

- تقویت امنیت غذایی

- توسعه مکانیزاسیون

- افزایش ضریب خود اتکایی

- نظارت و کنترل آفت عمومی و همگانی و تولید محصول سالم و ارگانیک

- استقرار و توسعه شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

- مبارزه تلفیقی و بیولوژیک علیه آفات گیاهی

- ارتقاء کیفیت و استانداردسازی

- افزایش ارزش افزوده به سبب توسعه زنجیره تامین بخش کشاورزی

- توسعه نوآوری و دانش محوری

- ادغام در شبکه بین المللی تغذیه گیاه

- مصرف بهینه و ارتقای بهره وری از آب

- افزایش صادرات محصولات کشاورزی در جهت مثبت نمودن تراز تجاری

- افزایش محصولات کشاوری فرآوری شده در راستای دستیابی به امنیت غذایی

- اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی

- افزایش بهره وری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

- افزایش کمی و کیفی تولید بویژه در محصولات راهبردی منطقه ای

 

آب:

- تامین، انتقال و توزیع بهینه آب

- استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی برای تولید آب/پساب

- احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

- بهبود بهره برداری

- مطالعات پایه منابع آب

 

محیط زیست:

- کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی

- جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها

- حفاظت و احیای تنوع زیستی استان

- حکمرانی مطلوب محیط زیستی

 

صنعت و معدن:

- ارتقاء رقابت پذیری صنعتی استان

- توسعه زنجیره ارزش و تعمیق صنعتی

- ارتقای بهره وری در این بخش ها

 

سلامت و ارتقای کیفیت زندگی:

- افزایش امید به زندگی

- پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت

- خوداتکایی در زمینه تولید مواد و فرآورده های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد معتبر

- ارتقای شاخص های سلامت

- ساماندهی طب سنتی در نظام ارائه خدمات سلامت

- ظرفیت سازی منابع انسانی در حوزه پژوهش های سلامت

ارتقای کیفیت پژوهش علاوم پژشکی

 

بهره وری:

- ارتقای بهره وری، کار، سرمایه، انرژی، آب، چندعاملی و کل عوامل تولید با تاکید بر توانمندسازی نیروی کار در استان

- تقویت عوامل تولید با تاکید بر گسترش بهره وری دانش بنیان در سطح استان

- سرعت رشد رقابت پذیری حداقل به میزان سرعت رشد بهره وری کل عوامل تولید باشد

- ارتقاء سهم و جایگاه رقابت پذیری در تمام سطوح اقتصاد

- افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصاد استان حداقل در حد برنامه ها و سیاست های کلان کشور

 

بازرگانی:

- افزایش بهره وری و رقابت پذیری در نظام توزیع کالا و خدمات

- افزایش بهره وری در ارائه خدمات گمرکی

- توسعه صادرات غیر نفتی استان و روان سازی صادرات

- معرفی توانمندی های تولیدی و صادراتی استان

- افزایش بهره وری و رقابت پذیری در تولید فرش دستباف

- مدیریت اثربخش در فضای تولیدکنندگان و اتحادیه های صنفی و تولیدی

 

گردشگری:

- افزایش گردشگری در تولید ناخالص داخلی استان

- افزایش درآمدهای ارزی استان با جذب گردشگران خارجی

- افزایش ایجاد اشتغال در این بخش 

 - افزایش کمی و کیفی هتل های استان

- افزایش حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش

- ساخت و توسعه تاسیسات گردشگری

- توسعه زیرساخت گردشگری روستاهای هدف گردشگری

- معرفی فرهنگ و تمدن غنی و ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان

- دستیابی به جایگاه واقعی استان بعنوان یکی از قطب های گردشگری

- توسعه سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری

- معرفی جاذبه ها و فرصت های گردشگری، بازاریابی سرمایه گذاری

 

آمایش، توسعه و توازن منطقه ای:

- توسعه متعادل و متوازن درون استان

- ارتقاء نقش و جایگاه استان در سطح ملی و فراملی

- استفاده از ظرفیت ها و مزیت های پهنه سرزمین استان و ایفای نقش موثر در منطقه غرب کشور

 

علم و فناوری:

- انسجام در نظام سیاست گذاری، راهبری، و رازیابی عملکرد حوزه علم، فناوری و نوآوری و افزایش هماهنگی بین نهادهای متولی بخش

- حمایت و تقویت پژوهش و فناوری و توسعه بخش های دولتی و غیردولتی و حایت از انتشار دستاوردهای پژوهشی و فناورانه جهت رفع نیازهای جامعه با رویکرد تعمیق کیفیت

- افزایش حجم منابع مالی و تحقیق، توسعه، فناوری و نوآوری در استان و ارتقاء اثربخش آن

- تقویت زیرساخت ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری

- افزایش درک اجتماعی نسبت به توسعه علم و فناوری

- ارتقا، سهم بودجه پژوهش و فناوری به بودجه کلی دانشگاه و توسعه ارتباط با صنایع غرب کشور

- تقویت و ارتقا، مراکز پژوهشی و توسعه شرکت های دانشگاهی و دانش بنیان و حمایت از تجاری سازی دستاوردهای علمی در راستای چشم انداز توسعه کشور و استان

- حضور موثر در مجامع بین المللی و نقش آفرینی در برنامه ریزیهای علمی و صنعتی استان و غرب کشور

- توسعه پژوهش های بنیادی، کاربردی و فناوری های نو

- ارتقاء امکانات و تقویت زیرساخت های نظام پژوهش و فناوری

- توسعه کمی و کیفی فناوری و نوآوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات:

- افزایش ظرفیت و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات

- افزایش محتوای بومی در فضای مجازی

- افزایش خدمات الکترونیکی

- ارتقاء دانش داخلی در خصوص فناوری های پیشرفته و تولید بومی محصولات راهبردی

- افزایش ارائه خدمات نوین و با ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

2- راهبردهای برنامه ششم توسعه استان:

 

کشاورزی:

- افزایش حاصلخیزی خاک و مصرف بهینه کودهای شیمیایی، آلی و زیستی

- معرفی ارقام پرپتانسیل، مقاوم به تنش های زنده و غیرزنده با کیفیت مطلوب

- اجرای طرح های زیربنایی، توسعه روشهای نوین آبیاری و بهبود کارایی مصرف آب

- توسعه کشت پائیزه چغندرقند

- توسعه همکاری با مراکز تحقیقاتی در زمینه عملکرد و تولید بذور اصلاح شده

- تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی و بازرگانی در بحث تولید و ورادات دانه های روغنی و فرآورده های آن

- جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکل های تولید کنندگان و صنایع ذیربط برای سرمایه گذاری در تولید

- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع روغن

 -توسعه کشاورزی حفاظتی، آبیاری میرکو، کشت نشائی

- بالابردن درجه مکانیزاسیون و پایین آوردن هزینه تولید و کاهش سختی کار

- حمایت از ایجاد و گسترش شرکت های مشاوره ای دامپروری و مراکز اصلاح نژاد

- تجهیز و نوسازی ادوات و ماشین آلات و بکارگیری فن آوری پیشرفته در واحدهای دامپروی

- ساماندهی بازار محصولات دامی از طریق ایجاد و تقویت تشکل های مربوطه

- تامین تسهیلات جهت فعال نمودن واحدهای مرغداری نیمه فعال و غیرفعال

- بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در واحدهای مرغداری

- ساماندهی بازار محصولات طیور از طریق تقویت تشکل های مربوطه

- اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک نظیر توسعه سامانه های نوین آبیاری

- ترویج فعالیت های آب و خاک و ترغیب بهره برداران به اجرای سیستم های نوین و حفظ و حراست از منابع زیرزمینی و نیز کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی

- حمایت از واحدهای حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون

- طراحی و بکارگیری سیستم های مدیریت هوشمند در منترل آفات

- تخصصی نمودن تولید و رقابتی شده آن، ساماندهی تولید، تسهیل در تهیه و ارائه امکانات و تجهیزات شناسایی ظرفیت های موجود

- اصلاح، نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی فرسوده و غیراقتصادی

- ایجاد ساز و کار مناسب در جهت توازن ظرفیت های تولدی بالادستی ( بخش های زارعی، باغی، دام و طیور، شیلات ) با ظرفیت های تولیدی صنایع تبدیلی

- حمایت از ایجاد و گسترش عملیات پس از برداشت و توسعه انبارهای فنی و سردخانه ای

- ایجاد سایت های الگویی برای محصولات اساسی منطقه

 

آب:

- استقرار حکمرانی خوب بر اساس اصول و فرآیند مدیریت بهم پیوسته منابع آب مبتنی بر تقاضا در سطح استانی، حوضه های آبریز و محلی، ایجاد و توسعه نهادها و تشکل ها

- ارتقای مشارکت بهره برداران و ذینفعان در مدیریت منابع آب و تاسیات آبی

- ساماندهی سکونت گاه ها و فعالیت های صنعتی، کشاورزی، زیربنایی و خدمات بر اساس توان اکوژیکی حوضه های آبریز

- بهره برداری از آب های غیرمتعارف با رعایت ملاحظات زیت محیطی

- استقرار نظام مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای کیفیت آن با تاکید بر پیشگیری از آلودگی منابع آب

- ارتقای بهره وری و صرفه جویی در کلیه بخش های مصرف کننده آب بویژه در بخش کشاورزی برای دستیابی به پایداری سرزمین

- ارزش گذاری اقتصادی آب با رعایت ملاحظات اجتماعی، امینتی و زیست محیطی در تمامی بخش های مصرف به منظور ارتقای بهره وری در کل چرخه تولید  ومصرف آب، ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب

 

آمایش و توازن منطقه ای:

- ابجاد فرصت های برابر رشد در جهت نیل به تعادل درون منطقه ای استان

- ایجاد بستر مناسب برای توسعه درون زا در سطح استان و شهرستان ها

- توسعه سرمایه گذاری صنعتی در قلمروهای کمتر توسعه یافته استان متناسب با مزیت های نسبی و رقابتی

- ایجاد و تقویت محورها و کانون های توسعه استان با هدف همگرایی و تعادل بخشی فضایی و یکپارچگی سرزمین

- تعیین و تعریف نقش و جایگاه استان در سطح ملی

- بستر سازی و انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه و رونق گردشگری در استان

- فراهم سازی زمینه های و امکانات لازم برای ایفای نقش موثر استان در حوزه بازرگانی و ترانزیت خارجی

- بهره برداری بهینه از سرزمین متناسب با توان محیطی و اکولوژیکی استان

- ایجاد بستر مناسب جهت جذب سرمایه های انسانی در استان

- توسعه همکاری های منطقه ای برای انجام فعالیت های مشترک توسعه ای

- بسترسازی برای ارتقای تعاملات با استان های منطقه غرب

- تعامل سازنده میان ارزش ها و مزیتهای استان با استان های منطقه غرب با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی

 

محیط زیست:

- توسعه اقتصاد کم کربن

- توسعه فناوری های سبز و ارتقاء بهره وری سبز

- بهبود کیفیت هوا، آب و خاک

- کنترل انتشار گازهای گلخانه ای

- حفاظت و بهره برداری خردمندانه از منابع سرزمینی

- اعمال هزینه های آلودگی و تخریب محیط زیست در ارزیابی و محاسبات طرح ها و اقتصاد استان

- مدیریت کاهش مصرف کود و سموم شیمایی

- حفظ تنوع زیستی و بهبود شرایط زیست بوم های خسارت دیده و بحرانی و حساس

- حفاظت از جنگل های طبیعی و دست کاشت استان

- مدیریت یکپارچه، کنترل و بهبود کمی و کیفی منابع آب، خاک و هوا

- تمرکز زدایی و واگذاری مسئولیت ها و تقسیم وظائف بر اساس تخصص و مهارت شهرستان ها و جوامع محلی

- ارتقای آموزش و مشارکت های مردمی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی

- ارزش گذاری خدمات تنوع زیستی، محاسبه خسارت و سبز شده حساب های استانی

- توسعه و اشاعه اطلاعات زیست محیطی

 

صنعت و معدن:

- توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و دانش بنیان

- ایجاد و توسعه زیرساخت بخش های صنعت و معدن با هدف توسعه بیشتر این بخش ها

- توانمندی و رفع موانع توسعه حضور بخش خصوصی در فعالیت های صنعتی و معدنی و ارتقاء فرهنگ و دانش عمومی برای پشتیبانی از توسعه صنعتی

- تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پائین دستی مبتنی بر منابع طبیعی استان ( پایه معدنی، پتروشیمی و کشاورزی ) و صنایع حمل و نقل

- ترویج، آموزش و توسعه فرهنگ بهروه وری و توسعه آموزش های کاربردی و مهارت افزایی مستمر نیروی کار بخش

- کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره وری مصارف در بخش

 

سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی:

- ارتقاء حمایت های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی با تمرکز بر محیط زندگی، کار و جامعه

- توسعه همکاری بین بخشی میان ذی نفعان بخش های مختلف جامعه

- توجه به اشتراک گذاری اطلاعات نظام های پایش

- کاهش آلاینده های آب، خاک و هوا به حداقل استانداردهای پذیرفته شده جهانی

- حمایت از مشارکت سازمان های مردم نهاد در ارتقاء شاخصه های سلامت

- تشویق بخش های غیر دولتی به ایجاد زیرساخت های نظام سلامت در ارائه خدمات

- بازمهندسی فرآیندهای اصلی نظام شبکه بهداشتی و درمانی    

- ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی از طریق توجه به زیرساخت های لازم در این بخش

- ایجاد فضای رقابتی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی

- حمایت همه جانبه در ایجاد زیرساخت های تولید دارو، واکسن، فرآورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی

- تقویت نظام نظارت بر واردات، تولید، توزیع و عرضه دارو

- توسعه و به کارگیری زیرساخت های الکترونیک به ویژه در ثبت و نظارت کالاهای سلامت و چرخه تامین و مصرف آنها

- توسعه برندهای ملی و استانی دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی

- حمایت از صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی استان برای ورود و رقابت در بازارهای منطقه ای و بین المللی

- سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید ، واردات و مصرف فرآورده های سلامت

- کنترل قاچاق فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی

- ایجاد رشته های طب سنتی در دانشگاه های استان بر اساس نیاز و در راستای برنامه های توسعه این بخش

- بررسی متون، مقررات و عوامل موثر بر طب سنتی استان طبق برنامه های پیش بینی شده در این بخش

- ادغام نظام مند طب سنتی در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی استان طبق برنامه های بالادستس این حوزه    

 

بهره وری:

- بهبود پایا و پویای بهره وری در فرآیندهای تولیدی استان

- ارتقای کارایی فنی و تخصیصی عوامل تولید

- رشد هماهنگ بهره وری و رقابت پذیری

- ارتقاء بهره وری بخش خصوصی

- تقویت نقش بهره وری در رشد اقتصادی

- رفع موانع رشد بهره وری در فرآیندهای تولید استان

- اجرای برنامه ملی بهره وری از اقتصاد مقاومتی

 

رفاه و تامین اجتماعی:

- توسعه و توانمند سازی و گسترش کیفیت زندگی جامعه هدف

- ظرفیت سازی و شبکه سازی تشکل ها و سازمان های مردمی

- اعتمادسازی و گسترش همکاری با سازمان های مردم نهاد

- تغییر روش های حمایتی مستقیم به رویکردهای بیمه ای

- توسعه، رصد و دیده بان آسیب های اجتماعی

- برون سپاری خدمات قابل واگذاری در حوزه های مرتبط

 

بازرگانی:

- پیگیری و اصلاح دستورالعمل موجود در زمینه صدور مجوز پخش کالا از سوی وزارت متبوع

- شناسایی قوانین مخل کسب و کار و پیشنهاد مقررات زدایی و اصلاح مقررات، دستورالعمل ها و روش های انجام کار در حوزه فعالان اقتصادی و صنوف

- ساماندهی واحدهای پخش فاقد مجوز

- ایجاد و راه اندازی پایانه توزیعی

- ایجاد و راه اندازی شهرک های صنفی

- پیگیری و اجرای طرح ایجاد و توسعه زیرساخت های توزیعی با بهره گیری از توان و اختیارات دستگاه های ذیربط

- پشتیبانی و حمایت از تسهیل فرآیندها برای ایجاد و توسعه فروشگاه های بزرگ

- بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و همکاری مستمر با تشکل ها و اتحادیه ها جهت کاهش هزینه عرضه کالا

- فرهنگ سازی در راستای مصرف کالای تولید داخل

- پشتیبانی و حمایت از تسهیل فرآیندها برای ایجاد و توسعه فروشگاه های مجازی

- توسعه صادرات از گمرک استان جهت تقویت نقش استان در امر صادرات

- تشویق و ترغیب و اجرای سیاست های حمایتی برای صادرات کالا از گمرک استان

- پیگیری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی صادراتی، شناسایی بازارهای هدف صادراتی و حمایت از واحدهای تولیدی جهت شرکت در نمایشگاههای تخصصی کشورهای هدف، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت فعالین اقتصادی، اعزام و پذیرش هیات های تجاری

- پیگیری و هماهنگی برای تشویق و ترغیب صادرکنندگان برای عضویت و تشکیل شرکت های بزرگ صادراتی در جهت حضور فعال در بازارهای هدف و بهره مندی از حمایت های تشویقی

- پیگیری و هماهنگی و نظارت بر اجرای سایت جدید نمایشگاه و ایجاد زمینه و شرایط لازم برای مشارکت بخش خصوصی جهت تکمیل این سایت

- برگزاری دوره های آموزش مدیریت تولید

- آموزش چگونگی تهیه مواد اولیه مرغوب

- آموزش ناظرین فرش

- اعزا م مدیران و تولیدکنندگان به سایر استان ها برای استفاده از تجربه و دانش دیگران

- استفاده از داده های ارگونومیک

- پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین

- استفاده از روش های زودبازده

- برگزاری دوره های بهبافی

- برگزاری دوره های قالیبافی

- اعزام به نمایشگاه های داخلی و خارجی برای بروز رسانی فرش

- اعزام هیات های تجاری و کارشناسان به کشورهای خارجی برای سلیقه یابی مشتریان و مصرف کنندگان

- توسعه کارگاه های فامیلی و خانوادگی

- افزایش واحدهای پشتیبان و واحدهای غیر متمرکز با مدیریت متمرکز

- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها و تشکل ها

- مدیریت بخش عرضه و تقاضای بازار

- مدیریت اثربخش ارائه خدمات گمرکی و لجستیک تجاری

- توسعه صادرات غیر نفتی در استان و رفع موانع موجود

- بررسی عوامل موثر در افزایش تولید محصولات صادرات گرا در استان

- حمایت از مدیریت اثر بخش در فضای تشکل ها و اتحادیه های تولیدی و صنفی

 

حمل نقل:

- نوسازی ناوگان حمل ونقل

- تکمیل پس کرانه ها ریلی

- تسهیل فرایند استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل

- ایجاد راه های هوایی مستقیم و یکطرفه با هدف ایجاد کریدورهای هوایی مناسب بین المللی

 - اتصال شبکه ریلی به مراکز انبوه بار

- تسریع در احداث و بهره برداری از مهمترین خطوط ریلی و راههای ترانزیتی با اولویت  مسیرهای منطبق بر شبکه بزرگراه های آسیایی(AH )  و راه آهن  سراسرس آسیا (TAR)

- افزایش ظرفیت خطوط ریلی ازطریق تراک بندی ،گشایش ایستگاه ها و تأمین علائم  و ارتباطات

- احداث زیرساختهای حمل و نقل  مبتنی بر تقاضا

- اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر قوانین

- اصلاح زیرساخت های حمل و نقل مبتنی بر تقاضا

- توسعه  و اصلاح  شبکه حمل نقل  با توجه به نگرش  شبکه ای

- تعادل بخشی میان شقوق مختلف حمل نقل  از نظر جابجایی  بار و مسافر

- متنوع سازی  شیوه های تامین مالی بخش

- بهبود کیفیت شبکه جاده ای کشور با اولویت راه های شریانی مطابق با استاندارد های فنی

- ارتقای بهره گیری از ظرفیتها  و بکارگیری  فن آوریهای  نوین ریلی

- ممنوعیت احداث طرحهای خارج از چارچوب طرح جامع حمل و نقل

- نگهداری ایمن سازی شبکه راههای موجود در راستای  حفظ سرمایه های ملی

- مدیریت یکپارچه کلیه شیوه های حمل ونقل ازطریق  ایجاد سامانه های هوشمند

- مطالعه و ایجاد مسیرهای ریلی  جدید با توجه به ظرفیتهای  موجود

- استفاده  ازمنابع مالی بخش خصوص، بانکی و فاینانس خارجی باتوجه به محدودیت منابع عمومی

- تامین  به موقع منابع مالی مورد نیاز–ایجاد  مشوق های لازم جهت پیمانکاران

 

 

میراث فرهنگی ،صنایع دستی گردشگری (راهبردهای ملی)

میراث فرهنگی

- نهادینه سازی  موضوع پژوهش  در حوز ه های مختلف میراث فرهنگی

- شناسایی ومستند سازی  میراث فرهنگی  ( ملموس  وغیر ملموس )، میراث طبیعی ، هنرهای سنتی  ، صنایع دستی  و جاذبه های  گردشگری  کشور  وطبقه بندی آثار  بر اساس  ارزشهای فرهنگی ، تاریخی وطبیعی

- شناخت گستره جغرافیایی ، پژوهش  عمق یابی  دوره های  تاریخی ، معرفی  و حمایت از فرهنگ، هنر  و تمدن  ایرانی

- تدوین نظام مدیریت حفاظت و نجات بخشی آثار فرهنگی (ملموس و غیر ملموس) و طبیعی در معرض خطر و یا در شرایط بحران و هنرهای سنتی و در حال زوال

- شناسائی معرفی و حمایت از گنجینه های زنده بشری ، مشاهیر و مفاخر فرهنگ و هنر و حوزه تمدنی ایران

- ترویج و آموزش همگانی و تقویت مشارکت عمومی و تشکلهای مردمی

 

گردشگری:

- توسعه گردشگری بین المللی و جلب حداکثری گردشگران خارجی

- توسعه و ساماندهی گردشگری داخلی

- تامین زیرساختهای مورد نیاز و ارتقای کیفی خدمات گردشگری

- توسعه و ارتقاء بهره وری منابع انسانی

- مدیریت اثرات گردشگری

- ارتقاء جایگاه استان در سطح ملی، منطقه ای و جهانی با تکیه بر ذخایر فرهنگی و تاریخی و هویت ایرانی و تعامل با دستگاه های اجرایی ذیربط

- ارائه الگوهای بهینه توسعه فضای گردشگری بر اساس آمایش سرزمین

- ساماندهی حوزه های تخصصی گردشگری از جمله گردشگری سلامت، طبیعت گردی، گردشگری فرهنگی و .... و جذب نظام مند آن با توجه به مزیت های استان در این حوزه ها

- توسعه گردشگری بین المللی استان و جلب حداکثری گردشگران خارجی

- استفاده از ظرفیت گردشگری الکترونیک و فضای مجازی بمنظور معرفی همه جانبه قابلیت های گردشگری استان و جذب حداکثری گردشگران خارجی

- پیگیری و ثبت آثار شاخص تاریخی و طبیعی استان در فهرست میراث جهانی و استفاده از بازار بزرگ گردشگری در کشورهای هدف

- شرکت در نمایشگاه های بین المللی خصوصاً در کشورهای هدف بمنظور معرفی قابلیت های گردشگری استان

- حفظ و احیاء و معرفی تنوع فرهنگی استان بعنوان عاملی برای توسعه اشتغال در حوزه گردشگری

- تبلیغ و ترویج مزیت های طبیعی و فرهنگی برای جذب گردشگران فرهنگی، طبیعت گردان، گردشگران سلامت و... توسعه اشتغال در مشاغل مرتبط با این حوزه ها

- تقویت سرمایه گذاران تاسیسات گردشگری با اعطای بسته های حمایتی و تثبیت اشتغال بخش گردشگری

- جذب راهنمایان گردشگری و تقویت دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی

- تامین زیرساخت های مورد نیاز و ارتقای کیفی خدمات گردشگری

- استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توان سرمایه گذاری نهادهای دولتی در احداث هتل ها

- بازسازی و بهسازی مراکز اقامتی استان و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در مراکز اقامتی

- آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری بمنظور توسعه و ارتقای بهره وری منابع انسانی

- معرفی مسیرها و جاذبه های کمتر شناخته شده استان و توزیع سفر در سطح شهرستان های استان بمنظور بهره گیری از همه ظرفیت ها

 

سرمایه گذاری:

- احصاء و تشریح فرصتها و تصدی های قابل واگذاری به انجمن ها جهت حضور و مشارکت آنان در طرح های مطالعاتی و اجرایی استان

- ارتقاء فرهنگ کار گروهی و همدلی در زمینه حفظ و احیاء میراث فرهنگی و توسعه ترویج و صادرات صنایع دستی و

توسعه صنعت گردشگری در میان آحاد جامعه مردم .

- جذب منابع و سرمایه های داخلی و خارجی جهت توسعه فعالیتهای میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی و هنرهای سنتی

- بهره گیری مناسب از تسهیلات بانکی به منظور تحقق اهداف استان در حوزه های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

- رفع موانع و مشکلات اقتصادی بخش های میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی و هنرهای سنتی

- توسعه تاسیسات گردشگری از جمله مناطق نمونه گردشگری در مناطق مختلف استان و نظارت بر اداره مناطق مزبور توسعه گردشگری روستایی.

- حفظ و احیاء آثار تاریخی و بهره برداری از آنها توسط بخش دولتی و خصوصی با شناسایی ،مطالعه، ثبت،مرمت،معرفی،تبلیغات توانبخشی و احیاء اثار تاریخی و فرهنگی با مشارکت بخش خصوصی و سازمانها و ادارات دیگر

- ایجاد بستر مناسب جهت جلب مشارکت مالکین و ذی نفعان بخش خصوصی در فعالیتهای میراث فرهنگی با آموزش، تبلیغات ،پیش بینی اهرم های تشویقی و ...

- جلب مشارکت بین المللی در راستای حفاظت و معرفی ویژگی های فرهنگی و تمدن ایرانی منطقه در سطح بین المللی

- ارتقای جایگاه میراث فرهنگی در ایجاد اشتغال ،توسعه صنعت گردشگری و ...با زنده سازی آثار تاریخی و تعریف فعالیت های متناسب اقتصادی در آثار

- حفظ و تقویت کلیه رشته های صنایع دستی موجود و حمایت از خلاقیت و نوآوری هنرمندان در ایجاد و توسعه رشته های جدید و در صورت وجود زمینه های لازم احیاء رشته های در حال منسوخ شدن و منسوخ شده

- تقویت هنرمندان و صنعتگران توانمند استان برای رقابت سالم با صنعتگران داخلی و خارجی در جهت ارتقاء سطح کیفی تولیدات

- ترویج رشته های صنایع دستی در بین اقشار جامعه بخصوص روستاها بمنظور ایجاد اشتغال پایدار

- برنامه ریزی بمنظور حفظ ارزش های معنوی آثار تولید شده صنعتگران صنایع دستی

- حفظ و ارتقاء رشته های غیر کاربردی با استفاده از آموزش مستند نگاری و ترویج رشته های مورد نظر

- استفاده از روش ها و طرح های نوین ضمن حفظ روشهای سنتی در جهت ارتقاء کیفیت تولیدات و به روز شدن مدل

های ساخت

- بومی سازی و منطقه ای نمودن رشته های سنتی و ترویج آنها با همکاری تشکل های صنایع دستی

- ایجاد و توسعه و تقویت خوشه ها و کانون های صنایع دستی

- تبلیغات وسیع با استفاده از شیوه های مختلف تبلیغاتی بصورت مجا

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English