کمیسیون امور بانکی و سرمایه گذاری

نام رییس : جناب آقای سیداحمد بطحائی

نایب رئیس اول: جناب آقای شیرویه جعفری نسبب
نایب رئیس دوم: جناب آقای پارسا کیانی
فلسفه وجودی :
1- لزوم بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در استان
2- تلاش برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به ویژه با توجه به چشم انداز پسا تحریم بین المللی
3- لزوم توجه به روش های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه
4- توجه به شناخت علمی مزیت های سرمایه گذاری استان
5- توجه به مسائل و مشکلات اعضا در حوزه امور بانکی و پرداخت های بین الملل 


قلمرو فعالیت کمیسیون:
1- بررسی مسائل و مشکلات اعضا در حوزه سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات موجود و پیشنهادی در این حوزه و ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی به منظور کمک به بهبود فضای کسب وکار
2- بررسی موانع استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور رفع آنها در راستای بهبود فضای کسب و کار و ارائه پیشنهادات لازم
3- بررسی ساز وکارهای مناسب برای تعیین مزیت های سرمایه گذاری استان و راهکارهای اطلاع رسانی و بهره برداری هر چه مناسب تر از آن ها و ارائه پیشنهادات لازم
4- بررسی ساز وکارهای لازم برای استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری استان و ارائه پیشنهادات لازم 
5- بررسی آئین نامه ها، دستورالعملها و رویه های موجود جهت جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی و توسعه سرمایه گذاری داخلی و ارائه پیشنهادات لازم 
6- بررسی مشکلات و مسائل شرکتهای فعالان اقتصادی در حوزه بازار پول و سرمایه و صنعت بیمه و راهکارهای کاهش آنها و  ارائه پیشنهادات لازم
7- بررسی ساز وکار تلاش برای فراهم ساختن بستر مناسب برای حضور  شرکتهای عضو اتاق در بازار سرمایه و استفاده از مزایا و معافیت های پیش بینی شده برای آن و ارائه پیشنهادات لازم 
8- بررسی مسائل و مشکلات اعضا در حوزه ارزی و اعتبارات اسنادی و ارائه پیشنهادات لازم در راستای بهبود فضای کسب و کار
9- بررسی ساز و کارهای لازم به منظور حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای مالی نوین در استان و ارائه پیشنهادات لازم
10- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی اتاق و ارائه پیشنهادات لازم


شرح وظایف کمیته های تخصصی :
1- کمیته بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری با اولویت واحدهای موجود:
1- بررسی مسائل و مشکلات اعضا در حوزه سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات موجود و پیشنهادی در این حوزه و ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی به منظور کمک به بهبود فضای کسب و کار با اولویت واحدهای موجود 
2- بررسی موانع استفاده از فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور رفع آنها در راستای بهبود  فضای کسب و کار و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم 

2-کمیته توسعه فناوری با تعامل با دانشگاهها:
1- بررسی ساز وکارهای لازم برای معرفی ایده ها و طرح های مبتکرانه در راستای جذب مشارکت سرمایه گذاران و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
2- بررسی ساز وکارهای مطالعه کارشناسی ایده ها و طرح های کارآفرینی مطرح شده پیش از ارائه برای جذب سرمایه گذار و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
3- برررسی ساز وکارهای برقراری ارتباط و تعامل بین صاحبان ایده ( مخترعین و مکتشفین ) و سرمایه گذاران و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
4- بررسی ساز وکارهای لازم برای حمایت از کارآفرینی و تشویق کار آفرینان برتر استان به منظور حمایت از توسعه اشتغال و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
5- بررسی ساز وکارهای لازم برای تامین مالی طرح های توسعه واحدهای صنعتی کوچک ، متوسط و بزرگ و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
6- بررسی ساز و کارهای مناسب برای تعامل با دانشگاه و استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی در حوزه وظایف محوله
7- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم 

3- کمیته جذب و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و بررسی مزیتهای سرمایه گذاری در استان:
1- بررسی ساز وکارهای مناسب برای تعیین مزیت های سرمایه گذاری استان و راهکارهای اطلاع رسانی و بهره برداری هر چه مناسب تر از آن ها و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
2- بررسی ساز وکارهای لازم برای استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
3- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون 
- بررسی آئین نامه ها، دستورالعملها و رویه های موجود جهت جذب و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
- بررسی زیرساختها و حوزه های جدید فعالیتهای صنعتی، معدنی، بازرگانی، خدماتی، کشاورزی و مسکن و ساختمان استان و نیز نحوه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این حوزه ها و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
-  موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم 

4- کمیته بورس، بانک و بیمه : 
1- بررسی مشکلات و مسائل شرکتهای فعالان اقتصادی در حوزه بازار پول و سرمایه و صنعت بیمه و راهکارهای کاهش آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
2- بررسی مسائل و مشکلات اعضا در حوزه ارزی و اعتبارات اسنادی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون در راستای بهبود فضای کسب و کار
3- بررسی ساز وکارهای تلاش برای فراهم ساختن بستر مناسب برای حضور شرکت های عضو اتاق در بازار سرمایه و استفاده از مزایا و معافیت های  پیش بینی شده برای آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای لازم به منظور حمایت از ایجاد و توسعه نهاد های مالی نوین در استان از جمله شرکت سرمایه گذاری مشترک، شرکت تامین سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
5- بررسی ساز وکارهای مناسب و امکان سنجی ایجاد بورس تخصصی آهن و فلزات در استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
6- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه  پیشنهادات لازم 

هادی خورشیدی

هادی خورشیدی

مسعود توتونچیان

مسعود توتونچیان

خاطره خانلرزاده

خاطره خانلرزاده
    ...
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English