کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار

نام رییس : جناب آقای علی اکبر فلاح

نایب رئیس اول: جناب آقای محمدرضا جعفری
نایب رئیس دوم: جناب آقای شیرویه جعفری نسب
فلسفه وجودی :
1- بررسی عملکرد قانون مالیات های مستقیم و شناخت چالش های بخش خصوصی در برخورد با این قانون و ارائه راهکار
در خصوص قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و مطالعه و بررسی تجربه های سایر کشورها در مالیات بر مصرف
2- پاییش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالشهای موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون
3-تهیه گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون
4- برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون
5- مذاکره با مسولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون
6- حضور در جلسات و نشست های استانی متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق حسب اعلام ریاست محترم اتاق
7- پیگیری و رصد و پیشنهاد اصلاح قوانین مربوط به حوزه کمیسیون

شرح وظایف کمیته های تخصصی 
1-کمیته امور مالیاتی:
1- بررسی گزارشات مربوط به نمایندگان اتاق در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی استان وارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه
2- بررسی و تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه جهت کمک به حل مسائل و مشکلات موجود و پیشگیری از بروزآنها
3- بررسی وتجزیه وتحلیل قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه جهت بروز رسانی و ارتقای کارایی آنها به منظور بهبود فضای کسب و کار 
4- بررسی راهکارها و پیشنهاد طرح های پژوهشی کاربردی به کمیسیون مربوطه به منظور حمایت از حقوق مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی 
5- ایجاد کارگروه تخصصی برای بررسی لوایح و طرحهای پیشنهادی دولت و مجلس در حوزه امور مالیاتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
6- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم


2- کمیته امور تامین اجتماعی،کار و رفاه اجتماعی:
1- بررسی گزارشات مربوط به نمایندگان اتاق در هیئتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان وارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
2- بررسی و تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون جهت کمک به حل مسائل و مشکلات موجود و پیشگیری از بروزمشکلات .
3- بررسی راهکارها و پیشنهاد طرح های پژوهشی کاربردی به کمیسیون به منظور حمایت از حقوق کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- ایجاد کارگروه تخصصی برای بررسی لوایح وطرحهای پیشنهادی دولت ومجلس در حوزه قوانین تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون و احصاء قوانین و دستورالعملها و بخشنامه های مغایر قانون
5- بررسی و تجزیه وتحلیل قوانین ومقررات کار و رفاه اجتماعی ، کارفرمایی و کارگری و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه جهت به روز رسانی وارتقای کارایی آنها به منظور بهبود فضای کسب و کار
6- بررسی راهکارها وپیشنهاد طرح های پژوهشی کاربردی به کمیسیون به منظور حمایت از حقوق کارفرمایان در حوزه کار ورفاه اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
7- بررسی ساز وکارهای حمایت از حقوق اعضا در هیئتهای حل اختلاف کار مستقر در اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
8- ایجاد کارگروه تخصصی برای بررسی لوایح وطرحهای پیشنهادی دولت و مجلس در حوزه قوانین کار و رفاه اجتماعی و احصاء قوانین مخل فضای کسب و کار و دستورالعملها و بخشنامه های مغایر قانون .
9- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 




علی اکبر فلاح

علی اکبر فلاح

مهدی شریفی

مهدی شریفی

حمیدرضا المعی

حمیدرضا المعی
  ...
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English