صندوق ضمانت توسعه صادرات
دفتر نمایندگی صندوق ضمانت توسعه صادرات در استان همدان

اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان  همدان  در راستای حمایت از فعالین اقتصادی استان وبه منظور رفاه حال اعضا  با پیگیری های متعدد موفق به افتتاح  دفتر کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در استان همدان گردید.

 این صندوق با هدف حمايت و پشتيباني از صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران از طريق:

 1 )پوشـش ريسـك عـدم بازپرداخت وجوه خدمـات و كالاهاي صادراتي توسـط خريـداران خارجـي از طريـق صـدور انـواع بيمـه نامه هـا و پس از اعتبار سـنجي از خريـداران خارجي

 2 )صـدور بيمـه نامـه سـرمايه گـذاري جهـت پوشـش ريسـكهاي سياسـي كه سـرمايه گـذاري صـادر كننـدگان ايرانـي در سـاير كشـورها را بـه مخاطـره مـي افكنند.

 3 )تسـهيل تاميـن منابـع مالي مورد نياز صـادر كنندگان از طريق صـدور انواع ضمانـت نامـه هـاي اعتبـاري و بانكي بـه نحوي كـه ميـزان اعتبـار صادركنندگان پـس از اعتبار سـنجي دقيـق، نزد بانكهاي تاميـن كننده مالي/توليـد كنندگان از طريـق ايـن ضمانت نامـه ها تضميـن گردد.

4 )بررسـي دوره اي وضعيـت اقتصـادي كشـورها/بازارهاي هـدف و تعيين رتبه و سـقف اعتبـاري كشـورها، ارزيابـي بانكهـا و خريـداران معتبـر و مـورد قبول، و تعييـن سياسـت پوششـي كلـي در قبال هر كشـور، ارائه خدمات می نماید.

 

دفتر کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در استان همدان نسبت به امور بیمه ای و ضمانتی این صندوق آماده خدمت رسانی به اعضا محترم  اتاق بازرگانی همدان می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید  از طریق شماره ( 4-382160001  داخلی شماره 8 و 3)جناب آقای پورعراقیان یا سرکارخانم سبزی تماس حاصل فرمایید.

...........................................................................................................................................................................................

توضیحات کامل:

ذینفعان خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران:

-صادرکنندگان کالا(مواد اولیه،کالاهای واسطه ای ، مصرفی و کالاهای تمام شده ،کالاهای سرمایه ای و نیمه سرمایه ای

-صادرکنندگان خدمات(پیمانکاران،شرکتهای ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای)

-بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعطاکننده انواع تسهیلات صادراتی و سرمایه درگردش ، احداث و تجهیزکارگاه، تسهیلات اعتبار فروشنده (تنزیل اسناد صادراتی ) و اعتبار خریدار (انعقاد قرارداد تامین مالی با اعتبارگیرنده خارجی جهت خریدکالا و خدمات ایرانی)،تسهیلات مشارکت در سرمایه گذاری

-تولیدکنندگانی که کالای خود را به صورت اعتباری به صادرکنندگان میفروشند.

-سرمایه گذاران در پروژه صادرات محور داخل کشور شامل احداث و توسعه طرح ها و پروژه های ایجادی

-سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور در بخش های که منافع صادراتی قابل توجه برای کشور به همراه داشته باشند.

 

 

 

شرايط كلي ارائه پوشش هاي بيمه اي صندوق:

 قابل پوشش بودن كشور خريدار و خود خريدار، بانك خريدار و يا ضامن وي.

- در حـال حاضـر فهرسـت كشـورهاي قابل پوشـش صندوق و سـقف پوشـش هـر كشـور همچنيـن بانكهاي مـورد قبول صنـدوق و سـقف اعتبار هـر بانك در بسـياري از كشـورها تعيين شـده و در سـايت صنـدوق موجود مي باشـد.

- سـقف پوشـش خريـداران نيـز پـس از انجام اعتبار سـنجي از ايشـان تعيين ميگـردد.

شرح صدور بيمه نامه هاي كوتاه مدت:

 ايـن نـوع بيمـه نامه ها جهت پوشـش اعتبـارات كوتاه مـدت (تا دو سـال) ارائه مـي گردند.

واجدين شرايط اخذ بيمه نامه:

كليـه صادركنندگان خدمـات و كالاهاي ايراني كـه داراي كارت بازرگاني معتبر مي باشند.

مراحل صدور بيمه نامه های کوتاه مدت:

 1 -درخواست كتبي صدور بيمه نامه از سوي صادركننده

 2 -دريافـت مـدارك مـورد نيـاز از صادركننـده از جمله قـرارداد فـروش/ اعتبار اسـنادي گشـايش شـده به نفـع وي جهت تشـكيل پرونده

 3 -بررسي قرارداد فروش/ اعتبار اسنادي (ارائه مشاوره)

4 -اعتبـار سـنجي از خريـدار/ بانك گشـايش كننده اعتبار اسـنادي.

 5 -طـرح و تصويـب صـدور بيمـه نامـه در كميتـه فنـي/ و عنداللـزوم هيأت مديره پـس از وصول گزارش اعتبـار سـنجي از وضعيـت خريـدار/ بانـك خارجي

 6 -دريافت حق بيمه از صادركننده

 7 -صدور بيمه نامه به نفع متقاضي و تحت پوشـش قرار گرفتن قرارداد فروش / اعتبار اسـنادي صادراتي.

پـس از وصـول گـزارش اعتبـار سـنجي مثبـت از خريـدار خارجـي (در موقعـي كـه معاملـه بـر اسـاس قـرارداد انجـام مـي گيـرد) يـا بانـك گشـايش كننده اعتبـار اسـنادي (در حالتيكـه معامله بر اسـاس اعتبار اسـنادي انجـام مي گيرد) مدارك ذيل جهت تشـكيل پرونـده از صـادر كننـده اخـذ ميگـردد.

 1 -تصوير قرارداد فروش يا اعتبار اسنادي

 2 -تصوير اساسنامه شركت (متقاضي)

 3 -تصوير كارت بازرگاني معتبر

 4 -تصوير آگهي ثبت و آخرين تغييرات آن

 5 -گزارشـي از زمينـه فعاليـت و سـوابق صادراتـي متقا ضي

 6 -درخواسـت كتبـي متقاضـي جهـت صـدور بيمـه نامـه

مدت زمان مورد نياز جهت صدور:

 حداكثـر ظـرف مـدت 7 روز كاري پـس از وصـول گـزارش اعتبـار سـنجي مثبـت از وضعيـت خريـدار/ بانـك گشـايش كننـده اعتبـار اسـنادي

* در صورتيكـه دوره بازپرداخـت از دو سـال بيشـتر شـود بيمـه نامـه خـاص صـادرات با شـرايط فـوق بصـورت ميان مـدت صـادر مي گـردد.

1 -عـدم توانايـي مالي خريدار به دليل ورشكسـتگي يا اعسـار يـا توقف

 2 -اسـتنكاف خريـدار از قبـول كالاي صادر شـده يا خدمت انجام شـده.

 3 -عـدم پرداخـت بهاي كالا يا خدمت در سررسـيد مقرر

این بیمه نامه ، ریسک عدم پرداخت وجه اعتبارات اسنادی دیداری توسط بانک گشایش کننده یا بانک تایید کننده ( در صورت وجود ) را برای بانک معامله کننده اسناد ، تحت پوشش قرار می دهند . بدین ترتیب بانک ایرانی معامله کننده اسناد مشروط به عدم وجود مغایرت اسناد اعتبار ، وجه آن را به ذینفع (صادرکننده ) پرداخت و در صورت عدم وصول وجه اعتبار از بانک گشایش کننده یا تایید کننده (در صورت وجود ) ، خسارت وارده را از صندوق دریافت می نماید.

واجدین شرایط :

کلیه بانک های عامل ایرانی می توانند نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی دیداری صادرکنندگان ایرانی اقدام نمایند .

1 -اسـتنكاف بانك گشـايش كننـده/ تأييد كننـده اعتبار اسـنادي از پرداخـت وجه اعتبار اسـنادي بـا وجود مطابقت اسـناد با شـرايط اعتبار

 2 -اعمـال سياسـتهاي مربوط به محدوديتهـاي وارداتي و ارزي در كشـور خريدار

 3 -بروز جنگ يا حالت جنگ

 4 -اعمـال سياسـتهاي اقتصادي كه موجب مسـدود شـدن مطالبات بانك شـود.

 5 -تيـره شـدن روابـط سياسـي بـا كشـور خريـدار بـه نحـوي كـه در نتيجـه آن بانـك موفق بـه دريافت مطالبـات خود نشـود

 6 -ورشكسـتگي بانك گشـاينده/ تأييد كننده اعتبار اسنادي

ايـن بيمـه نامـه ريسـك هايي را كـه منجـر بـه فسـخ قـرارداد فـروش بيـن صادركننـده و خريـدار شـده و بموجـب آن صادركننـده قـادر بـه فـروش كالای سفارشـي توليد شـده در داخل كشـور نباشـد را تحت پوشـش قـرار ميدهـد.

 

ريسكهاي تحت پوشش بيمه نامه بالاثر شدن قرارداد صادراتي:

1 -تحريم كشور خريدار و لغو مجوز واردات

 2 -تحريم كشور صادركننده و لغو مجوز صادرات

 3 -تحريم كشور ثالث

 4 –جنگ

 5 -فسخ توسط خريدار

 6 -عدم ايفاي تعهدات خريدار

ايـن نوع بيمـه نامه ها جهت پوشـش اعتبـارات ميان و بلنـد مـدت (يش از دو سـال) ارائـه مي گردند . منظـور از اعتبـار، فرصـت اعطايـي بـه خريـدار و يـا بانـك خريـدار و يـا ضامـن وي مـي باشـد كه بـا توجه بـه ماهيـت كاال و خدمـات تعييـن مـي گـردد .

 اعتبـارات ميـان مـدت بـه اعتبـار بيـش از دو سـال و حداكثـر تا پنج سـال اطالق مـي گردد.

 اعتبـارات بلند مـدت بـه اعتبارات بيش از پنج سـال اطلاق مي شـود

1- قابل پوشـش بودن و كفايت سـقف اعتباري كشـور خريـدار، بانك خريـدار، خود خريـدار و يا ضامن وي.

2-جهت پوشش ریسکهای تجاری و سیاسی

3-عدم پرداخت اعتبارات مربوط به صدور کالاهای سرمایه ای و نیمه سرمایه ای

4-قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی

5-قرارداد های تامیبن مالی بعد از حمل و نیز ریسکهای سیاسی طرح های سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور صادر میگردد.

ضمانت نامه اعتبار خریدار : ايـن نـوع ضمانـت نامـه به منظور پوشـش ريسـك عـدم بازپرداخـت اصـل و سـود اعتبـارات اعطايـي از سـوي بانكها و موسسـات مالي بـه خريداران/ بانكهاي خارجـي، به درخواسـت و بـه نفع بانكها و موسسـات تاميـن كننـده مالـي ايراني صادر ميشـود.

 در چارچـوب اعتبـار خريـدار، صادركننـده، كالا/ خدمـت صادراتـي را براسـاس اعتبـارات اسـنادي يـا قراردادهـاي تجـاري بـراي خريدار/كارفرمـا ارسـال/ اجـرا نموده و وجـه آن را پس از ارائـه مدارك حمل/ صـورت وضعيتهـاي تأييـد شـده، از بانـك دريافـت مينمايـد. صنـدوق نيـز بـا ارائه پوشـش بيمـه اي به بانکهـا بازپرداخـت اقسـاط اعتبـارات اعطايي توسـط کارفرمـا را در برابـر بـروز انواع ريسـكهاي سياسـي و تجـاري تضميـن مـي نمايد. پرداخـت حـق بيمه صدور ايـن ضمانتنامـه بعهده خريدار/ كارفرمـاي خارجـي اسـت و نـرخ حـق بيمـه جهـت صـدور ايـن نـوع ضمانـت نامـه بـا توجـه بـه گـروه ريسـك كشـور خريـدار، نـوع تضميـن دريافتـي و دورههـاي سـاخت پـروژه و بازپرداخت، محاسـبه مي گردند.

ايـن بيمـه نامه اصل و سـود سـرمايه گذاريهـاي ميان و بلند مدت سـرمايه گـذاران ايراني در كشـورهاي هدف را كه با هدف توسـعه صـادرات غيرنفتي در خارج از كشـور اجرا ميشـوند ، تحت پوشـش قـرار مي دهد.

شـركتها يـا اشـخاص ايرانـي كـه در نظـر دارند اقـدام به چنيـن سـرمايه گـذاري هايي در سـاير كشـورها بنمايند، بـا اخـذ بيمه نامـه سـرمايه گذاري صندوق ، طرح سـرمايه گذاري خود را در مقابل ريسـكهاي سیاسـی دولت میزبان از جمله ریسـک عدم انتقال اصل و سـود سـرمايه گذاري، ملـي شـدن و يـا مصـادره اموال، جنـگ و غيـره، بيمه مي نمايند.

 ميـزان حـق بيمـه ايـن نـوع بيمـه نامـه نيز بـا توجه بـه شـرايط سـرمايه گذاري و رتبه ريسـكهاي سياسـي بـازار هـدف، و موافقتنامـه هـاي متقابـل درخصـوص تضميـن سـرمايه گذاريهـا محاسـبه و اخـذ مـي گردد.

1-ريسك جنگ و اغتشاشات مدني

2 - ريسك سلب مالكيت و اقدامات مشابه

3 - ريسك محدوديت در انتقال ارز

4 - ريسك نقض قرارداد طرح

این بیمه نامه به منظور پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری مطالبات پیمانکاران ایرانی از کارفرمایان خارجی و بنا به درخواست پیمانکار ایرانی از سوی صندوق به نفع وی صادر میشود. مبنای صدور این نامه احراز سقف اعتباری از سوی کارفرمای خارجی / بانک وی می باشد . بیمه نامه با ارزش اسمی کل قرارداد پیمان ، ولی با رعایت سقف اعتباری احراز شده طرف خارجی و پس اخذ درصدی به عنوان پیش پرداخت صادر می گردد . به تناسب پیشرفت پروژه و همزمان با ارائه صورت وضعیت ها از سوی پیمانکار به کارفرما و اعلام آن به صندوق و البته واریز حق بیمه مربوطه ، نامه مشمولیت جهت بیمه وصول مطالبات پیمانکار از کارفرمای خارجی بابت هر صورت وضعیت صادر و آن بخش از مطالبات تحت پوشش قرار گیرد.

این بیمه نامه به نفع بانک هایی صادر می شوند که اسناد صادراتی از قبیل اعتبارات اسنادی ، بروات بانکی ، سفته و هرگونه اوراق بهادار یا وصول مطالبات صادراتی را تنزیل می نمایند . این بیمه نامه آن دسته از اسناد صادراتی را تحت پوشش قرار میدهد که از طریق سیستم بانکی معامله شده و بدهکار خارجی کتبا مراتب قبولی آن را به خریدار دین ( بانکهای داخلی ) اعلام و پرداخت ارزش آن ها در سر رسید مقرر را تعهد نموده است .

1 .درخواسـت صادركننده/پيمانـكار به بانـك عامل ايراني جهت خريـد دين اسـناد صادراتـي (اعتبار اسنادي/سـفته/ بـرات) بـه بانك عامل

 2 .اسـتعلام سياست پوشش صندوق از سوي صادركننده/ بانـك خريـدار ديـن در خصـوص پوشـش ريسـك عـدم بازپرداخـت اسـناد صادراتـي ارائـه شـده از سـوي بانـك عامل،همزمـان بـا اجـراي بنـد 1،

 3 .درخواسـت رسمي بانك عامل از صندوق جهت پوشش بيمه هاي اسـناد صادراتي ارايه شده از سوي صادركننده،

 4 .بررسـي اسـناد، تعييـن سـقف اعتبـار بانـك/ خريـدار متعهـد پرداخـت و تنظيـم گـزارش صـدور جهـت اخـذ مصوبـات الزم از اركان تصميمگيرنـده

 5 .صـدور بيمهنامه از سـوي صندوق به نفـع بانك خريدار دين

 6 .انجام خريد دين اسناد از سوي بانك

اعتبار سنجي داخلي :

فرآينـد اعتبارسـنجي صادرکننـدگان اعـم از اشـخاص حقيقـي و حقوقـي، بمنظـور انـدازه گيري احتمـال قصور متقاضـي در ايفـاي تعهدات و بررسـي توانائـي بازپرداخت بـه موقـع بدهي بـه اعتباردهندگان و تعيين گروه و سـقف اعتباري ، نوع و ميزان وثايق متناسـب با وضعيت متقاضي انجـام ميپذيـرد . بدیهی اسـت صدورکلیـه ضمانتنامه ها مبتنـی بـر نتایـج حاصـل از اعتبارسـنجی صادرکننـده ، انجـام می شـود.

الف. اعتبار بانكي (ريالي و ارزي):

ضمانت نامه ها اعتبـار بانكي عبارت اسـت از سـند تعهدآوري كـه بعنـوان وثيقـه مـورد درخواسـت اعتباردهنـدگان ( بانكهـا و موسسـات اعتبـاري ) و بنابـه درخواسـت آنهـا جهـت تضميـن تعهـدات صادركننـده از سـوي صنـدوق بـه عنـوان ضامـن بـه نفـع اعتباردهنـده بصـورت ريالي و يـا ارزي ( بـا توجه بـه نوع تسـهيلات مصوب توسـط اعتبار دهنـده)صـادر ميگـردد.

 واجدين شرايط اخذ ضمانتنامه اعتبار بانكي :

 صادركنندگانـی كـه در مرحلـه قبـل از حمـل، جهـت تامین سـرمايه در گـردش ، نیـاز بـه ضمانت صنـدوق جهت ارائه بـه بانکها و موسسـات مالی و اعتبـاری مجـاز دارند.

ب. اعتبار توليدي(ريالي و ارزي) :

ضمانتنامـه اعتبـار توليـدي عبـارت اسـت از سـند تعهـد آوري كـه بعنوان وثيقـه مـورد درخواسـت توليـد كننـدگان و بنـا بـه درخواسـت آنهـا جهـت تضميـن تعهدات صادركنندگان از سـوي صندوق بعنـوان ضامن به نفع توليد كننـده و يـا نماينـدگان آنهـا بـه صـورت ريالـي و يـا ارزي (بـا توجـه بـه نوع درخواسـت) صـادر ميگـردد.

واجدين شرايط ضمانت نامه اعتبار توليدي:

صادركنندگانـي كـه در مرحله قبل از حمل، جهت خريـد مدت دار كالا، نياز بـه ضمانـت صنـدوق جهت ارائه بـه توليدكنندگان و يا شـركتهاي وابسـته به آنهـا دارند.

الف. شرکت در مناقصه:

 ضمانتنامـه شـرکت در مناقصـه عبارت اسـت از سـند تعهدآوری کـه برای تضمیـن انجـام تعهـد و عقـد قـرارداد در صـورت برنـده شـدن در مناقصـه برگزارشـده و بمنظـور جبـران ضرر و زیان ناشـی از انصراف و عـدم ایفاء تعهد برنـده در مناقصـه بـه نفع طـرف قـرارداد صـادر میگردد.

ب. پیش پرداخت:

 ضمانتنامـه پیش پرداخـت عبـارت اسـت از سـند تعهـدآوری کـه بـرای تضمیـن انجام تعهـد پیمانکاران و یا فروشـندگان کالا و خدمات در قبال وجه پیـش پرداخـت دریافتـی از سـوی کارفرمـا و یـا خریـدار، منطبـق با شـرایط قـراردادی، صـادر میگـردد.

ج. حسن انجام کار ضمانتنامـه:

 حسـن انجـام کار عبـارت اسـت از سـند تعهـدآوری کـه بـرای كتابچه راهنماي خدمات 19 صندوق ضمانت صادرات ايران تضمیـن و اطمینـان از انجـام بـه موقـع و دقیق تعهـدات توسـط پیمانکاران پـروژه هـا منطبـق بـا شـرایط قـراردادی، صـادر میگردد.

 د. استرداد کسور وجه الضمان:

 ضمانتنامه اسـترداد کسـور وجـه الضمان عبارت اسـت از سـند تعهدآوری کـه بـرای تضمیـن و اطمینان از انجام درسـت و به موقع کار توسـط پیمانکار و یـا خریـدار در قبـال بخشـی از مبلغ ناخالص صورت حسـابهای هـر دوره منطبق با شـرایط قـراردادی، صـادر میگردد.

واجدین شرایط ضمانتنامه هاي بانكي:

 صـادر کننـدگان کالا و خدمـات کـه متقاضـی شـرکت در مناقصـه و انجام قراردادهـای صادراتی در خارج از کشـور می باشـند. ضمانـت نامه های بانکی مـی تواننـد بصـورت مسـتقیم(به نفع کارفرمـا)و با بصورت غیر مسـتقیم(به نفـع یـک بانـک داخلی و یـا خارجی بصـورت counter )صـادر گردند.

ضمانتنامـه گمرکـی عبارت اسـت از سـند تعهدآوری کـه بمنظور تضمین تعهـدات حقـوق ورودی، عـوارض و جرایـم احتمالـی واردات موقـت (جهـت پـردازش) توسـط صادرکننـده، بنفـع گمرک جمهوری اسلامی ایـران صادر می شـود.

 

واجدین شرایط ضمانتنامه گمركي:

صـادر کننـدگان کالا و خدمـات کـه بمنظـور انجـام صـادرات، اقـدام بـه به ورود موقـت کاال و مـواد اولیـه مورد نیاز بـرای پردازش و صـادرات مجدد می نمایند.

1- درخواست كتبي ذينفع

2- ارائه رضایتنامه کتبی با عنوان بانک مرکزی ج.ا.ا جهت دریافت گزارش اعتباری و تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات ، چکهای برگشتی و ضمانت نامه های بانکی دریافت شده.

3 - اساسـنامه، شـركت نامه، اظهارنامه ثبت شـركتها ، آگهي تاسـيس و كليه آگهـي هـاي تغييرات، آخرين صورتجلسـه مجمـع عمومي كه به تاييـد اداره ثبت شـركتها رسـيده باشد.

4- تصويـر شناسـنامه و كارت ملي مديـران واعضاي هيأت مديره شـركت .

5 - اصل و تصوير كارت بازرگاني داراي اعتبار.

6 - اصـل و كپـي اسـناد مالكيت يااجاره نامه رسـمي معتبـر محل كار(كارخانـه و دفتر).

7- صورتهـاي مالـي حسابرسـي شـده بـه همـراه گـزارش بـازرس قانونـي شـركت )در صـورت عـدم وجـود تصويـر اظهارنامههاي مالياتي( مربوط به سـه سـال اخيـر و آخرين تراز نامه آزمايشـي تأييد شـده توسـط متقاضي.

8 - اصـل و تصوير كليـه پروانه هـاي صادراتي مربوط بـه 3 سـال اخيـر ( از تاریخ صدور پروانه های صادراتی الکترونیکی ارائه رسید پروانه الکترونیکی صادرات به جای تصویر صادرات الزامی میباشد.)و همچنين سـنوات قبـل از آن هر سـال حداقل يـك مورد بعلاوه چند نمونه بارنامه از هرسال

9 - گواهـي مـاده 186 قانـون مالیاتهـای مسـتقیم از وزارت امـور اقتصـادی و دارايـي مبنـي بر « بالمانع بودن اعطاي تسـهيالت » براي مـواردي كه قانون گذار اختصـاص آنـرا منـوط بـه اخـذ ايـن گواهـي نموده اسـت.(در صورتـي كـه گواهي مورد اشـاره بـه بانك ارائـه گرديـده اسـت تصوير برابر اصل شـده توسـط بانـك نيز مـورد قبول ميباشـد)

9 - اصـل و تصويـر اعتبار اسـنادي گشـايش يافته به نفـع متقاضي يا قـرارداد فـروش خارجي .

10- اصـل و تصوير جواز تاسـيس/ پروانـه بهره برداري درخصوص واحدهاي توليـدي( در صورت وجود).

11-كارت معتبـر عضويـت در اتحاديه صادركنندگان (در صـورت وجود)

12- اصـل و تصويـر گواهـي عضويـت در CD صادركننـدگان(در صـورت وجـود).

13- هرگونه مدارك و مستنــدات ديگري كه مبين سطح اعتبـار و مسـائل مربـوط بـه صـادرات ميباشـد از جمله گواهي هـاي كيفيـت، عضويـت در اتحاديه ها / انجمن هاي تخصصـي ، لوحهـاي تقدير ، صـادر كننده نمونـه و ....

14- تكميل و ارائه فرم هاي درخواستي صندوق

 

- اصـل و تصويـر صـورت وضعيتهـاي انجـام شـده همـراه بـا تائيديه انجمن صدور خدمات فني و مهندسـي و سـازمان توسـعه تجـارت طـي 5 سـال اخير.

 - قـرارداد انجـام كار، قـرار داد منعقـده بـا پيمانـكاران سـاختمان و تاسيسـات محـل اجـراي طـرح .

 - رتبه بنـدي سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور و سـاير مجوزهاي قانونـي مرتبط.

نکتـه: در صورت معرفي ضامن ازسـوي متقاضـي ارائه برخـي مـدارك فوق توسـط ضامنين الزامي ميباشـد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه مدارك مذکـور عمومی بـوده و حسـب مـورد بـا توجـه بـه ماهیـت حقوقی ) شـخصيت حقيقـي/ حقوقـي( متقاضـی ، فعالیـت در زمینـه صدور خدمـات فنـي و مهندسـي، نـوع ذينفـع اعـم از بانـك يا موسسـه مالـي و اعتبـاري تحت نظارت بانـك مركزي جمهـوري اسلامي ايـران يـا توليـد كننـده ، فهرسـت مـدارك متفاوت بوده و به صورت تفكيك شـده دراختيار ایشـان، قـرار ميگيرد.

مدت زمان انجام كار:

حداکثـر ظـرف مـدت 15 روز پس تكميـل پرونده اعتباري ( در اختيـار متقاضي ) و انجام بازدید میدانی حسـب مـورد، گـزارش اعتبارسـنجي تنظیـم و در دسـتور کار ارکان تصمیم گیـر حسـب مـورد ، قـرار میگیـرد.

پـس از طرح موضـوع در ارکان تصمیم گیر و اتخاذ تصمیـم در خصـوص درخواسـت واصلـه مبتنـی بر نتایـج حاصـل از اعتبارسـنجی، اقدامـات لازم جهت صـدور ضمانـت نامه بشـرح زیـر صورت مـی پذیرد:

 مراحل انجام كار:

- ابلاغ شـرایط مصوب کمیتـه فنی اعتباری/ هیات مدیره به متقاضی

 - دریافـت تاییدیـه اخـذ وثايـق منطبق بـا ابلاغیه فـوق ازمديريـت حقوقي

 - دریافـت تاییدیه اخـذ كارمزد و مالیـات بر ارزش افـزوده از مديريـت امور مالي

 - تنظیـم قـرارداد فـي مابيـن متقاضـي و صندوق و امضـاء آن توسـط متقاضـي و صاحبـان امضـاء در صندوق

 - صـدور ضمانتنامـه و تحويـل آن بـه ذينفـع (بانكهـا ، موسسـات اعتبـاري ، توليدكننـدگان، گمــرک ج.ا.ا.)

 

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English